Zorana Delibašić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Zorana Delibašić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Rođena je 16. novembra 1959. godine u Beogradu. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 14. septembra 1983. godine. Radni odnos u svojstvu pripravnika u trajanju od godinu dana je zasnovala u Petom opštinskom sudu u Beogradu 20. oktobra 1984. godine. Pravosudni ispit je položila 24. decembra 1985. godine, nakon čega je primljena u radni odnos na određeno, a zatim na neodređeno vreme u Petom opštinskom sudu u Beogradu, na radnom mestu sudijskog pomoćnika. Bila je raspoređena u građansko odeljenje na izradi nacrta sudskih odluka, a potom u vanraspravno krivično veće iz člana 23. stav 6. ranije važećeg Zakona o krivičnom postupku, kojim predsedava predsednik suda. Pored ovih, u okviru sudske prakse, obavljala je i poslove referenta za izuzeće sudija i predstavke i pritužbe građana na rad sudija.

Za sudiju Petog opštinskog suda u Beogradu izabrana je 10. novembra 1992. godine i raspoređena je u građansko odeljenje. U januaru 1998. godine postavljena je na mesto rukovodioca Odeljenja sudske prakse. Iste godine je izabrana i za člana Redakcije Biltena Okružnog suda u Beogradu. U septembru, prema godišnjem rasporedu poslova rada suda, a nakon stupanja na snagu Zakona o izvršnom postupku, određena je za predsednika veća u svim predmetima suda u kojima je izjavljen prigovor protiv odluke suda o predlogu za određivanje privremene mere, Ipv veća, izuzev predmeta u kojima je bila postupajući sudija.

Za sudiju Okružnog suda u Beogradu izabrana je u decembru 2001. godine, a na sudijsku dužnost je stupila 15. januara 2002. godine. Raspoređena je drugostepeno građansko odeljenje. Od oktobra 2005. godine do kraja 2006. godine, bila je raspoređena u posebno formirano specijalizovano veće, u drugom sastavu, za sporove iz porodičnih odnosa. U Odeljenju za rehabilitaciju, sudijsku dužnost je obavljala u periodu od marta 2006. godine do marta 2009. godine. Za sudiju Apelacionog suda u Beogradu izabrana je u decembru 2009 . godine. Na sudijsku funkciju je stupila 4. januara 2010. godine. Godišnjim rasporedom rada suda raspoređena je u građansko odeljenje. Od marta 2010. godine, raspoređena je u Odeljenje sudske prakse građanskog odeljenja u svojstvu zamenika rukovodioca odeljenja. Na ovoj funkciji bila je do februara 2017. godine, kada je postavljena za rukovodioca građanskog odeljenja sudske prakse. Od 1. januara 2011. godine raspoređena je na mesto predsednika II veća. Od januara 2013. godine je član Veća za rehabilitaciju. Od maja 2014. godine je član Redakcije Biltena Apelacionog suda u Beogradu. Od jula 2016. godine je zamenik glavnog i odgovornog urednika Biltena Apelacionog suda u Beogradu. Na listi je medijatora Apelacionog suda u Beogradu.

Autor je stručnih radova, javno je izlagala, učestvovala je u obuci sudija, sudijskih pomoćnika i pripravnika u Pravosudnom centru za obuku i stručno usavršavanje, sada Pravosudne akademije, bila je član Ispitne komisije za izvršitelje, učestvovala je na seminarima u okviru kojih se primenjuje interaktivni metod i rad po grupama, učesnik je javnih rasprava o Nacrtu zakona o parničnom postupku, modelu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, modelu Zakona o zabrani diskriminacije, modelu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Poseduje sertifikat Pravosudnog centra iz 2005. godine o obuci o pravima deteta, sertifikat Centra za medijaciju iz 2009. godine o obuci za medijatore, sertifikat Pravosudne akademije iz 2015. godine o primeni Zakona o zaštiti uzbunjivača.

Poznaje rad na računaru i služi se engleskim jezikom.

 Na funkciji sudije Vrhovnog kasacionog suda je od 17. maja 2018. godine.

Sudija je u građanskoj materiji.