Појашњење и измена конкурсне документације у поступку ЈН број 1/2018