Кзз 167/2019 2.4.1.22.1.1.4

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Кзз 167/2019
17.04.2019. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Маје Ковачевић Томић и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела насиље у породици из члана 194. став 3. у вези става 2. и 1. Кривичног законика, одлучујући о захтеву за заштиту законитости браниоца окривљеног – адвоката Милана Ћурчића, поднетом против правноснажних пресуда Основног суда у Пожеги К број 89/17 од 12.01.2018. године и Апелационог суда у Крагујевцу Кж1-н-1151/18 од 27.12.2018. године, у седници већа одржаној дана 17. априла 2019. године, једногласно, донео је

П Р Е С У Д У

УСВАЈА СЕ захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног АА – адвоката Милана Ћурчића и УКИДАЈУ СЕ правноснажне пресуде Основног суда у Пожеги К број 89/17 од 12.01.2018. године и Апелационог суда у Крагујевцу Кж1-н-1151/18 од 27.12.2018. године, а предмет враћа Основном суду у Пожеги на поновно одлучивање.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Пожеги К број 89/17 од 12.01.2018. године, окривљени АА оглашен је кривим због извршења продуженог кривичног дела насиље у породици из члана 194. став 3. у вези става 2. и 1. у вези члана 61. став 2. и 4. у вези става 1. Кривичног законика, за које дело је осуђен на казну затвора у трајању од шест месеци. У ову казну, окривљеном је урачунато време проведено у притвору од 23.03.2017. године до 25.05.2017. године.

Истом пресудом, на основу члана 422. тачка 1) ЗКП, према окривљеном је одбијена оптужба да је извршио једно продужено кривично дело насиље у породици из члана 194. став 2. у вези става 1. у вези члана 61. став 2. и 4. у вези става 1. КЗ, услед одустанка Основног јавног тужиоца од оптужбе на главном претресу.

Окривљени је обавезан да суду на име трошкова кривичног поступка плати износ од 24.000,00 динара те на име паушала износ од 5.000,00 динара, све у року од 15 дана од дана пријема пресуде, под претњом принудне судске наплате.

Пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Кж1-н-1151/18 од 27.12.2018. године, делимичним усвајањем жалбе браниоца окривљеног АА, пресуда Основног суда у Пожеги К број 89/17 од 12.01.2018. године преиначена је у погледу правне оцене дела, тако што су радње окривљеног, због којих је првостепеном пресудом под тачком I оглашен кривим, правно квалификоване као кривично дело насиље у породици из члана 194. став 3. у вези става 2. и 1. КЗ, за које дело је осуђен на казну затвора у трајању од шест месеци, у коју казну му је урачунато време проведено у притвору и Специјалној затворској болници у Београду од 23.03.2017. године до 25.05.2017. године, док је жалба браниоца окривљеног у осталом делу одбијена као неоснована, а првостепена пресуда у непреиначеном делу потврђена.

Против наведених правноснажних пресуда, захтев за заштиту законитости поднео је бранилац окривљеног АА – адвокат Милан Ћурчић, због повреде закона из члана 485. став 1. тачка 1) ЗКП, конкретно због битних повреда одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 4) и став 2. тачка 1) ЗКП, са предлогом да Врховни касациони суд укине побијане пресуде и предмет врати првостепеном суду на поновни поступак и одлучивање, те да у смислу члана 488. став 3. ЗКП одреди да се извршење правноснажне пресуде одлаже.

Врховни касациони суд доставио је примерак захтева за заштиту законитости Републичком јавном тужиоцу, сходно одредби члана 488. став 1. Законика о кривичном поступку, и у седници већа, коју је одржао без обавештавања Републичког јавног тужиоца и браниоца окривљеног, сматрајући да њихово присуство није од значаја за доношење одлуке (члан 488. став 2. ЗКП) размотрио списе предмета, са правноснажним пресудама против којих је захтев за заштиту законитости поднет, па је нашао:

Захтев је основан.

У захтеву за заштиту законитости браниоца окривљеног АА, наводи се да је на главном претресу, као председник већа, учествовао судија Витомир Урошевић, који је морао бити изузет, обзиром да је у истом предмету поступао као судија за претходни поступак и који је донео решења о одређивању и продужењу притвора према окривљеном, а на који начин је, обзиром да су постојали услови за изузеће овог судије, учињена битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 4) ЗКП.

