Кд 55/2020 на надлежност

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Кд 55/2020
19.05.2020. година
Београд

 

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Соње Павловић и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Андреом Јаковљевић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1. Кривичног законика, одлучујући о предлогу судије појединца Првог основног суда у Београду К 664/20 од 12.05.2020. године, за преношење месне надлежности на други стварно надлежан суд, у седници већа одржаној дана 19.05.2020. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

За вођење кривичног поступка против окривљеног АА, по оптужном предлогу Првог основног јавног тужиоца у Београду Кт 7286/19 од 09.04.2020. године, због кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1. Кривичног законика, ОДРЕЂУЈЕ СЕ Основни суд у Великој Плани.

О б р а з л о ж е њ е

Први основни јавни тужилац у Београду поднео је Првом основном суду у Београду оптужни предлог Кт 7286/19 од 09.04.2020. године, против окривљеног АА, због постојања оправдане сумње да је извршио кривично дело неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1. Кривичног законика.

Судија појединац Првог основног суда у Београду доставио је Врховном касационом суду образложени предлог К 664/20 од 12.05.2020. године, да се за вођење кривичног поступка против окривљеног АА, због кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1. Кривичног законика, као стварно и месно надлежан, одреди Основни суд у Великој Плани, сходно члану 33. ЗКП.

Врховни касациони суд је у седници већа размотрио списе предмета са предлогом судије појединца Првог основног суда у Београду за преношење месне надлежности, па је нашао да је предлог основан.

Одредбом члана 33. ЗКП, прописано је да на предлог судије за претходни поступак, судије појединца или председника већа Врховни касациони суд може за вођење кривичног поступка одредити други стварно надлежан суд, ако је очигледно да ће се тако лакше спровести поступак или ако постоје други важни разлози.

Из навода предлога судије појединца Првог основног суда у Београду за преношење месне надлежности на други стварно надлежан суд и из списа предмета произилази да окривљени АА, има пријављено пребивалиште у Смедеревкој Паланци – место ..., које припада територији Основног суда у Великој Плани, као и да у поднетом оптужном предлогу, поред предлога да се на главни претрес позове окривљени и да се у доказном поступку прочитају писани докази који се налазе у списима предмета, није предложено испитивање сведока, нити извођење других доказа, везаних за подручје надлежности Првог основног суда у Београду.

Имајући у виду наведено, Врховни касациони суд налази да је предлог судије појединца Првог основног суда у Београду за преношење месне надлежности основан и да је очигледно да ће се овај кривични поступак, започет пред Првим основним судом у Београду, лакше и економичније спровести пред Основним судом у Великој Плани.

Са изнетих разлога, а на основу члана 33. ЗКП, Врховни касациони суд је одлучио као у изреци решења.

 

Записничар-саветник,                                                                                                                                         Председник већа-судија,

Андреа Јаковљевић,с.р.                                                                                                                        Радмила Драгичевић Дичић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић