Општа седница

регулисанo чл. 44 и 46-47 Закона о уређењу судова, чл. 25 и 26 Судског пословника и чл. 11-23 Пословника о уређењу и раду Врховног касационог суда

Општу седницу чине председник и судије Врховног касационог суда.

Општом седницом руководи председник Суда и сазива је. по потреби, односно на захтев судског одељења или најмање трећине свих судија. Општа седница сазива се и кад између већа из различитих одељења или између одељења настане несагласност у примени прописа, или кад на седници одељења не може да се усвоји правно схватање и у другим случајевима прописаним законом и Пословником.

Делокруг рада Опште седнице је:

 • разматра примену прописа којима се уређују питања из делокруга судова;
 • разматра примену закона и других прописа;
 • именује судије Уставног суда;
 • даје мишљење о кандидату за судију Врховног касационог суда;
 • даје мишљење о кандидату за председника Суда;
 • разматра рад судова и судија;
 • доноси Пословник о уређењу и раду Врховног касационог суда;
 • одлучује о покретању поступка за оцену уставности закона и законитости прописа и других општих аката;
 • одлучује о удаљењу председника суда;
 • поставља судију који врши функцију председника суда;
 • одлучује о искључењу и изузећу председника суда;
 • одлучује о приговору судије Врховног касационог суда на годишњи распоред послова, промену врсте посла, на одступање од редоследа пријема предмета и одузимање предмета;
 • на предлог председника суда поставља секретара суда;
 • врши и друге послове одређене законом и Пословником о уређењу и раду Врховног касационог суда.

За пуноважно одлучивање на Општој седници потребно је учешће већине судија од укупног броја судија. Одлуке се доносе већином гласова присутних судија Врховног касационог суда.