Одлука о избору најповољније понуде у поступку јавне набавке услуга - редовно месечно одржавање и сервисирање лифтова у згради Суда, јавна набавка мале вредности број 1/2013

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Број: I СУ 24/2013-3
Датум: 19.03.2013.
Б е о г р а д

На основу члана 12 став 2. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС“, број 50/2009), и члана 52 став 1 Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11 и 101/11), в.ф. председника Врховног касационог суда доноси

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2013 -  

  1. На основу исправне и одговарајуће понуде из извештаја комисије о стручној оцени понуда, једини понуђач у поступку јавне набавке услуга-редовно месечно одржавање и сервисирање 11 лифтова у згради правосудних органа у Немањиној бр 9.   je ЕУРОЛИФТ д.о.о Ниш ул.Станоја Бунушевца 18а, а на основу члана 12 став 2. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности.
  2. Ову Одлуку доставити понуђачу у року од три дана.
  3. Уговор о јавној набавци ће бити закључен по истеку рока за подношење захтева за заштиту права из члана 107 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/2008).

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА 
ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА
Драгомир Милојевић