Позив за подношење понуда у постпку ЈН број 6/2017