Појашњење конкурсне документације у постопку ЈН број 1/2018