Кзз 141/07

Република Србија
ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ
Кзз 141/07
25.12.2007. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни суд Србије у Београду, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Горана Чавлине, Бате Цветковића, Драгана Аћимовића и Анђелке Станковић, чланова већа и саветника Гордане Бурлић, као записничара, у кривичном предмету против окривљених АА и ББ, због кривичног дела недозвољени прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350. став 2. Кривичног законика, одлучујући о захтеву за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца Ктз.374/07 од 23.11.2007. године, подигнутом против правноснажног решења Општинског суда у Суботици Кв.1/07 од 19.02.2007. године и решења Окружног суда у Суботици Кж.104/07 од 21.03.2007. године, у седници већа одржаној 25.12.2007. године, донео је

П Р Е С У Д У

ОДБИЈА СЕ као неоснован захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца Ктз.374/07 од 23.11.2007. године, подигнут против правноснажног решења Општинског суда у Суботици Кв.1/07 од 19.02.2007. године и решења Окружног суда у Суботици Кж.104/07 од 21.03.2007. године.

О б р а з л о ж е њ е

Републички јавни тужилац подигао је захтев за заштиту законитости Ктз.374/07 од 23.11.2007. године, против правноснажног решења Општинског суда у Суботици Кв.1/07 од 19.02.2007. године и решења Окружног суда у Суботици Кж.104/07 од 21.03.2007. године, због повреде кривичног закона у смислу члана 369. став 1. тачка 1. у вези члана 274. став 1. тачка 1. Законика о кривичном поступку у вези члана 350. став 2. Кривичног законика, с предлогом да се уважи захтев за заштиту законитости и утврди да је наведеним решењима повређен кривични закон у корист окривљених.

Врховни суд је размотрио списе предмета, заједно са наведеним правноснажним решењима, па је по оцени навода у захтеву за заштиту законитости, нашао:

Захтев је неоснован.

Решењем Општинског суда у Суботици Кв.1/07 од 19.02.2007. године, усвојен је приговор окривљеног АА и приговор браниоца окривљених АА и ББ, који су поднети против оптужнице ОЈТ Суботица Кт.1209/06 од 08.12.2006. године и утврђено да нема места оптужби против окривљених и кривични поступак је обустављен.

Одлучујући о жалби Општинског јавног тужиоца у Суботици због повреде кривичног закона, Окружни суд у Суботици је својим решењем Кж.104/07 од 21.03.2007. године одбио као неосновану жалбу Општинског јавног тужиоца у Суботици изјављену против решења Општинског суда у Суботици.

Неосновани су наводи из захтева за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца да је означеним решењима Општинског и Окружног суда у Суботици учињена повреда кривичног закона у смислу члана 369. став 1. тачка 1. у вези члана 274. став 1. тачка 1. ЗКП, а у вези са чланом 350. став 2. КЗ.

Наиме, увидом у списе предмета је утврђено да је Општински јавни тужилац у Суботици 08.12.2006. године поднео оптужницу против окривљених АА и ББ, због кривичног дела недозвољени прелаз државне границе и кријумчарења људи из члана 350. став 2. КЗ. Окривљени АА је поднео приговор на оптужницу, као и бранилац окривљених АА и ББ, па је поводом ових приговора првостепени суд нашао да нема места оптужби против окривљених и кривични поступак обуставио налазећи да се радње извршења наведеног кривичног дела састоји у омогућавању другом лицу које није држављанин СЦГ односно Републике Србије да недозвољено пређе границу СЦГ, омогућавању да недозвољено борави у СЦГ или омогућавању транзита кроз СЦГ и то у намери да учинилац себи или другом прибави какву корист и да из одредбе члана 350. став 2. КЗ произилази да друго лице коме се омогућава недозвољени прелаз границе, недозвољени боравак или недозвољени транзит не сме бити држављанин СЦГ, односно Републике Србије. Како је из фотокопија личних карата за лица СС, СС1 и СС2, које су издате од стране надлежних органа Републике Србије, у ___, Општина Бујановац, утврђено да су ова лица држављани Републике Србије, односно да се не ради о страним држављанима, првостепени суд је донео закључак да дело које је предмет оптужбе није кривично дело и да нема места оптужби против окривљених услед чега је кривични поступак обустављен.

Против наведеног решења првостепеног суда, жалбу је изјавио Општински јавни тужилац у Суботици због повреде кривичног закона, с предлогом да се првостепено решење укине и предмет врати ванрасправном кривичном већу на поновно одлучивање. Поступајући по жалби Општинског јавног тужиоца, Окружни суд, као другостепени суд је одбио као неосновану жалбу Општинског јавног тужиоца, налазећи да је првостепени суд правилно поступио када је усвајањем приговора браниоца окривљених и окривљеног АА утврдио да нема места оптужби Општинског јавног тужиоца у Суботици Кт.1209/06 од 08.12.2006. године против окривљених АА и ББ, тако да је кривични поступак у овој кривично-правној ствари према овим окривљенима обустављен.

По оцени Врховног суда, неосновани су наводи из захтева за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца да је означеним решењима Општинског и Окружног суда у Суботици учињена повреда кривичног закона у смислу члана 369. став 1. тачка 1. у вези члана 274. став 1. тачка 1. ЗКП, а у вези са чланом 350. став 2. КЗ, с обзиром на то да друго лице коме се омогућава недозвољен прелаз државне границе, недозвољен боравак или недозвољен транзит, не може бити држављанин Републике Србије, односно да се ради о пасивном субјекту који може бити само странац (страни држављанин или тзв. апатрид, односно лице без држављанства), што произилази из одредбе члана 5. Протокола против кријумчарења миграната копном, морем и ваздухом, као допуне Конвенције Уједињених нација против транснационалног организованог криминала ("Сл. лист СРЈ" број 6/01) који је од стране Републике Србије, као сукцесора бивше СРЈ ратификован и на основу кога је наша држава преузела обавезу да одређене радње предвиди као кривично дело. Стога су и првостепени и другостепени суд правилно поступили налазећи да у конкретном случају предмет јавне оптужбе није кривично дело недозвољеног прелаза државне границе и кријумчарења људи из члана 350. став 2. КЗ, које се окривљенима ставља на терет, јер су СС, СС1 и СС2, као пасивни субјекти предметног кривичног дела, држављани Републике Србије, који живе у ____ на подручју Општине Бујановац, тако да се наведено кривично дело једино могло извршити омогућавањем недозвољеног прелаза државне границе или недозвољеног боравка или транзита кроз Републику Србију само према пасивном субјекту као лицу које није држављанин Републике Србије, па је правилан и закључак из наведених решења да у конкретном случају дело које је предмет оптужбе није кривично дело у смислу одредбе из члана 274. став 1. тачка 1. ЗКП, а с тим у вези и одлука првостепеног суда да у конкретном случају нема места оптужби против окривљених и да се кривични поступак у овој кривично-правној ствари обуставља.

Из изложеног, а на основу члана 424. ЗКП, Врховни суд је одлучио као у изреци пресуде.

Записничар, Председник већа

судија,

Гордана Бурлић, с.р. Јанко Лазаревић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Мирјана Војводић

ан