Кд 34/2020 на надлежност

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Кд 34/2020
19.05.2020. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Соње Павловић и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Андреом Јаковљевић, као записничарем, у кривичном предмету окривљених АА и ББ, због кривичног дела недозвољен промет акцизних производа у саизвршилаштву из члана 176. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији у вези члана 33. Кривичног законика, одлучујући о предлогу судије појединца Основног суда у Крушевцу К 90/20 од 04.03.2020. године, за преношење месне надлежности на други стварно надлежан суд, у седници већа одржаној дана 19.05.2020. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

За вођење кривичног поступка против окривљених АА и ББ, по оптужном предлогу Основног јавног тужиоца у Крушевцу Кт 24/20 од 25.02.2020. године, због кривичног дела недозвољен промет акцизних производа у саизвршилаштву из члана 176. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији у вези члана 33. Кривичног законика, ОДРЕЂУЈЕ СЕ Основни суд у Сремској Митровици.

О б р а з л о ж е њ е

Основни јавни тужилац у Крушевцу поднео је Основном суду у Крушевцу оптужни предлог Кт 24/20 од 25.02.2020. године, против окривљених АА и ББ, због постојања оправдане сумње да су извршили кривично дело недозвољен промет акцизних производа у саизвршилаштву из члана 176. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији у вези члана 33. Кривичног законика.

Судија појединац Основног суда у Крушевцу доставио је Врховном касационом суду образложени предлог К 90/20 од 04.03.2020. године, да се за вођење кривичног поступка против окривљених АА и ББ, због постојања оправдане сумње да су извршили кривично дело недозвољен промет акцизних производа у саизвршилаштву из члана 176. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији у вези члана 33. Кривичног законика, као стварно и месно надлежан, одреди Основни суд у Сремској Митровици, сходно члану 33. ЗКП.

Врховни касациони суд је у седници већа размотрио списе предмета са предлогом судије појединца Основног суда у Крушевцу за преношење месне надлежности, па је нашао да је предлог основан.

Одредбом члана 33. ЗКП, прописано је да на предлог судије за претходни поступак, судије појединца или председника већа Врховни касациони суд може за вођење кривичног поступка одредити други стварно надлежан суд, ако је очигледно да ће се тако лакше спровести поступак или ако постоје други важни разлози.

Из списа предмета утврђује се да окривљени АА и ББ, имају пребивалиште у селу ..., на територији општине Сремска Митровица и да у поднетом оптужном предлогу није предложено испитивање сведока, нити извођење других доказа, везаних за подручје надлежности Основног суда у Крушевцу, већ је предложено да се на главни претрес позову окривљени и да се у доказном поступку прочитају писани докази који се налазе у списима предмета.

Имајући у виду наведено, Врховни касациони суд налази да је предлог судије појединца Основног суда у Крушевцу за преношење месне надлежности основан и да је очигледно да ће се овај кривични поступак, започет пред Основним судом у Крушевцу, лакше и економичније спровести пред Основним судом у Сремској Митровици.

Са изнетих разлога, а на основу члана 33. ЗКП, Врховни касациони суд је одлучио као у изреци решења.

Записничар-саветник,                                                                                   Председник већа-судија,

Андреа Јаковљевић,с.р.                                                                               Радмила Драгичевић Дичић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић