Прзз 5/2021 2.5.11.2

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Прзз 5/2021
30.06.2021. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Драгомира Милојевића, Радмиле Драгичевић Дичић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца Птз бр. 143/2021 од 11.03.2021. године против правноснажне пресуде Прекршајног суда у Новом Саду 01 Пр 8396/19 од 12.11.2020. године и пресуде Прекршајног апелационог суда - Одељења у Новом Саду III-5 Прж бр. 25315/20 од 16.12.2020. године, исправљене решењем Прекршајног апелационог суда - Одељења у Новом Саду III-5 Прж бр. 25315/20 од 19.01.2021. године, у предмету прекршаја, у јавној седници већа одржаној дана 30.06.2021. године, донео је

П Р Е С У Д У

УСВАЈА СЕ захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца Птз бр. 143/2021 од 11.03.2021. године, као основан, па се УКИДА пресуда Прекршајног апелационог суда - Одељења у Новом Саду III-5 Прж бр. 25315/20 од 16.12.2020. године, исправљена решењем Прекршајног апелационог суда - Одељења у Новом Саду III-5 Прж бр. 25315/20 од 19.01.2021. године, и предмет враћа Прекршајном суду у Новом Саду на даљи поступак.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Прекршајног суда у Новом Саду 01 Пр 8396/19 од 12.11.2020. године, окривљени АА, држављанин ..., број пасоша ..., предузетник, оснивач и власник предузетничке радње УР „ББ“ ..., ... ..., оглашен је одговорним што као предузетник – оснивач и власник УР „ББ“ .., ... ..., није до 01.05.2019. године обезбедио (извршио) преко овлашћене, стручне и акредитоване организације мерење нивоа буке, која настаје употребом или коришћењем миксете „…“, појачала „…“ вуфера „…“, два звучника, два монитора и четири сателита при наступу бенда – жива музика (бас, гитара и перкусије), а у складу са Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини и Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке, што му је наложено решењем инспектора за заштиту животне средине број ...-...-.../... од 26.03.2019. године (који је запримио дана 01.04.2019. године), чиме је учинио прекршај из члана 34. став 1. тачка 7. у вези става 3. Закона о заштити од буке у животној средини, за шта је применом наведених законских одредби осуђен на новчану казну у износу од 250.000,00 динара, под претњом доношења посебног решења о начину извршења неплаћене новчане казне, са обавезом плаћања и трошкова прекршајног поступка у износу од 2.000,00 динара, под претњом принудне наплате.

Пресудом Прекршајног апелационог суда - Одељења у Новом Саду III-5 Прж бр. 25315/20 од 16.12.2020. године, исправљеном решењем Прекршајног апелационог суда - Одељења у Новом Саду III-5 Прж бр. 25315/20 од 19.01.2021. године, одбијена је жалба окривљеног АА из ... и потврђена пресуда Прекршајног суда у Новом Саду 01 Пр 8396/19 од 12.11.2020. године.

Против наведених правноснажних пресуда, Републички јавни тужилац је подигао захтев за заштиту законитости због битне повреде одредаба прекршајног поступка из члана 264. став 2. тачка 4) у вези члана 161. став 1. Закона о прекршајима, са предлогом да Врховни касациони суд усвоји поднети захтев, побијане пресуде укине и списе предмета врати првостепеном суду на поновни поступак.

Врховни касациони суд је обавестио о седници већа Републичког јавног тужиоца, који, иако уредно обавештен, није приступио.

Поступајући по поднетом захтеву и испитујући побијане пресуде у смислу одредбе члана 287. Закона о прекршајима (''Службени гласник РС'' 65/13, 13/16 и 98/16), Врховни касациони суд је нашао да је захтев основан.

Основано се захтевом за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца указује да је првостепена пресуда донета уз битну повреду одредаба прекршајног поступка из члана 264. став 2. тачка 4) у вези члана 161. став 1. Закона о прекршајима, јер првостепени суд своју пресуду није доставио браниоцу окривљеног кога је окривљени ангажовао у жалбеном року, иако је бранилац својим поднеском уз приложено уредно издато пуномоћје за заступање, молио првостепени суд да убудуће сва писмена доставља на адресу канцеларије браниоца, што је све утицало и на доношење законите и правилне пресуде другостепеног суда.

Из повратнице у списима предмета произилази да је првостепени суд своју пресуду од 12.11.2020. године доставио окривљеном 24.11.2020. године, са уредном правном поуком да у року од 8 дана од дана достављања пресуде преко првостепеног суда може изјавити жалбу Прекршајном апелационом суду - Одељење у Новом Саду, дакле да је последњи дан за изјављивање жалбе окривљеног 02.12.2020. године. Из списа предмета даље произлази да је окривљени преко браниоца адвоката Здравка Јосића из ... дана 24.11.2020. године, доставио Прекршајном суду у Новом Саду поднесак којим обавештава суд „да ће га у предметном прекршајном поступку бранити Здравко Јосић, адвокат у ..., па моли наслов да убудуће сва писмена доставља на адресу канцеларије браниоца односно на поштански преградак садржан у меморандуму, а све у складу са одредбом члана 93. став 3. Закона о прекршајима...“.

Одредбом члана 93. став 3. Закона о прекршајима, поред осталог, прописано је да окривљени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца кога сам одабере.

Одредбом члана 161. став 1. Закона о прекршајима прописано је да ако окривљени има браниоца, све одлуке од чијег достављања тече рок за жалбу доставиће се само браниоцу, а ако их има више, само једном од њих и тиме се достављање окривљеном сматра извршеним.

Одредбом члана 259. став 1. Закона о прекршајима прописано је да жалбу могу изјавити окривљени, бранилац и подносилац захтева, док је ставом 4. истог члана прописано да рок за жалбу тече од дана од када је окривљеном достављен препис пресуде, а ако окривљени има браниоца од дана од када је њему достављен преспис пресуде.

Имајући у виду да првостепени суд браниоцу окривљеног АА није доставио првостепену пресуду од 12.11.2020. године, што је био у обавези да учини, јер је окривљени у оквиру жалбеног рока ангажовао браниоца и о томе благовремено обавестио првостепени суд уз подношење захтева за достављање пресуде изабраном браниоцу, те имајући у виду да наведени пропуст првостепеног суда није уочио ни другостепени суд приликом одлучивања о жалби коју је против првостепене пресуде изјавио окривљени лично, нити је наложио првостепеном суду да наведени пропуст отклони, по налажењу Врховног касационог суда побијаном другостепеном пресудом учињена је битна повреда одредаба прекршајног поступка из члана 264. став 2. тачка 4) у вези члана 161. став 1. Закона о прекршајима, јер је браниоцу окривљеног ускраћена могућност да као овлашћено лице за подношење редовног правног лека против првостепене пресуде, сходно члану 259. став 1. Закона о прекршајима, изјави жалбу у корист окривљеног.

Због учињене битне повреде одредаба прекршајног поступка, Врховни касациони суд је захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца усвојио, побијану другостепену пресуду укинуо и предмет вратио Прекршајном суду у Новом Саду на даљи поступак, како би браниоцу окривљеног доставио пресуду 01 Пр 8396/19 од 12.11.2020. године и на тај начин омогућио да као овлашћено лице изјави жалбу у корист окривљеног.

Из изнетих разлога донета је одлука као у изреци на основу одредбе члана 287. став 4. Закона о прекршајима.

ПРЕСУЂЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана 30.06.2021. године, Прзз 5/2021

Записничар                                                                                                                                   Председник већа – судија

Љиљана Петровић, с.р.                                                                                                            Катарина Манојловић Андрић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић