Uzz 51/08

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
Uzz 51/08
08.04.2009. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Nade Kljajević, Nevene Milojčić, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Karanović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca Republike Srbije UT.br. 228/08 od 17.12.2008. godine, podnetom protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. br. 309/07 od 28.02.2008. godine, u predmetu korekcije obračunate naknade troškova za službu na brodovima mornarice, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 08.04.2009. godine, doneo je

P R E S U D U

Zahtev SE UVAŽAVA i PREINAČAVA presuda Vrhovnog suda Srbije U.br. 309/07 od 28.02.2008. godine, tako što se tužba UVAŽAVA i PONIŠTAVA rešenje Vojne pošte 1092 Kragujevac Up-2 br. 145-4/06 od 05.12.2006. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Pobijanom presudom odbijena je tužba tužioca AA, podneta protiv rešenja Vojne pošte 1092 Kragujevac Up-2 br. 145-4/06 od 05.12.2006. godine, kojim je odbijena, kao neosnovana, žalba tužioca izjavljena na rešenje Vojne pošte 2827 Novi Sad int. br. 643-133 od 27.09.2006. godine, kojim je odbijen njegov zahtev za korekciju naknade troškova za službu na brodovima mornarice, jer tražena naknada pripada samo za dane i u vremenu od časa početka do časa završetka angažovanja na brodu, plovnom sredstvu ili komandi plovne jedinice.

U podnetom zahtevu za zaštitu zakonitosti Republički javni tužilac je istakao da je Vrhovni sud Srbije pobijanu presudu doneo uz povredu čl. 17. i 18. u vezi člana 72. Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova u Vojsci Srbije i Crne Gore („Sl. vojni list“ br. 38/93 ... 5/06), kao i uz povredu čl. 496. do 505. Pravila brodske službe. To iz razloga što iz spisa predmeta proizlazi da je tužilac imao status stalno ukrcanog lica na brodu ratne mornarice, jer se status stalno ili privremeno ukrcanog lica ne gubi izlaskom sa broda, već se zadržava sve vreme do konačnog iskrcanja lica, bez obzira da li se to lice nalazi na brodu na dužnosti ili van dužnosti ili se nalazi van broda na izlazu, kako proizlazi iz odredbi čl. 496 do 505 Pravila brodske službe. Smatra da u tom smislu treba tumačiti odredbe člana 72. stav 1. tačka 3, u vezi čl. 17. i 18. navedenog Pravilnika, a što znači da profesionalom vojniku odnosno civilnom licu u Vojsci pripada pravo na naknadu troškova na brodovima ratne mornarice za sve vreme dok ima status stalno ili privremeno ukrcanog lica, prema odredbama Pravila brodske službe, odnosno do konačnog iskrcanja sa broda, a ne samo za vreme radnog vremena. Predložio je da Vrhovni sud Srbije zahtev uvaži i pobijanu presudu preinači tako što će tužbu tužioca AA uvažiti i poništiti osporeno rešenje.

Odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti i ispitujući pobijanu presudu u smislu odredbe člana 20. stav 2. Zakona o upravnim sporovima („Sl. list SRJ“ br. 46/96), Vrhovni sud Srbije je našao:

Zahtev je osnovan.

Prema obrazloženju pobijane presude, ocenom navoda tužbe, odgovora na tužbu i svih spisa predmeta ove upravne stvari, Vrhovni sud Srbije nalazi da je pravilno tuženi organ odbio žalbu tužioca i za odluku dao jasne, argumentovane i na zakonu zasnovane razloge, te odgovorio na sve žalbene navode, uz pravilnu primenu materijalnog prava, odnosno Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova u Vojsci Srbije i Crne Gore. Stoga je tuženi organ pravilno utvrdio da tužilac ostvaruje pravo na naknadu iz odredbi čl. 17. i 18, u vezi člana 72. stav 1. tačka 3. navedenog Pravilnika, ali samo u dane kada je angažovan na izvršavanju zadataka, a da mu za dane kada nije angažovan na izvršavanju zadataka ne sleduje naknada iz navedenih odredbi Pravilnika, pa je prvostepeni organ pravilno postupio kada je odbio, kao neosnovan, njegov zahtev za korekciju naknade troškova za službu na brodovima mornarice.

Međutim, osnovano se u podnetom zahtevu ukazuje da je pobijanom presudom pogrešno ocenjeno da je tuženi organ, pri donošenju osporenog rešenja, pravilno primenio materijalno pravo. Naime, prema članu 17. Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova u Vojsci Srbije i Crne Gore, članovima posade broda ili drugog plovnog sredstva ratne mornarice, kao i pripadniku Komande plovne jedinice pripada naknada troškova za službu na brodovima ratne mornarice, dok prema članu 18. Pravilnika, profesionalom vojniku, odnosno civilnom licu u Vojsci za vreme službe na brodovima ratne mornarice, pored besplatnog smeštaja i ishrane pripada i dnevna naknada troškova u iznosu od 50% dnevnice. Naknada za troškove nastale službom na brodovima ratne mornarice, prema odredbi člana 72. stav 1. tačka 3. Pravilnika, pripada od časa početka do časa završetka angažovanja na brodu, plovnom sredstvu ili u komandi plovne jedinice.

Imajući u vidu navedene odredbe Pravilnika o naknadi putnih i drugih troškova u Vojsci Srbije i Crne Gore, kao i odredbe člana 646. Pravila brodske službe, prema kojima periodičnu službu na brodu vrši posada počev od njenog ukrcanja do konačnog iskrcanja, po oceni ovog suda, status stalno ili privremeno ukrcanog lica se ne gubi automatski sa svakim izlaskom sa broda, već se zadržava sve vreme do konačnog iskrcanja lica bez obzira da li se to lice nalazi na brodu na dužnosti, ili van dužnosti, ili se nalazi van broda na izlazu, u smislu odredbi čl. 496. do 505. Pravila brodske službe, zbog čega su navodi zahteva da je pobijanom presudom pogrešno ocenjeno da je tuženi organ pravilno primenio materijalno pravo, osnovani.

Stoga sud nalazi da, s obzirom da iz spisi predmeta ukazuju da tužilac AA ima status stalno ukracnog lica na brod, a što se vidi i iz obrazloženja osporenog rešenja, to je pobijanom presudom povređen propis, u smislu člana 20. stav 2. Zakona o upravnim sporovima.

Tuženi organ je u ponovnom postupku dužan da, saglasno članu 61. Zakona o upravnim sporovima, u svemu postupi po primedbama suda iz ove presude i donese novo na zakonu zasnovano rešenje.

Zbog svega navedenog, Vrhovni sud Srbije je odlučio kao u dispozitivu ove presude, primenom odredbi člana 49. st. 1. i 2. kao i člana 41. stav 2. Zakona o upravnim sporovima.

PRESUĐENO U VRHOVNOM SUDU SRBIJE U BEOGRADU,

dana 08.04.2009. godine, Uzz.br.51/08

Zapisničar Predsednik veća-sudija

Vesna Karanović, s.r. Snežana Živković, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Olivera Strugarević

JK