Кж II 2400/07

Република Србија
ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ
Кж II 2400/07
16.01.2008. година
Београд

Врховни суд Србије у Београду, у већу састављеном од судија: Новице Пековића, председника већа, Соње Манојловић и Анђелке Станковић, чланова већа, са саветником Свјетланом Николић, као записничарем, у кривичном предмету осуђеног АА, због кривичног дела убиства из члана 47. став 2. тачка 6. Кривичног закона Републике Србије и др., решавајући о жалби осуђеног АА, изјављеној против решења Окружног суда у Суботици Кв.240/07 од 30.11.2007. године, у седници већа одржаној дана 16.01.2008. године, донео је

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба осуђеног АА, изјављена против решења Окружног суда у Суботици Кв.240/07 од 30.11.2007. године.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Решењем Окружног суда у Суботици Кв.240/07 од 30.11.2007. године, одбачен је захтев осуђеног АА од 26.11.2006. године, за понављање кривичног поступка довршеног правноснажном пресудом Покрајинског суда, Reid im Innkreis број 7 Vr. Број 897/93 од 09. новембра 1994. године.

 

Против тог решења жалбу је изјавио осуђени АА, због битних одредаба кривичног поступка и повреде уставних права, с предлогом да се оспорено решење укине и дозволи понављање кривичног поступка по молби коју је поднео том суду.

 

Републички јавни тужилац је поднеском Ктр.I 18/08 од 09.01.2008. године, дао мишљење да је решење Окружног суда у Суботици Кв.240/07 од 30.11.2007. године, правилно и да се жалба осуђеног треба одбити.

 

Врховни суд је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем, па је по оцени навода изнетих у жалби осуђеног и мишљења Републичког јавног тужиоца датог у наведеном поднеску, нашао:

 

Жалба је неоснована.

 

Правилно је првостепени суд одлучио као у изреци побијаног решења, налазећи да у смислу члана 410. став 1. ЗКП, нема законских услова за понављање кривичног поступка правноснажно окончаног пресудом суда Републике Аустрије, а правилним тумачењем одредбе члана 13. Конвенције о трансферу осуђених лица са додатним Протоколом, произилази да само држава изрицања казне има право да одлучује о ревизији пресуде а то значи Република Аустрија пред чијим судом је вођен поступак против АА и пресудом тог суда је правноснажно осуђен, како је то наведено на страни 2. став 3. образложења побијаног решења које разлоге прихвата у потпуности и овај суд.

 

Стога се наводима жалбе осуђеног у којој се истиче да он није раније осуђиван за кривично дело пљачке са елементима насиља, како је то утврђено у пресуди аустријског суда, већ је осуђиван за пљачку која је проистекла из кривичног дела злоупотребе службеног положаја, о чему је приложио и уверење Општинског суда у Бачкој Тополи и извод из казнене евиденције, не доводи се у сумњу правилност побијаног решења, из свих напред наведених разлога.

 

Са свега напред изнетог одлучено је као у изреци овог решења, у смислу члана 401. став 3. ЗКП.

 

Записничар, Председник већа – судија,

Свјетлана Николић, с.р. Новица Пековић, с.р.

 

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Мирјана Војводић

 

љи