Колегијум

регулисано чл. 5, 9 и 10 Пословника о унутрашњем уређењу и раду Врховног касационог суда

Колегијум је образован као саветодавно тело председника Врховног касационог суда.

Колегијум чине: председник Суда, заменик председника суда, председници Кривичног, Грађанског одељења, Одељења за заштиту права на суђење у разумном року и руководиоци евиденције судске праксе у Кривичном, Грађанском одељењу и Одељењу за заштиту права на суђење у разумном року.

Колегијуму присуствује и руководилац службе председника суда, а на позив председника суда, могу присуствовати судије, државни службеници на положају и друга запослена лица.

Председник Суда сазива седницу Колегијума, одређује дневни ред и руководи седницом.

Колегијум може да разматра организациона питања, извештаје о раду суда, судских одељења и сва друга питања од значаја за функционисање и усклађивање рада у суду.

Колегијум доноси закључке и даје мишљења о питањима која су на дневном реду.

Закључком се предлаже извршавање одређених послова, одређују рокови, усмерава и обезбеђује усклађен и ефикасан рад суда.