Кд 193/2023 одбијен предлог

Република Србија
ВРХОВНИ СУД
Кд 193/2023
13.07.2023. година
Београд

Врховни суд, у већу састављеном од судија: Биљане Синановић, председника већа, Светлане Томић Јокић и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Сањом Живановић, записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела изношење личних и породичних прилика из члана 172. став 1. КЗ и других, одлучујући о предлогу председника већа Вишег суда у Прокупљу Кж1 79/23 од 04.07.2023. године за преношење месне надлежности, у седници већа одржаној дана 13.07.2023. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ, се као неоснован, предлог председника већа Вишег суда у Прокупљу Кж1 79/23 од 04.07.2023. године да се за вођење кривичног поступка против окривљеног АА, због два кривична дела изношење личних и породичних прилика из члана 172. став 1. и став 3. у вези става 1. КЗ, по приватној тужби ББ и ВВ од 13.04.2022. године, у другом степену одреди други стварно надлежан суд.

О б р а з л о ж е њ е

Приватни тужиоци ББ и ВВ поднели су Основном суду у Куршумлији приватну тужбу од 13.04.2022. године против окривљеног АА, због два кривична дела изношење личних и породичних прилика из члана 172. став 1. и став 3. у вези става 2. КЗ.

Пресудом Основног суда у Куршумлији К 53/22 од 11.04.2023. године, исправљеном решењима К 53/22 од 26.04.2023. године и 22.05.2023. године, окривљени АА оглашен је кривим због кривичног дела изношење личних и породичних прилика из члана 172. став 3. у вези става 1. КЗ извршеног на штету приватне тужиље ВВ, за које му је суд претходно утврдио казну затвора у трајању од 6 (шест) месеци и због кривичног дела изношење личних и породичних прилика из члана 172. став 1. КЗ извршеног на штету приватног тужиоца ББ, за које му је суд утврдио казну затвора у трајању од 4 (четири) месеца, па га је осудио на јединствену казну затвора у трајању од 8 (осам) месеци. Окривљени је обавезан да приватним тужиоцима солидарно надокнади трошкове кривичног поступка у износу од 136.960,00 динара, и да суду на име трошкова паушала плати износ од 5.000,00 динара, све у року од осам дана од правноснажности пресуде.

Против наведене пресуде окривљени је преко бранилаца изјавио жалбу Вишем суду у Прокупљу.

Председник већа Вишег суда у Прокупљу доставио је Врховном суду предлог Кж1 79/23 од 04.07.2023. године да се, на основу члана 33. ЗКП, за вођење предметног кривичног поступка у другом степену одреди други стварно надлежан суд.

Према наводима предлога, важне разлоге који оправдавају преношење месне надлежности представља то што је приватни тужилац ББ некадашњи судија и бивши председник Вишег суда у Прокупљу, а приватна тужиља ВВ, дугогодишњи судијски сарадник Вишег суда у Прокупљу, где је, на истом радном месту запослена и сестра окривљеног АА, који је по занимању адвокат, који је до сада подносио небројане притужбе против судија Вишег суда у Прокупљу на који је, поред тога, вршио притисак кроз непримерене објаве на друштвеним мрежама и таблоидима.

Врховни суд је размотрио списе предмета, заједно са предлогом председника већа Вишег суда у Прокупљу за преношење месне надлежности, па је нашао:

Предлог је неоснован.

По налажењу Врховног суда, околности које председник већа Вишег суда у Прокупљу наводи и образлаже у поднетом предлогу, не представљају разлоге целисходности који би оправдали преношење месне надлежности са Вишег суда у Прокупљу на други стварно надлежан суд, већ разлоге за евентуално изузеће конкретног судије, о чему се одлука доноси у поступку по захтеву за изузеће, а не у поступку за делегацију надлежности.

Из изнетих разлога, Врховни суд је на основу одредбе члана 33. ЗКП одлучио као у изреци решења.

Записничар-саветник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Председник већа-судија

Сања Живановић, с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Биљана Синановић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић