Заменици председника суда

регулисано чл. 52 ст. 3 и 4 и чл. 53 ст. 1 Закона о уређењу судова, чл.7 ст.1 Судског пословника и чл.7 Пословника о уређењу и раду Врховног касационог суда

Председник суда руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника, председницима одељења и управитељу суда.

Председник суда не може поверити одлучивање о правима судија на основу рада, утврђивање годишњег распореда послова, одлучивање о радним односима судског особља у случају када је то законом одређено, као и о удаљењу судије и судије поротника са дужности.

У Врховном касационом суду, председник суда има једног или више заменика, о чему одлучује председник суда и одређује га годишњим распоредом послова судија за текућу годину.

Заменик председника суда замењује председника суда у случају спречености или одсутности.

Када председник Суда одреди више од једног заменика, одређује једног заменика који га замењује.