Кд 27/2020 надлежност и састав суда

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Кд 27/2020
26.02.2020. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Веска Крстајића, председника већа, Милунке Цветковић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1. Кривичног законика, одлучујући о предлогу судије појединца Основног суда у Новом Пазару 5К бр.381/18 од 14.02.2020. године за преношење месне надлежности, у седници већа одржаној дана 26. фебруара 2020. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

За вођење кривичног поступка против окривљеног АА, због кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1. Кривичног законика, по оптужном предлогу Основног јавног тужиоца у Новом Пазару, Кт број 948/2018 – Кто 310/18 од 27.07.2018. године, ОДРЕЂУЈЕ СЕ Основни суд у Лебану.

О б р а з л о ж е њ е

Основни јавни тужилац у Новом Пазару поднео је Основном суду у Новом Пазару, оптужни предлог Кт број 948/2018 – Кто 310/18 од 27.07.2018. године против окривљеног АА, због кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1. Кривичног законика.

Судија појединац Основног суда у Новом Пазару доставио је Врховном касационом суду предлог 5К број 381/18 од 14.02.2020. године да се за вођење кривичног поступка против окривљеног, због наведеног кривичног дела, као месно надлежан одреди Основни суд у Лебану, сходно одредби члана 33. Законика о кривичном поступку.

Врховни касациони суд је размотрио списе предмета, заједно са предлогом судије појединца Основног суда у Новом Пазару за преношење надлежности, па је нашао:

Предлог је основан.

Одредбом члана 33. Законика о кривичном поступку прописано је да на предлог судије за претходни поступак, судије појединца или председника већа Врховни касациони суд може за вођење кривичног поступка одредити други стварно надлежан суд, ако је очигледно да ће се тако лакше спровести поступак или ако постоје други важни разлози.

Према стању у списима, у оптужном акту надлежног јавног тужиоца предложено је да се на главном претресу, у доказном поступку, изврши увид у криминалистичко-техничку документацију од 22.05.2018. године, у потврду о привремено одузетим предметима од 23.05.2018. године, у записник о вештачењу од 09.07.2018. године, те у извод из казнене евиденције за окривљеног.

Имајући у виду да окривљени АА има уредно пријављено пребивалиште у селу ..., општина ..., дакле на територији за коју је месно надлежан Основни суд у Лебану, те да у оптужном акту надлежног тужиоца није предложено извођење ниједног доказа везаног за територију Основног суда у Новом Пазару, већ је предложено да се изврши увид у писане доказе који се налазе у списима предмета, то је по оцени овога суда очигледно да ће се кривични поступак у конкретном случају лакше и економичније спровести пред Основним судом у Лебану.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 33. ЗКП, те члана 3. став 1. тачка 31. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (''Службени гласник РС'', број 101/2013 од 20.11.2013. године) и члана 30. став 2. Закона о уређењу судова (''Службени гласник РС'', бр. 116/2008 ... 101/2013), донета је одлука као у изреци решења.

Записничар-саветник                                                                                                               Председник већа-судија

Снежана Меденица, с.р.                                                                                                          Веско Крстајић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић