Александар Степановић, судија Врховног касационог суда

Александар Степановић, судија Врховног касационог суда

Судија Александар Степановић, судија Врховног касационог суда у Београду и председник Вишег суда у Београду, рођен је 28. августа 1970. године. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1994. године, са просечном оценом 9,25. Правосудни испит је положио 1. априла 1997. године.

Дана 1. марта 1995. године засновао је радни однос на радном месту судијски приправник у Окружном суду у Београду и све до полагања правосудног испита био је распоређен у својству судијског приправника у Другом општинском суду у Београду. У јуну 1997. године примљен је у Окружни суд у Београду на радно место стручног сарадника, а касније и самосталног стручног сарaдника и то у првостепеном кривичном одељењу, а након тога и у кривичном ванрасправном већу. Дана 17. новембра 1998. године изабран је за судију Трећег општинског суда у Београду, где је распоређен у кривично одељење и у једном периоду је обављао дужност председника кривичног одељења Трећег општинског суда у Београду. Дана 16. децембра 2009. године изабран је за судију Вишег суда у Београду, где је првобитно поступао у истражном одељењу до августа 2011. године, а потом у кривичном одељењу и као стални члан кривичног ванрасправног већа. Дана 16. априла 2013. године постављен је за вршиоца функције председника Вишег суда у Београду. Од 18. априла 2013. године поступа као председник кривичног ванрасправног већа Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду. Дана 22. октобра 2013. године изабран је за судију Апелационог суда у Београду. За председника Вишег суда у Београду изабран је 23. маја 2014. године. Од 1. септембра 2014. године поступа као судија за извршење кривичних санкција Вишег суда у Београду. Од 1. јануара 2018. године поступа као председник Одељења судске праксе Вишег суда у Београду. Од 1. марта 2018. године поступа као председник кривичног ванрасправног већа Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду.

Дана 19. октобра 2018. године, изабран је за судију Врховног касационог суда. Дана 9. новембра 2018. године постављен је за вршиоца функције председника Вишег суда у Београду.

Главни је и одговорни уредник Редакције Билтена судске праксе Вишег суда у Београду и аутор више текстова објављених у билтенима Трећег општинског суда у Београду и билтенима Вишег суда у Београду, од 2. октобра 2014. године председник Управног одбора Правосудне академије, од 22. септембра 2014. године, одлуком Високог савета судства изабран је за чланa Управног одбора Правосудне академије, од 16. новембра 2018.године председник је Управног одбора Правосудне академије у другом мандату, од 12. јуна 2018.године, одлуком Високог савета судства изабран је за чланa Управног одбора Правосудне академије у другом мандату, од децембра 2013. године је члан Поткомисије Високог савета судства за распоређивање запослених са подручја новооснованих основних судова, сходно Закону о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (,,Службени гласник РС”, број 101/13), од 14. новембра 2013. године члан Радне групе за утврђивање критеријума за премештај судија у други суд у случају укидања или промене претежног дела надлежности суда за који је изабран, од 1. новембра 2013. године заменик председника Комисије за праћење примене и спровођење новог Законика о кривичном поступку, од новембра 2013. године члан Радне групе за израду Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, од 10. септембра 2013. године члан Радне групе за припрему предлога и мера активности у циљу решавања проблема складиштења и уништавања опојне дроге одузете у кривичном поступку, од септембра 2013. године председник Комисије за жалбе и приговоре Правосудне академије, од августа 2013. године заменик члана Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013–2018. године, од 2013. године испитивач на завршном испиту корисника почетне обуке на Првосудној академији, од 12. септембра 2012. године председник Комисије за утврђивање врсте и висине накнаде штете лицима неосновано осуђених и неосновано лишених слободе, од 2011. године предавач – ментор за обуку полазника на Правосудној академији (током 2010. године завршио обуку за менторе у организацији Правосудне академије), у периоду од 2003–2009. године по основу закљученог споразума о сарадњи Правног факултета Универзитета у Београду и Трећег општинског суда у Београду и удружења ,,Млади правници Србије” био ангажован на стручном усавршавању и спровођењу судске праксе студената треће и четврте године Правног факултета Универзитета у Београду, те студената Правног факултета ,,Унион”, у виду предавања о судским поступцима са аспекта судске праксе, писања правних аката, симулација суђења и праћења судских поступка, од 11. фебруара 2006. године поседује сертификат Правосудног центра за обуку и стручно усавршавање о поседовању посебних знања из области права детета и кривично правној заштити малолетних лица, учесник на бројним стручним семинарима. Поседује активно знање енглеског језика и знање рада на рачунару.

Комисија Апелационог суда у Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивања оцене рада судија и председника Вишег суда у Београду, донела је одлуку да се рад Александра Степановића, судије Апелационог суда у Београду и председника Вишег суда у Београду за период од 1. јула 2015. године до 11. маја 2018. године вреднује оценом „изузетно успешно обавља судијску функцију” и „изузетно успешно обавља функцију председника суда”.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 8. новембра 2018. године.

Поступа у кривичној материји.