Прзз 3/2020 2.5.29. Захтев за заштиту законитости; 2.5.15. Трошкови прекршајног поступка

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Прзз 3/2020
27.02.2020. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Веска Крстајића, Радослава Петровића и Радмиле Драгичевић-Дичић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца Птз број 779/19 од 14.01.2020. године против пресуде Прекршајног суда у Прешеву Пр број 466/19-1 од 16.07.2019. године и пресуде Прекршајног апелационог суда – Одељења у Нишу II-213 Прж 20639/19 од 14.10.2019. године, у предмету прекршаја, у јавној седници већа одржаној дана 27.02.2020. године, донео је

П Р Е С У Д У

Захтев се УСВАЈА и УТВРЂУЈЕ да је пресудом Прекршајног суда у Прешеву Пр број 466/19-1 од 16.07.2019. године и пресудом Прекршајног апелационог суда – Одељења у Нишу II-213 Прж 20639/19 од 14.10.2019. године повређен закон.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Прекршајног суда у Прешеву Пр број 466/19-1 од 16.07.2019. године, окривљени АА из ... оглашен је одговорним за прекршај из члана 46. став 1. тачка 8) Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и осуђен на новчану казну у износу од 5.000,00 динара, под претњом доношења посебног решења о начину извршења неплаћене новчане казне, а обавезан је и на сношење трошкова прекршајног поступка у паушалном износу од 1.000,00 динара, под претњом принудног извршења. Поступајући по жалби пуномоћника оштећеног - ''ББ'' у ..., Прекршајни апелациони суд - Одељење у Нишу је пресудом II-213 Прж 20639/19 од 14.10.2019. године одбио жалбу и потврдио првостепену пресуду.

Против наведених прекршајних одлука Републички јавни тужилац је подигао захтев за заштиту законитости због битне повреде одредаба прекршајног поступка у смислу члана 264. став 2. тачка 4) у вези члана 140. став 2. тачка 6) Закона о прекршајима. У захтеву указује да је првостепени прекршајни суд пропустио да побијаном првостепеном пресудом досуди оштећеном као подносиоцу захтева за покретање прекршајног поступка трошкове за састав захтева од стране његовог адвоката као пуномоћника, а према трошковнику који је достављен уз тај захтев. Истиче да тражени трошкови прекршајног поступка представљају нужне издатке оштећеног као подносиоца захтева на које има право на основу члана 140. став 2. тачка 6) Закона о прекршајима. Наводи да другостепени прекршајни суд није отклонио наведену битну повреду, на који начин је и сам повредио закон у корист окривљеног. Предлаже да суд захтев уважи и утврди да је побијаним прекршајним пресудама повређен закон.

Врховни касациони суд је обавестио о седници већа Републичког јавног тужиоца, који, иако уредно обавештен, није приступио.

Поступајући по поднетом захтеву и испитујући побијане пресуде у смислу члана 286. Закона о прекршајима (''Службени гласник РС'' бр. 65/13, 13/16 и 98/16), Врховни касациони суд је нашао да је захтев основан.

Након оцене навода у поднетом захтеву и списа предмета, Врховни касациони суд је нашао да су основани наводи захтева којима се указује да су побијане пресуде донете уз битну повреду одредаба прекршајног поступка из члана 264. став 2. тачка 4) у вези члана 140. став 2. тачка 6) Закона о прекршајима.

Из списа предмета произлази да је оштећени ''ББ'' у ..., преко адвоката као пуномоћника, Прекршајном суду у Прешеву поднео захтев за покретање прекршајног поступка против окривљеног АА из ... . Уз захтев је доставио трошковник којим је определио трошкове за састав захтева у износу од 25.500,00 динара. Поступајући по захтеву, Прекршајни суд у Прешеву је решењем од 05.07.2019. године покренуо прекршајни поступак. Побијаном првостепеном пресудом од 16.07.2019. године, донетом у том прекршајном поступку, окривљени је оглашен одговорним и изречена му је новчана казна, док о трошковима прекршајног поступка оштећеног није одлучено. Против првостепене пресуде пуномоћник оштећеног је изјавио жалбу којом је оспорио побијану пресуду због одлуке о трошковима поступка, наводећи да је суд пропустио да одлучи о трошковима оштећеног и поред тога што је уредно приложен трошковник. Другостепени прекршајни суд је побијаном пресудом од 14.10.2019. године жалбу одбио, налазећи да су жалбени наводи пуномоћника оштећеног неосновани и без утицаја на законитост и правилност побијане пресуде.

Одредбом члана 126. став 3. Закона о прекршајима прописано је да оштећени има право да сам или преко свог законског заступника или пуномоћника: 1) подноси и заступа захтев за покретање прекршајног поступка; 2) подноси доказе, ставља предлоге и истиче имовинскоправни захтев за накнаду штете или повраћај ствари; 3) изјављује жалбу на пресуду, односно решење донето поводом његовог захтева за покретање прекршајног поступка; 4) подноси доказе на основу којих суд може одредити окривљеном да у току прекршајног поступка не сме прилазити оштећеном, објектима или месту извршења прекршаја.

Одредбом члана 140. став 1. Закона о прекршајима је прописано да су трошкови прекршајног поступка издаци учињени поводом прекршајног поступка од његовог покретања до завршетка. Према ставу 2. тачка 6) истог члана Закона, трошкови прекршајног поступка су нужни издаци оштећеног као подносиоца захтева, односно његовог законског заступника и награда и нужни издаци његовог пуномоћника.

У конкретном случају, прекршајни поступак је покренут по захтеву оштећеног поднетом преко адвоката као пуномоћника уз који је приложен трошковник са опредељеним трошковима на име састава захтева. Како побијаном првостепеном пресудом, којом је окривљени оглашен одговорним и изречена му новчана казна, није одлучено о трошковима оштећеног – његовим нужним издацима као подносиоца захтева, то је, по оцени овог суда, а на шта се основано и у захтеву указује, првостепени суд поступио супротно цитираним одредбама Закона о прекршајима.

Другостепени прекршајни суд није отклонио наведену битну повреду на који начин је и сам повредио закон у корист окривљеног.

С обзиром на све изложено, Врховни касациони суд је нашао да је побијаним пресудама повређен закон, односно учињена битна повреда одредаба прекршајног поступка из члана 264. став 2. тачка 4) у вези са чланом 140. став 2. тачка 6) Закона о прекршајима, па је на основу одредбе члана 287. став 4. у вези са чланом 288. став 1. Закона о прекршајима одлучио као у диспозитиву ове пресуде.

ПРЕСУЂЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана 27.02.2020. године, Прзз 3/2020

Записничар,                                                                                                                                     Председник већа – судија,

Драгица Вранић,с.р.                                                                                                                      Катарина Манојловић Андрић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић