Данијела Николић, председник Апелационог суда у Нишу

Данијела Николић, председник Апелационог суда у Нишу

Рођена је 1968. године у Врању. Основне студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Нишу, 23. новембра 1990. године. Правосудни испит је положила 30. марта 1993. године.

У периоду од 11. фебруара 1992. године до 30. априла 1993. године радила је као судијски приправник у адвокатској канцеларији. Од 1. маја 1993. године до 5. јуна 1996. године заснива радни однос у Градској управи града Ниша у Одсеку за имовинско-правне послове.

За судију Општинског суда у Нишу изабрана је 27. маја 1996. године. На дужност је ступила 6. јуна 1996. године. У наведеном суду поступала је у ванпарничним предметима, а од 1998. године била је и председник ванпарничног одељења. Од јула 2003. године поступала је у парничним предметима, а од 2006. године и у предметима из породичног права.

За судију Апелационог суда у Нишу изабрана је 16. децембра 2009. године, а ступила на судијску функцију 1. јануара 2010. године. До 2017. године била је председник II већа грађанског одељења. Од 14. марта 2017. године, била је председник грађанског одељења Апелационог суда у Нишу и члан Редакције за избор најзначајнијих судских одлука Апелационог суда у Нишу. Била је заменик члана Комисије Апелационог суда у Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивања оцене рада судија и председника судова.

Учествовала је на бројним семинарима, обукама и конференцијама домаћих и међународних организација о темама из области грађанског права. Поседује сертификате Канадског Института за решавања конфликата, сертификат Правосудног центра за обуку и стручно усавршавање о поседовању посебних знања из области права детета судија који суде у поступцима у вези са породичним односима, као и сетификат о заштити узбуњивача.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 31. јануара 2020. године.

Судија је у грађанској материји.