Кзз 100/2013

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Кзз 100/2013
18.09.2013. година
Београд

У ИМА НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Предрага Глигоријевића, Веска Крстајића, Биљане Синановић и Маје Ковачевић-Томић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом као записничарем, у кривичном предмету окривљеног И.А. и др., због кривичног дела разбојништва из члана 206. став 2. у вези става 1. Кривичног законика, одлучујући о захтеву за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца Ктз бр. 311/13 од 30.08.2013. године, подигнутом против правноснажних решења Вишег суда у Јагодини Ки 122/12 од 26.02.2013. године и Кв 119/13 од 08.03.2013. године, у седници већа одржаној дана 18.09.2013. године, донео је

 

 

П Р Е С У Д У

УВАЖАВА СЕ као основан захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца Ктз бр.311/13 од 30.08.2013. године, па се УКИДАЈУ правноснажна решења Вишег суда у Јагодини Ки 122/12 од 26.02.2013. године и Кв 119/13 од 08.03.2013. године и предмет враћа том суду на поновно одлучивање.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем истражног судије Вишег суда у Јагодини Ки 122/12 од 26.02.2013. године, одбијен је као неоснован захтев за досуђење трошкова кривичног поступка браниоца окривљеног И.А. – адвоката Б.Ј., у предмету Вишег суда у Јагодини Ки бр.122/12.

Ванпретресно веће Вишег суда у Јагодини, решењем Кв 119/13 од 08.03.2013. године, одбило је као неоносновану жалбу браниоца окривљеног И.А. – адвоката Б.Ј., изјављену против првостепеног решења.

Републички јавни тужилац подигао је захтев за заштиту законитости Ктз бр. 311/13 од 30.08.2013. године против наведених правноснажних решења, због повреде кривичног закона из члана 199. ЗКП, у вези са чланом 197. став 1. ЗКП, са предлогом да Врховни касациони суд уважи захтев и укине решења Вишег суда у Јагодини Ки 122/12 и Кв 119/13, а предмет врати том суду на поновно одлучивање.

Врховни касациони суд је, након што је пoступио у смислу одредбе члана 422. ст.2. и 3. ЗКП, у седници већа којој није присуствовао уредно обавештени заменик Републичког јавног тужиоца, размотрио списе предмета и правноснажна решења против којих је подигнут захтев за заштиту законитости, па је по оцени навода изнетих у захтеву, нашао:

Захтев за заштиту законитости је основан.

Из списа предмета утврђује се да је истражни судија Вишег суда у Јагодини решењем Ки бр.122/12 од 28.12.2012. године обуставио истрагу против окривљених И.А. и М.Б., због кривичног дела разбојништва из члана 206. став 2. у вези става 1. КЗ, по захтеву за спровођење истраге Вишег јавног тужиоца у Јагодини Кт бр.110/12 од 27.10.2012. године. Поступак је обустављен услед одустанка јавног тужиоца од даљег кривичног гоњења против окривљених, а на основу одредбе члана 253. ЗКП.

Бранилац окривљеног И.А. – адвокат Б.Ј., поднео је дана 25.02.2013. године. Вишем суду у Јагодини трошковник – специфицирани захтев за исплату трошкова поступка који се односе на награду и нужне издатке браниоца у укупном износу од 485.000,00 динара, на основу одредбе члана 197. став 1. ЗКП.

Наведени захтев браниоца одбијен је као неоснован побијаним првостепеним решењем, са образложењем да у конкретном случају нису испуњени услови из члана 197. став 1. ЗКП и поред тога што је против окривљеног И.А. обустављена истрага.

Ванрасправно веће Вишег суда у Јагодини је решењем Кв 119/13 од 08.03.2013. године, одбило као неосновану жалбу браниоца окривљеног И.А. изјављену против првостепеног решења, прихватајући у свему као правилне разлоге изнете у првостепеном решењу.

Међутим, побијаним правноснажним решењима, којима је одбијен као неоснован захтев браниоца окривљеног И.А. за накнаду трошкова поступка, учињена је повреда одредаба члана 197. став 1. ЗКП, што се основано истиче у захтеву за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца.

Одредбом члана 197. став 1. ЗКП прописано је да, када се обустави кривични поступак или када се донесе пресуда којом се окривљени ослобађа од оптужбе или којом се оптужба одбија – изрећи ће се у решењу, односно пресуди да трошкови кривичног поступка из члана 193. став 2. тачка 1. до 6. тог законика, као и нужни издаци окривљеног и нужни издаци и накнада браниоца, падају на терет буџетских средстава.

Имајући у виду цитирану законску одредбу, те чињеницу да је истражни судија Вишег суда у Јагодини решењем Ки бр.122/12 од 28.12.2012. године обуставио истрагу против окривљених услед одустанка јавног тужиоца од даљег кривичног гоњења, као и то да оштећени, према стању у списима, није преузео кривично гоњење, дакле, да је фактички правноснажно обустављен кривични поступак против окривљених у конкретном случају, то је, по оцени овог суда, бранилац окривљеног И.А. имао право на надокнаду трошкова кривичног поступка у предмету Вишег суда у Јагодини Ки 122/12.

Из наведених разлога, Врховни касациони суд је оценио неприхватљивим став истражног судије Вишег суда у Јагодини и ванрасправног кривичног већа, истог суда, изнет у побијаним решењима – да у конкретном случају нису испуњени законом прописани услови из члана 197. став 1. ЗКП за накнаду трошкова кривичног поступка браниоцу окривљеног И.А., адвоката Б.Ј..

Стога је уважио захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца и укинуо побијана решења, налазећи да је њима учињена повреда одредаба члана 197. став 1. ЗКП на штету окривљеног.

Међутим, у конкретном случају, по оцени овог суда, побијаним решењима није учињена повреда одредаба члана 199. ЗКП, на коју повреду се такође указује у захтеву за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца.

Одредбом члана 199. ЗКП, прописано је да о дужности плаћања трошкова који настану код вишег суда, одлучује тај суд сходно одредбама члана 193. до 198. тог законика.

Како је, дакле, цитираном законском одредбом регулисана обавеза вишег суда, као другостепеног односно жалбеног суда, да донесе одлуку у погледу трошкова који настану у жалбеном поступку, а што у конкретној ситуацији није случај, јер се захтев за накнаду трошкова односи искључиво на трошкове настале у првостепеном поступку, то је Врховни касациони суд оценио да је захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца у овом делу неоснован.

Са свега изложеног, а на основу члана 30. став 1. Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“, број 116/2008), у вези са чланом 420. ЗКП, те применом одредаба члана 425. став 1. ЗКП, донета је одлука као у изреци.

 

Записничар-саветник,                                                                                                        Председник већа-судија,

Снежана Меденица,с.р.                                                                                                        Невенка Важић,с.р.