Др Драгиша Слијепчевић, судија Врховног касационог суда

Др Драгиша Слијепчевић, судија Врховног касационог суда

Рођен 17. децембра 1955. године у Сечњу. У родном месту је завршио основну школу и гимназију. На Правнoм факултету у Београду дипломирао 1978. године као најбољи студент генерације. Правосудни испит је положио 1980. године, а звање магистра правних и економских наука стекао на Привредној академији Самосталног и недржавног универзитета у Новом Саду 2006. године. Докторирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 2009. године. Стручно се усавршавао на  Ceel Institute у Прагу, у оквиру пројекта Заштита људских права у демократским правним системима, као и у Федералном привредном суду САД у Лос Анђелесу.

После завршеног Правног факултета радио је као професор правних предмета у Средњој школи „Вук Караџић“ у Сечњу. За судију Општинског суда у Сечњу изабран је 1980. године, а  за судију Окружног суда у Зрењанину 1989. године. За судију Привредног суда у Зрењанину изабран је 1992. године, а за судију Вишег Привредног суда у Београду  1996. године. У Вишем привредном суду је, као судија у грађанском одељењу, обављао и послове заменика председника Одељења судске праксе и заменика главног и одговорног уредника „Билтена судске праксе трговинских судова“. За судију Врховног суда Србије изабран је 1999. године. Као судија Врховног суда био је председник Привредног већа, заменик председника Грађанског одељења и главни и одговорни уредник „Билтена судске праксе“. До избора за судију Уставног суда Србије био је члан Високог савета правосуђа. Учествовао је, као члан комисије, у изради Нацрта закона о бесплатној правној помоћи и био председник комисије за израду Закона о Високом савету судства.

За судију Уставног суда изабран је у новембру 2007. године. Функцију председника Уставног суда обављао је од 2011. до 2014. године. Дужност судије Уставног суда престала је 12. децембра 2016. године.  

На функцији судије Врховног касационог суда је од 26. јануара 2017. године.

Активно учествује у раду Удружења правника у привреди као члан Управног одбора и Редакције часописа „Право и привреда“. Учесник је „Копаоничке школе привредног права“ у својству коуредника Катедре за привредно право и стечај. Активни је учесник многобројних округлих столова  из области привредног и стечајног права.

Аутор је више десетина стручних радова из области грађанског и привредног права. Посебно се бави актуелним проблемима судске праксе у вези са применом Закона о стечајном поступку, о чему  је објавио више од двадесет стручних радова. Коаутор је књиге „Коментар Закона о стечајном поступку“.

Судија је у грађанској материји и председник Грађанског одељења Врховног касационог суда.