Гордана Ајншпилер Поповић, судија Врховног касационог суда

Гордана Ајншпилер Поповић, судија Врховног касационог суда

 

Рођена је 1959. године. Дипломирала је на Правном факултету 1981. године, а правосудни испит положила 1987. године.

До 1988. године радила је у РО Сутјеска у Београду. Од 1988. године била је сарадник у Вишем трговинском суду до 1996. године када је изабрана за судију Трговинског суда у Београду. Од 2002. године до 2010.  године била је на функцији судије у Вишем трговинском суду. Од 2010. године  до 2014. године била је судија у Привредном апелационом суду.

Објавила је велики број стручних радова: Уговори трговинског правa I, II, III, IV, Застарелост потраживања, Одговорност стечајног управника, Камата у току поступка стечаја, Аутоматски стечај, Достављање писмена и разматрање списа, Дејство одлуке Уставног суда, Радни спорови у стечају, Положај излучног повериоца, Уговор о преузимању дуга, Положај разлучног повериоца, Могућност компензације, Предлози окончања стечаја, „Нестанак“ повериоца у стечају и др. Један је од аутора Приручника за медијацију, Збирки вежби за практичну примену ЗПП, Збирки вежби за практичну примену материјалноправних института у трговинском праву.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. септембра 2014. године.

Судија је у грађанској материји.