Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке потрошног материјала - тонера за штампаче и фотокопир папир за потребе ВКС-а, јавна набавка мале вредности број 2/2013

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Број: I СУ 25/2013-3
Датум: 12.03.2013.
Б е о г р а д

На основу члана 12 став 2. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС“, број 50/2009), и члана 52 став 1 Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11 и 101/11), в.ф. председника Врховног касационог суда доноси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2013 -

  1. На основу исправне и одговарајуће понуде из извештаја комисије о стручној оцени понуда, најбољи понуђач у поступку јавне набавке потрошног материјала – тонера за штампаче  и фотокопир папира за потребе Врховног  касационог суда, број 2/2013 je „I&D KOM“ д.о.о., предузеће за производњу, трговину и услуге из Београда, улица Вилине Воде б.б., на основу критеријума најниже понуђене цене.
  2. Ову Одлуку доставити понуђачима у року од три дана.
  3. Уговор о јавној набавци ће бити закључен по истеку рока за подношење захтева за заштиту права из члана 107 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/2008).
     

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА 

ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА

Драгомир Милојевић