Интерни ревизор

Потреба систематизовања радног места интерног ревизора као независног државног службеника ван организационих јединица у Суду, установљена је материјално - финансијским прописима у вези обавеза Суда као директног корисника буџетских средстава, у складу са одредбама Закона о државној ревизорској институцији. Радно место утврђено је чл. 13 тачка 2 Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Суду.

Интерни ревизор, између осталог, сачињава извештај о обављеној ревизији и подноси га ради упознавања председнику суда. Извештај садржи констатације о функционисању интерних контролних система као и препоруке за отклањање утврђених неправилности како би се обезбедило функционисање у складу са прописима.

ОПИС РАДНОГ МЕСТА:

 • Обавља непосреднe и оперативнe послове ревизије;
 • Анализира и оцењује све финансијске пословне функције из надлежности Врховног касационог суда;
 • Проверава примену закона и поштовања правила интерне контроле;
 • Идентификује и врши процену ризика;
 • Проверава да ли је финансијско пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима;
 • Задужен је за контролу коришћења финансијских средстава;
 • Задужен је за заштиту података о пословању суда;
 • Даје препоруке у погледу побољшања финансијско-материјалног пословања Врховног касационог суда;
 • Прати спровођење препорука;
 • Контролише усклађеност кадровског плана са фактичким стањем;
 • Сачињава периодичне извештаје о финансијском пословању за председника суда.

Опис послова и услови потребни за обављање послова на радном месту интерни равизор, као и прописано звање, односно положај детаљније су наведени у чл. 13 тачки 2 Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Врховном касационом суду. Посебан услов прописан материјално-финансијским прописима је положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору.