Конкурсна документација у поступку јавне набавке добара мале вредности бр. 3/2014 – набавка горива за потребе службених возила Суда