Прзз 7/2021 2.5.1; основне одредбе

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Прзз 7/2021
30.06.2021. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Драгомира Милојевића, Радмиле Драгичевић Дичић и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца Птз бр. 321/2021 од 12.05.2021. године против правноснажне пресуде Прекршајног суда у Прокупљу – Одељења у Куршумлији II-2 Пр бр. 1302/20 од 25.12.2020. године и пресуде Прекршајног апелационог суда - Одељења у Нишу II-201 Прж бр. 681/2021 од 15.03.2021. године, у предмету прекршаја, у јавној седници већа одржаној дана 30.06.2021. године, донео је

П Р Е С У Д У

УСВАЈА СЕ захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца Птз бр. 321/21 од 12.05.2021. године, као основан, па се УКИДА пресуда Прекршајног апелационог суда - Одељења у Нишу II-201 Прж бр. 681/2021 од 15.03.2021. године и предмет враћа Прекршајном апелационом суду на поновно одлучивање.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Прекршајног суда у Прокупљу – Одељења у Куршумлији II-2 Пр бр. 1302/20 од 25.12.2020. године, окривљени АА из ..., оглашен је одговорним што је дана 31.07.2020. године у 23,38 часова у отвореној башти угоститељске радње „АА“ чији је оснивач, обављао рад, поступивши супротно наредби Општинског штаба за ванредне ситуације број II-87-103/2020-1 од 13.07.2020. године којом је ограничен рад угоститељских објеката од 07,00 часова до 22,00 часова у затвореном простору, односно од 07,00 часова до 23,00 часова у отвореним баштама чиме је учинио прекршај из члана 12. став 3. у вези става 1. Одлуке о утврђивању радног времена у области трговине на мало, угоститељства и занатства, за шта је осуђен на новчану казну у износу од 150.000,00 динара и сношење трошкова поступка у износу од 2.000,00 динара под претњом принудног извршења.

Пресудом Прекршајног апелационог суда - Одељења у Нишу II-201 Прж бр. 681/2021 од 15.03.2021. године, одбијена је као неоснована жалба браниоца окривљеног АА, адвоката Љубише Костадиновића из ... и потврђена пресуда Прекршајног суда у Прокупљу – Одељења у Куршумлији II-2 Пр бр. 1302/20 од 25.12.2020. године.

Против наведених правноснажних пресуда, Републички јавни тужилац подигао је захтев за заштиту законитости због битне повреде одредаба прекршајног поступка из члана 264. став 2. тачка 4) у вези члана 6. став 2. Закона о прекршајима, са предлогом да Врховни касациони суд, усвоји поднети захтев, побијане пресуде укине и списе предмета врати Прекршајном апелационом суду - Одељењу у Нишу на поновну одлуку.

Врховни касациони суд је обавестио о седници већа Републичког јавног тужиоца, који, иако уредно обавештен, није приступио.

Поступајући по поднетом захтеву и испитујући побијану пресуду у смислу одредбе члана 286. Закона о прекршајима (''Службени гласник РС'' бр. 65/13, 13/16 и 98/16), Врховни касациони суд је нашао да је захтев основан.

Основано се захтевом за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца указује да је пресуда Прекршајног апелационог суда - Одељења у Нишу донета уз битну повреду одредаба прекршајног поступка у смислу члана 264. став 2. Закона о прекршајима, јер суд приликом доношења одлуке није, сагласно одредби члана 6. став 2. Закона о прекршајима, применио најблажи пропис за окривљеног.

У време извршења прекршаја, дана 31.07.2020. године, одредбом члана 12. став 3. у вези става 1. Одлуке о утврђивању радног времена у области трговине на мало, угоститељства и занатства („Службени лист Општине Куршумлија“ бр. 29/18 и 6/19), за прекршај који се окривљеном ставља на терет, била је прописана новчана казна у износу од 150.000,00 динара, на коју новчану казну је окривљени и осуђен првостепеном прекршајном пресудом од 25.12.2020. године. Одредбом члана 1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању радног времена у области трговине на мало, угоститељства и занатства („Службени лист Општине Куршумлија“ број 66 од 18.12.2020. године), члан 12. став 3. наведене Одлуке о утврђивању радног времена у области трговине на мало, угоститељства и занатства измењен је и сада гласи: „За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 50.000 динара“. Одредбом члана 3. ове одлуке одређено је да ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Куршумлија“.

Одредбама члана 6. Закона о прекршајима је прописано да се на учиниоца прекршаја примењује закон, односно пропис који је важио у време извршења прекршаја (став 1), а ако је после учињеног прекршаја једном или више пута измењен пропис, примењује се пропис који је најблажи за учиниоца (став 2).

Имајући у виду да је у време извршења прекршаја из члана 12. став 3. у вези става 1. Одлуке о утврђивању радног времена у области трговине на мало, угоститељства и занатства била прописана казна у новчаном износу од 150.000,00 динара, а да је након доношења првостепене прекршајне пресуде 25.12.2020. године, у току жалбеног поступка (26.12.2020. године), дошло до измене прописа који је блажи за учиниоца тако што је за наведени прекршај прописана новчана казна у износу од 50.000,00 динара, по оцени Врховног касационог суда, Прекршајни апелациони суд - Одељење у Нишу пресудом од 15.03.2021. године, битно је повредио одредбе прекршајног поступка из члана 264. став 2. тачка 4) у вези члана 6. став 2. Закона о прекршајима, јер код испитивања одлуке о казни није применио пропис о казни који је блажи за учиниоца.

Због учињене повреде одредаба прекршајног поступка, Врховни касациони суд је захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца усвојио, побијану другостепену прекршајну пресуду укинуо и предмет вратио Прекршајном апелационом суду - Одељење у Нишу на поновно одлучивање, да би се у поновном поступку, а имајући у виду примедбе изнете у овој пресуди донела правилна и на закону заснована одлука.

Из изнетих разлога донета је одлука као у изреци на основу одредбе члана 287. став 4. Закона о прекршајима.

ПРЕСУЂЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана 30.06.2021. године, Прзз 7/2021

Записничар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Председник већа – судија

Љиљана Петровић,с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Катарина Манојловић Андрић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић