Позив за подношење понуда у поступку ЈН број 2/2020 – Услуге одржавања лифтова у згради судова у Немањиној бр. 9