Исправка и допуна Јавног конкурса за попуњавање слободних радних места

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД, на основу чл. 55, 61. став 1. и 66. ст. 1. и 3. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09), чл. 15. ст. 2. и 3, 17. став 3, 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ бр. 41/07 и 109/09), члан 4. Правилника о саставу конкурсне комисије, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на положаје у суду (Су I-9 597/10 од 22. 11. 2010. године) и члана 5. Правилника о попуњавању извршилачких радних места у судовима („Службени гласник РС“ број 43/10), оглашава 
 
ИСПРАВКУ И ДОПУНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА
 
Објављеног у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 117/12 од 12. децембра 2012. године и дневном листу „ДАНАС“ од 11. децембра 2012. године. 
 
У тачки IX, мења се алинеја 8 тако да гласи: „Уверење основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак за дела за која се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци)“. 
 
После алинеје 8 додаје се нова алинеја 9 која гласи: „Уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од шест месеци)“. 
 
Досадашња алинеја 9 постаје алинеја 10. 
 
Рок за подношење пријава је осам дана, а почиње да тече наредног дана од дана објављивања ове исправке и допуне јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.