Обележавање 70 година Европске конвенције о људским правима

Скуп посвећен обележавању 70 година Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода под називом ,,Европска конвенција о људским правима: 70 година од унапређивања људских права”, одржан је 4. новембра 2020. године у Београду.

В.ф. председника Врховног касационог суда Драгомир Милојевић говорио је о утицају Европске конвенције о људским правима у Србији.

„Европска конвенција о људским правима је важан инструмент у рукама судства Србије, омогућава нашим судовима примену једног од најцеловитијих и најразвијенијих механизама заштите људских права, истовремено помажући у остваривању уставне улоге судова у обезбеђивању владавине права”, рекао је председник Милојевић и нагласио да судије имају посебну одговорност за пуну примену Конвенције, укључујући и позивање у својим одлукама на најновију праксу Европског суда за људска права.

В.ф. председника Врховног касационог суда је подсетио да је Србија ратификовала Протокол 15 уз Конвенцију, који афирмише начело супсидијарности и истиче да државе чланице првенствено имају одговорност за обезбеђивање права и слобода гарантованих Конвенцијом и Протоколима.

Скуп је организован у оквиру пројеката „Јачање ефикасних правних средстава за спречавање кршења људских права у Србији” и „Квалитетно образовање за све”, који се спроводе у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску 2019-2022”.