Кзз 110/2013

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Кзз 110/2013
10.10.2013. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Драгише Ђорђевића, председника већа, Радмиле Драгичевић-Дичић, Маје Ковачевић- Томић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксановић, као записничарем, у кривичном предмету окр.Н.Р. и др, због кривичног дела изнуда у покушају из члана 214. став 1. у вези члана 30. Кривичног законика и др, одлучујући о захтеву за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца Ктз. 899/13 од 17.09.2013. године, поднетом против решења Апелационог суда у Београду Кж1 6821/2012 од 22.04.2013. године, у седници већа одржаној 10.10.2013. године, једногласно је донео

 

П Р Е С У Д У

УСВАЈА СЕ захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца Ктз. 899/13 од 17.09.2013. године, као основан, па се УКИДА правноснажно решење Апелационог суда у Београду Кж1 6821/2012 од 22.04.2013. године и предмет враћа Апелационом суду у Београду на поновно одлучивање.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Окружног суда у Шапцу К. 217/06 од 13.04.2007. године окр.Н.Р. оглашен је кривим због кривичног дела изнуда у покушају из члана 214. став 1. у вези члана 30. КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од осам месеци (први став изреке пресуде), а ослобођен од оптужбе за кривично дело изазивање опште опасности из члана 278. став 1. у вези члана 33. КЗ и за кривично дело неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога из члана 246. став 1. у вези члана 33. КЗ (други став изреке пресуде).

Истом пресудом окривљени Н.К., Д.М., В.Ћ., М.П., В.Т. и С.К. оглашени су кривим због кривичних дела наведених у првом ставу изреке пресуде и осуђени на казне наведене у истом ставу, а другим ставом изреке пресуде окривљени Н.К., Д.М. и В.Ћ. ослобођени су од оптужбе за кривична дела наведена у истом ставу.

Решењем Врховног суда Србије КжI 1996/07 од 15.10.2007. године укинута је пресуда Окружног суда у Шапцу К 217/06 од 13.04.2007. године и предмет враћен првостепеном суду на поновно суђење.

У поновљеном поступку одржаном у одсуству окривљених Н.Р. и Н.К., Окружни суд у Шапцу донео је пресуду К. 225/07 од 29.08.2008. године, којом је окр.Н.Р. оглашен кривим због кривичних дела изнуда у покушају из члана 214. став 1. у вези члана 30. КЗ, изазивање опште опасности из члана 278. став 1. у вези члана 33. КЗ и неовлашћена производња, дражање и стављање у промет опојних дрога из члана 246. став 1. у вези члана 33. КЗ и осуђен на јединствену казну затвора у трајању од три године и два месеца (први став изреке пресуде), а ослобођен од оптужбе за кривично дело недозвољено држање оружја и експлозивних материја из члана 348. став 2. у вези става 1. КЗ (други став изреке пресуде).

Истом пресудом остали окривљени су у првом ставу изреке оглашени кривим за кривична дела наведена у том ставу и осуђени на наведене казне, док су окривљени Н.К. и В.Ћ. ослобођени од оптужбе за кривична дела наведена у другом ставу изреке пресуде.

 

Пресудом Врховног суда Србије КжI 2894/08 од 10.02.2009. године одбијене су као неосноване жалбе Окружног јавног тужиоца у Шапцу, окр.В.Т., његовог браниоца и бранилаца окривљених Н.Р., Н.К., В.Ћ., М.П., Д.М. и С.К., а пресуда Окружног суда у Шапцу К. 225/07 од 29.08.2008. године потврђена.

Решењем Окружног суда у Шапцу Кв 89/09 од 30.04.2009. године дозвољено је понављање поступка према окр.Н.Р., завршеног правноснажном пресудом Окружног суда у Шапцу К. 225/07 од 29.08.2008. године.

Виши суд у Шапцу пресудом К 75/10 од 05.10.2012. године одбио је захтев окр.Н.Р. за понављање кривичног поступка а правноснажну пресуду Окружног суда у Шапцу К. 225/07 од 29.08.2008. године оставио на снази.

