Обавештење о закљученим уговорима о јавним набавкама добара мале вредности бр. 4, 5 и 6 за 2013. годину

На основу члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС'', број 50/2009)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД

Београд, Немањина број 9

            објављује

ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

  1. У поступку јавне набавке добара мале вредности број 4 за 2013. годину чији је предмет куповина рачунара и штампача, Уговор је закључен са „Oblak Tehnologije“ д.о.о, из Београда-Земун, улица Цара Душана број 212.
  2. У поступку јавне набавке добара мале вредности број 5 за 2013. годину чији је предмет набавка дигиталних диктафона, Уговор је закључен са „Proces inženjering“ д.о.о, из Београда, улица Лазаревачки друм број 23 и
  3. У поступку јавне набавке добара мале вредности број 6 за 2013. годину чији је предмет набавка хемијских средстава и средстава за одржавање хигијене за 2013. годину, за потребе хигијенског одржавања пословног објекта у Немањиној 9, Уговор је закључен са „Poli biro“ д.о.о. за промет и услуге, из Београда, улица Немањина број 34.