Бранислава Апостоловић, судија Врховног касационог суда

Бранислава Апостоловић, судија Врховног касационог суда

Бранислава Апостоловић, од оца Светозара, рођена је 1953. године у Моровићу, општини Шид. Држављанин је Републике Србије. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1976. године а правосудни испит положила 1978. године.

У Окружном привредном суду у Новом Саду била је судијски приправник од маја 1977. године до августа 1978. године, стручни сарадник у Вишем суду у Новом Саду до краја јула 1979. године, а виши стручни сарадник у Врховном суду Војводине од августа 1979. године до јануара 1984. године.

На функцији судије Општинског суда у Новом Саду била је од јануара 1984. године до октобра 1995. године, а судије Окружног суда у Новом Саду од новембра 1995. године до новембра 1999. године. За судију Врховног суда Србије изабрана је 01. децембра 1999. године. На тој дужности остала је до краја 2009. године, до почетка рада нових судова. Од августа 2010. године до марта 2014. године била је судија Апелационог суда у Новом Саду.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. марта 2014. године.

Судија је у грађанској материји.

Учесник је многобројних конференција и семинара о Европској конвенцији о људским правима и Породичном праву, завршила више курсева за предавача. Као предавач учествовала у едукацији судија општинских, окружних, трговинских и основних судова из области Закона о парничном поступку и Закона о облигационим односима.

Аутор великог броја сентенци објављених у Билтену Врховног суда Србије, Правном информатору и Параграф лекс-у.

Аутор великог броја стручних радова са којима је учествовала на саветовањима. Радови објављени у Билтену Врховног суда Србије, Апелационог суда у Новом Саду, Удружења за одштетно право Београд, Привредне академије Нови Сад, Правни живот и Параграф нету.