Одлучујући о жалби бранилаца окр.Н.Р., Апелациони суд у Београду је решењем Кж1 6821/12 од 22.04.2013. године, поводом жалбе а по службеној дужности, укинуо пресуду Вишег суда у Шапцу К. 75/10 од 05.10.2012. године и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење.

Против решења Апелационог суда у Београду Кж1 6821/12 од 22.04.2013. године Републички јавни тужилац поднео је захтев за заштиту законитости Ктз 899/13 од 17.09.2013. године, због повреде одредаба кривичног поступка из члана 385. став 2. ЗКП („Службени гласник РС“ број 70/01...72/09), са предлогом да Врховни касациони суд укине наведено решење Апелационог суда у Београду и предмет врати другостепеном суду на поновно одлучивање о изјављеној жалби.

 

Врховни касациони суд је у седници већа размотрио списе предмета са решењем против кога је захтев за заштиту законитости поднет, па је по оцени навода у захтеву, нашао:

Захтев за заштиту законитости је основан.

Одредбом члана 604. став 1. Законика о кривичном поступку („Службени гласник РС“ број 72/11, 101/11, 121/12) прописано је да се законитост радњи предузетих пре почетка примене тог законика оцењује по одредбама Законика о кривичном поступку („Службени гласник РС“ број 70/01...72/09), па је Врховни касациони суд у смислу цитиране законске одредбе испитао законитост побијаног решења према ЗКП који је важио у време доношења решења.

По налажењу Врховног касационог суда основано Републички јавни тужилац у захтеву за заштиту законитости указује да је решењем Апелационог суда у Београду Кж1 6821/12 од 22.04.2013. године повређена одредба члана 382. став 2. ЗКП.

Одредбом члана 385. став 2. ЗКП предвиђен је изузетак односно ограничење општег овлашћења другостепеног суда, из става 1. истог члана, у погледу одлука које тај суд може донети приликом решавања о жалби против пресуде, у седници већа или на основу одржаног претреса и то у односу на овлашћење другостепеног суда да укине првостепену пресуду и предмет упути првостепеном суду на поновно суђење. Наиме, према наведеној законској одредби такву одлуку другостепени суд не може донети у процесној ситуацији када је у истом предмету већ једанпут укинута првостепена пресуда.

Дакле, одредба члана 385. став 2. ЗКП представља „процесну забрану“ за другостепени суд да поново укине првостепену пресуду у предмету у коме је првостепена пресуда већ једанпут укинута, што истовремено значи да ни првостепени суд не може у истом предмету трећи пут водити првостепени поступак (правно схватање Кривичног одељења Врховног касационог суда од 28.11.2011. године).

Сходно наведеном, у конкретној процесној ситуацији, у којој је ожалбена пресуда К 75/10 од 05.10.2012. године, којом је остављена на снази пресуда Окружног суда у Шапцу К. 225/07 од 29.08.2008. године а која је донета у поновљеном поступку након укидања раније првостепене пресуде истог суда К. 217/06 од 13.04.2007. године, другостепени суд – Апелациони суд у Београду је био дужан да сам пресуди односно да одржи претрес или да у седници већа донесе одлуку поводом изјављене жалбе. То другостепени суд није учинио већ је првостепену пресуду укинуо решењем Кж1 6821/12 од 22.04.2013. године, чиме је учинио повреду кривичног закона – одредбе члана 385. став 2. ЗКП, на штету окр. Н.Р., јер окривљени има право на суђење у разумном року као и да одлуку донесе законом одређени суд, а то је у овом случају Апелациони суд у Београду.

Због учињене повреде закона, Врховни касациони суд је захтев за заштиту законитости усвојио и на основу члана 492. став 1. тачка 1. ЗКП („Службени гласник РС“ број 72/11, 101/11, 121/12), укинуо правноснажно решење Апелационог суда у Београду Кж1 6821/12 од 22.04.2013. године и предмет враћа том суду на поновно одлучивање о изјављеној жалби бранилаца окр.Н.Р., у смислу разлога изнетих у овој пресуди.

Записничар - саветник                                                                                                Председник већа
Драгана Вуксановић,с.р.                                                                                  судија Драгиша Ђорђевић,с.р.