Изложене наводе захтева за заштиту законитости браниоца окривљеног, Врховни касациони суд оцењује основаним, из следећих разлога:

Одредбама члана 37. став 1. ЗКП, предвиђене су ситуације у којима је, у циљу обезбеђења претпоставке непристрасног суда, обавезно изузеће судије од вршења судијске дужности у одређеном предмету, када је због неке његове повезаности са странкама или предметом, доведена у сумњу његова објективност у поступању. Тиме је успостављена апсолутна законска претпоставка необјективности судије који је у некој од правних ситуација и односа, предвиђених ставом 1. тачка 1) до 4) наведеног члана.

Постоји апсолутна битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 4) ЗКП, ако је у одређеном кривичном предмету, у суђењу на главном претресу и доношењу првостепене пресуде, учествовао судија који је морао бити изузет од вршења судијске дужности, између осталог, из разлога што је у истом предмету учествовао као судија за претходни поступак.

Одредбом члана 214. став 1. ЗКП прописано је да се притвор у истрази може одредити, продужити или укинути решењем судије за претходни поступак или већа.

Из списа предмета утврђује се да је судија Витомир Урошевић, у предистражном и истражном поступку који је вођен против окривљеног, као судија појединац донео решење К број 89/17 од 24.03.2017. године о одређивању притвора према окривљеном, а да је затим и као председник ванпретресног већа Основног суда у Пожеги, учествовао у доношењу решења К број 89/17 – Кв 87/2017 од 24.04.2017. године, које је исправљено решењем К број 89/17 од 04.05.2017. године, те којим је према окривљеном АА продужен притвор за још 30 дана и одређено да се окривљени смешта у Специјалну затворску болницу у Београду, у сврху медицинског вештачења, у трајању од 30 дана.

Из списа предмета утврђује се и то да је првостепену пресуду, којом је окривљени АА оглашен кривим и осуђен на казну затвора у трајању од шест месеци за продужено кривично дело насиље у породици из члана 194. став 3. у вези става 1. и 2. КЗ у вези са чланом 61. став 2. и 4. у вези става 1. КЗ, донео Основни суд у Пожеги, у већу састављеном од председника већа – судије Витомира Урошевића, и чланова већа - судија поротника Милене Ристановић и Миленке Остојић.

Како, дакле, из списа предмета произилази да је у конкретном случају судија Витомир Урошевић у истражном поступку поступао у својству судије за претходни поступак, то је његово даље поступање у време одржавања главног претреса и доношења првостепене пресуде представљало разлог за обавезно изузеће у смислу члана 37. став 1. тачка 4) ЗКП, а што се основано истиче у захтеву за заштиту законитости браниоца окривљеног, обзиром да је истражни поступак против окривљеног окончан подношењем оптужнице због продуженог кривичног дела насиље у породици из члана 194. став 2. у вези става 1. КЗ учињеног према супрузи окривљеног, ББ, и продуженог кривичног дела насиље у породици из члана 194. став 3. у вези става 2. и 1. КЗ, учињеног према малолетном сину окривљеног, ВВ.

Налазећи, из изнетих разлога, да је учествовањем судије Витомира Урошевића у доношењу правноснажне првостепене пресуде учињена повреда кривичног поступка истакнута у захтеву за заштиту законитости браниоца окривљеног, те да је иста повреда учињена и доношењем другостепене пресуде, којом су жалбени наводи браниоца окривљеног у овом делу оцењени неоснованим, то је Врховни касациони суд због учињене битне повреде одредаба кривичног поступка укинуо обе побијане пресуде и предмет вратио првостепеном суду на поновно одлучивање.

Имајући у виду да су побијане пресуде укинуте, то се Врховни касациони суд није ни упуштао у разматрање осталих навода захтева за заштиту законитости браниоца окривљеног, налазећи да су за сада беспредметни.

Са свега изложеног, а на основу одредбе члана 492. став 1. тачка 1) ЗКП, донета је одлука као у изреци пресуде.

Записничар-саветник                                                                                                                            Председник већа-судија

Снежана Меденица, с.р.                                                                                                                       Невенка Важић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић