Изван суђења

НАДЛЕЖНОСТ ИЗВАН СУЂЕЊА 

регулисано чланом 31 Закона о уређењу судова, којим је прописано да је надлежност Врховног касационог суда изван суђења:

  • да обезбеђује јединствену судску примену права и једнакост странака у судским поступцима, 
  • да разматра примену закона и других прописа и рад судова, 
  • именује судије Уставног суда, 
  • даје мишљење о кандидату за председника Врховног касационог суда и
  • врши друге надлежности одређене законом.

Једна од најзначајнијих активности Врховног касационог суда изван суђења је у уједначавању судске праксе међу судовима у Републици Србији.