Конкурсна документација у поступку ЈН број 1/2019 - одржавање лифтова