Конкурсна документација у поступку ЈН број 5/2019 - сервисирањe и отклањањe кварова система вентилације и климатизацијe