Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број 3/2013

На основу члана 32. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08)  

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД

11000 Београд, Немањина 9

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о продужењу рока за подношење понуда у  отвореном поступку

јавне  набавке број 3/2013 

Продужава се рок за достављање понуда за јавну набавку у отвореном поступку бр. 3/2013 за коју је Јавни позив објављен у Службеном гласнику Републике Србије бр 33 од 10.04.2013. године због допуне конкурсне документације у вези испуњености услова од стране подизвођача и испуњености услова у заједничкој понуди.

Понуђачи подносе понуде до седмог дана од дана објављивања одлуке о продужењу рока у Службеном гласнику РС до 12,00 часова  препорученом поштом или лично у затвореној коверти на адресу - Врховни касациони суд, Београд, Немањина бр 9.

Све додатне информације заинтересовани понуђачи могу добити писаним путем на e-mail ljiljana.vujic@vk.sud.rs (контакт особа Љиљана Вујић), или на телефон 3604634 и то најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда.