Прзз 48/2012 - одлуке по захтеву за заштиту законитости; прекршаји

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Прзз 48/2012
10.01.2013. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца ПТЗ 391/12 од 30.10.2012. године, против пресуде Вишег прекршајног суда, Одељење у Новом Саду III-303 Прж 22850/12 од 27.08.2012. године, у предмету прекршаја, у јавној седници већа одржаној дана 10.01.2013. године, донео је

П Р Е С У Д У

 

Захтев се ОДБИЈА.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Пресудом Вишег прекршајног суда, Одељење у Новом Саду III-303 Прж 22850/12 од 27.08.2012. године одбијена је, као неоснована, жалба окривљеног Ц.Б. са пребивалиштем у З. и потврђено решење Прекршајног суда у Зрењанину 2 Пр С 14212/10 од 31.07.2012. године, којим је одбачена жалба окривљеног као неблаговремена, поднета против пресуде Прекршајног суда у Зрењанину 2 Пр С 14212/10 од 02.07.2012. године, којом је окривљени Ц.Б. из З. оглашен кривим да је дана 12.08.2010. године починио прекршај из члана 330. став 1. тачка 4. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, и осуђен на новчану казну у износу од 100.000,00 динара, под претњом замене казне у казну затвора услед неуплате исте, те принудне наплате остатка неуплаћене односно незамењене новчане казне. Истом пресудом изречено је 14 казнених поена и заштитна мера забране управљања моторним возилом у трајању од осам месеци.  

Захтев за заштиту законитости против побијане пресуде Вишег прекршајног суда, Одељење у Новом Саду од 27.08.2012. године подигнут је због повреде материјалног прекршајног права у смислу члана 235. став 1. тачка 3. Закона о прекршајима. У захтеву се наводи да је прекршај почињен дана 12.08.2010. године и да је апсолутна застарелост прекршајног гоњења сагласно члану 76. став 1. и став 2. Закона о прекршајима наступила дана 12.08.2012. године. Како је Виши прекршајни суд, поступајући по жалби браниоца окривљеног дана 27.08.2012. године донео пресуду која се захтевом побија, то подносилац захтева сматра да је иста донета када је већ наступила апсолутна застарелост прекршајног гоњења. Предлаже да суд захтев уважи и преиначи пресуду Вишег прекршајног суда, Одељење у Новом Саду од 27.08.2012. године и пресуду Прекршајног суда у Зрењанину 2 Пр С 14212/10 од 02.07.2012. године, тако што ће обуставити прекршајни поступак против окр. Ц.Б. из З.

Врховни касациони суд је, обавестио о седници већа Републичког јавног тужиоца, који иако уредно обавештен, није приступио.

Поступајући по поднетом захтеву и испитујући побијану пресуду у смислу члана 266. Закона о прекршајима  (''Сл. гласник РС'' бр. 101/2005, 116/2008, 111/2009), Врховни касациони суд је нашао:

Захтев је неоснован.

Из списа предмета произилази да је побијаном пресудом одбијена жалба окривљеног Ц.Б. и потврђено решење Прекршајног суда у Зрењанину 2 Пр С 14212/10 од 31.07.2012. године, којим је одбачена жалба окривљеног као неблаговремена поднета против пресуде Прекршајног суда у Зрењанину 2 Пр С 14212/10 од 02.07.2012. године. Према образложењу побијане пресуде правилно је првостепени прекршајни суд решењем од 31.07.2012. године оценио да је жалба неблаговремена јер је увидом у повратницу утврдио да је достава ожалбене пресуде извршена дана 18.07.2012. године и да је задњи дан законом прописаног рока за изјављивање жалбе био 26.07.2012. године, а жалба је поднета 27.07.2012. године. Неосновано се, према оцени Врховног касационог суда, наводима захтева за заштиту законитости указује да је побијаном пресудом повређено материјално прекршајно право у смислу члана 235. став 1. тачка 3. Закона о прекршајима. Ово стога јер се наводима захтева указује на наступање апсолутне застарелости прекршајног гоњења, а у конкретном случају побијаном пресудом Виши прекршајни суд није одлучивао о жалби против првостепене пресуде Прекршајног суда од 02.07.2012. године, којом је окривљени оглашен кривим за прекршај из члана 330. став 1. тачка 4. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и осуђен на новчану казну у износу од 100.000,00 динара и којом му је изречено 14 казнених поена и осам месеци забране управљања моторним возилом, већ је побијаном пресудом одлучивао о решењу Прекршајног суда у Зрењанину од 31.07.2012. године  којим је одбачена његова жалба као неблаговремено поднета. Пресуда Прекршајног суда у Зрењанину 2 Пр С 14212/10 од 02.07.2012. године је постала правноснажна истеком рока за жалбу, дана 26.07.2012. године, како је на истој правилно констатовано. Са изнетих разлога, како је дана 26.07.2012. године прекршајни поступак правноснажно окончан, то је по налажењу суда неоснован навод захтева да је наступила апсолутна застарелост прекршајног гоњења за учињени прекршај. Датум доношења побијане пресуде којом је одбијена жалба окривљеног као неоснована и потврђено решење о одбачају жалбе, као неблаговремене, изјављене против првостепене пресуде није од утицаја на наступање правноснажности првостепене пресуде, односно није од утицаја за наступање застарелости прекршајног гоњења обзиром да пресуда постаје правноснажна истеком рока за жалбу.

Са изнетих разлога, Врховни касациони суд је, на основу члана 266. став 2. Закона о прекршајима (''Сл. гласник РС'' 101/2005, 116/2008, 111/2009) одлучио као у диспозитиву ове пресуде.

ПРЕСУЂЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

Записничар,                                                                           Председник већа - судија

Рајка Милијаш,с.р.                                                                Снежана Живковић,с.р.