Прзз 1/2022 2.5.29.2; подношење захтева за заштиту законитости

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Прзз 1/2022
11.02.2022. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Светлане Томић Јокић, Милене Рашић и Радмиле Драгичевић Дичић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући о захтеву за заштиту законитости браниоца окривљеног АА из ..., адвоката Авлијаш В. Небојше из ..., поднетом против решења Прекршајног апелационог суда Прж 23649/21 од 02.11.2021. године, у предмету прекршаја, у нејавној седници већа одржаној дана 11.02.2022. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Захтев се ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

Бранилац окривљеног АА из ..., адвокат Авлијаш В. Небојша из ... поднео је, дана 17.01.2022. године, Врховном касационом суду захтев за заштиту законитости против решења Прекршајног апелационог суда у Београду Прж 23649/21 од 02.11.2021. године, уз који није приложио побијано решење.

У поступку претходног испитивања поднетог захтева Врховни касациони суд је нашао да је захтев недозвољен.

Одредбом члана 285. став 1. Закона о прекршајима (''Службени гласник РС'' бр. 65/13, 13/16 и 98/16) је прописано да се против правноснажне пресуде може поднети захтев за заштиту законитости ако је: 1) повређен закон или други пропис о прекршају; 2) примењен закон за који је одлуком Уставног суда утврђено да није у сагласности са уставом, општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима. Ставом 2. истог члана закона је прописано да захтев за заштиту законитости подиже Републички јавни тужилац у року од три месеца од дана достављања пресуде.

На основу цитираног прописа овлашћење за подношење захтева за заштиту законитости има само Републички јавни тужилац, а такво овлашћење ниједном законском одредбом није дато другим процесним субјектима, па ни браниоцу окривљеног.

Како је у конкретном случају захтев за заштиту законитости поднео бранилац окривљеног, а не Републички јавни тужилац, то је Врховни касациони суд нашао да је захтев поднет од стране неовлашћеног лица, па је на основу члана 285. став 2. Закона о прекршајима одлучио као у диспозитиву овог решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ дана 11.02.2022. године, Прзз 1/2022

Записничар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Председник већа – судија

Драгица Вранић,с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Катарина Манојловић Андрић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић