Пројекти и планирања

ЕУ пројекат ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду“ 

Пројекат „ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду“  који финансира Европска унија ( ИПА 2016) започео је у септембру 2018. године. Циљ пројекта је да допринесе унапређењу правосудног система и владавине права у Србији, у складу са захтевима за приступање Европској унији. Пројекат подржава јачање капацитета Врховног касационог суда (ВКС) и судова, усмерених на спречавање настанка и смањење броја старих предмета, увођење алтернативног решавања спорова (АРС) са фокусом на медијацију и даље уједначавање судске праксе.

Спровођење пројектних активности почело је у септембру 2018. године и  иако је било планирано да пројекат траје до краја 2020. године, Делеагција ЕУ је одобрила продужење одређених активности. Укупни буџет пројекта је 1,5 милиона евра. Пројекат спроводи конзорцијум који предводи British Council.

Главни корисници пројекта су Врховни касациони суд, Министарство правде и Правосудна академија. Пројекат блиско сарађује са 4 апелациона суда, 25 виших судова, 66 основних судова, као и са центрима за медијацију и медијаторима.

Пројекат представља наставак веома успешне иницијативе ЕУ спроведене кроз пројекат Унапређење ефикасности правосуђа који је завршен 31. јула 2018. године.

Кључне области рада пројекта су смањење броја старих предмета, унапређење нормативног оквира за алтернативно решавање спорова, даљи развој дугорочног образовања у области алтернативног решавања спорова и усаглашавање судске праксе, укључујући и унапређење електронске базе судске праксе.

Очекивани резултати:

Активности пројекта осмишљене су с циљем да унапреде свеукупну ефикасност правосуђа, квалитет рада, приступ правди и транспарентност правосудног система у Републици Србији. Неки од најважнијих очекиваних резултата пројекта су:

 • Решено најмање 30% старих предмета (15% у свакој години спровођења пројекта) и предузете даље мере за решавање извршних предмета
 • У свим основним и вишим судовима остварен проценат савладавања прилива од најмање 100% (исти број примљених и решених предмета) у периоду од шест месеци, како би број старих предмета био смањен
 • У блиској сарадњи са Одсеком за информационе технологије и аналитику ВКС, статистичке методе обраде података у постојећем систему за аутоматизовану обраду података унапређене у складу са стандардима CEPEJ у циљу даљег смањења броја старих предмета
 • Унапређен нормативни оквир за АРС и повећани капацитети свих страна укључених у спровођење медијације и других метода АРС
 • Број судских предмета упућених на медијацију повећан за најмање 10% током трајања пројекта
 • Успостављене инфо службе и инфо пултова за АРС у најмање 10 основних и 5 виших судова
 • Стратегија за АРС развијена и усвојена од стране Националне радне групе за АРС
 • База судске праксе у употреби, механизми усклађивања судске праксе унапређени и обезбеђена њихова одрживост
 • Најмање 5,000 релевантних судских одлука, које су одабрала четири апелациона суда, унето у базу судске праксе и доступно свим судијама у основним и вишим судовима
 • Најмање 5,000 релевантних судских одлука које су одабрала четири апелациона суда, анонимизирано, унето у базу судске праксе и доступно свим грађанима.

Пројекат “ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду“ има за циљ да пружи подршку пре свега судовима. У контексту решавања старих предмета и ефикаснијег спровођења годишњих програма решавања старих предмета, пружена је подршка основним и вишим судовима у циљу унапређења годишњих Програма решавања старих предмета појединачних судова. Усвојена је нова методологија за израду ових Програма, донето Упутство за израду програма и спроведена обука у судовима. Израђен је и електронски образац појединачних програма који ће судови попуњавати на једнообразан начин и достављати електронским путем.

У складу са мерама предвиђеним Измењеним јединственим програмом за решавање старих предмета настављене су активности ради смањења броја старих предмета. Пројекат  учествује у организацији састанака и раду Радне групе за праћење примене Измењеног јединственог програма решавања старих предмета. Настављено је унапређивање интерактивне мапе судова на вебсајту Врховног касационог суда која садржи податке о савладавању прилива и броју старих предмета за сваки појединачни основни и виши суд на месечном нивоу.

Ради побољшања процеса статистичког извештавања спроведена је анализа процеса извештавања према CEPEJ и дате су препоруке за унапређење овог процеса.

Ради унапређења медијације, у складу са Упутством за унапређење медијације у Републици Србији од 28. јуна 2017. године, пројектни тим је такође пружио техничку подршку инфо службама за медијацију у 26 судова (18 основних и 8 виших).

База судске праксе (www.sudskapraksa.sud.rs),  функционално је побољшана како би подржала повезивање са базом података судске праксе Правосудне академије (е- CASE), која садржи одређени број преведених одлука Европског суда за људска права. У бази података судске праксе сада је могуће повезати одлуку српског суда која је повезана са одређеном одлуком Европског суда за људска права. До сада је 15 одлука Врховног суда/Врховног касационог суда унето у ову базу судске праксе уз повезивање са релевантим одлукама ЕСЉП.

На основу извештаја о раду пројекта “ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду” постигнути су следећи резултати:

Компонента 1 – решавање старих предмета

•        У циљу подршке Радне групе за праћење примене Измењеног Јединственог програма за решавање старих предмета припремљена је анализа Годишњег извештаја о раду судова за 2019. годину и израђена израђена анализа броја предмета по судији у другостепеним предметима у вишим судовима на основу Годишњег извештаја за 2019. годину.

•        Пружена је подршка за техничко и функционално одржавање и унапређивање система интерактивних мапа који је пројекат развио, а који је доступан на веб-сајту Врховног касационог суда и омогућава праћење рада судова на месечном нивоу.

•        Ангажовано је 50 омладинаца у 11 основних судова ради пружања подршке примени новог Закона о извршењу и обезбеђењу.

•        Израђена је Анализа Измењеног Јединственог програма решавања старих предмета 2016-2020. Анализа показује да се на нивоу свих судова у Републици Србији, може уочити да, почев од 2016. године, постоји континуирани пад броја нерешених старих предмета. Тако се, уколико се посматра број старих нерешених предмета на дан 30.6.2020. у поређењу са 31.12.2012., може уочити смањење укупног броја старих предмета од 69.54%. Без предмета извршења, ово смањење износи 34.66%. Посматрајући број старих  извршних предмета у основним и привредним судовима  на почетку 2020. и до краја новембра 2020. године,  њихов број је опао као резултат измена Закона о извршењу и обезбеђењу. Основни судови су до краја новембра  2020. године смањили број старих извршних предмета за 34.38% у поређењу са бројем ових предмета 1. јануара 2020. године.

•        Од почетка спровођења пројекта, 3. септембра 2018. године број старих педмета је пао са 708.728 (узимајући 31. август 2018. године као датум пресека) на 432,106 (31. август 2020. године). Овим је постављени циљ пројекта је успешно остварен и уједно премашен за 9%.

•        Израђенаје техничка и функционална спецификација за аутоматско прикупљање годишњих програма решавања старих предмета за основне и више судове.

•        Ажурирано је Упутство за обуку - управљање предметима за административно особље у судовима, припремљентуторијал и постављен на веб-сајт Правосудне академије.

•        Одржане су обуке/семинари - управљање предметима за административно особље (за 188 полазника) у судовима.

•        Пружена подрша Радној групи Министарства правде за измене Судског пословника.

Компонетна 2 - јачање примене медијације

•        У 18 основних и 8 виших пилот судова успостављене су и оперативне Инфо службе за медијацију. Настављено је пружање подршке путем менторског рада и изградње капацитета инфо служби.

•        Пружена је подршка Основном суду у Крагујевцу и Основном суду у Краљеву у циљу потписивања протокола о сарадњи између суда и удружења медијатора.

•        Припремљени су материјали за 8 обука о техникама и мерама у медијацији, као и Упутство о начину рада Инфо служби за медијацију (Toolkit).

•        Спроведена је свеобухватна пилот анализа судских предмета и спорова погодних за медијацију у Основном суду у Крушевцу.

•        Спроведена је анализа судских предмета и спорова погодних за медијацију у 25 пилот судова.

•        У току је израда Нацрта Закона о посредовању у решавању спорова.

•        Територијална мапа свих медијатора према надлежности основних судова је редовно ажурирана.

Компонента 3 – Уједначавање судске праксе

 • Настављено је уношење судских одлука у Базу судске праксе (www.sudskapraksa.sud.rs), па је до краја децембра 2020.  повећан број интегралних и анонимизованих одлука, које су унете у базу судске праксе, и то:

 -Врховног касационог суда: 12.085 анонимизованих одлука, 112 правних схватања, 33 билтена судске праксе и 17 сентенци.

- Апелационих судова: 45.565 интегралних одлука и 3.872 анонимизованих одлука.

- Прекршајног апелационог суда: 5.858 интегралних одлука.

-Привредног апелационог суда: 5580 интегралних одлука и 1.111 анонимизованих одлука.

- Управног суда:  139.222 интегралних одлука и 9.483 анонимизоване одлуке.

 • Пружена је подршка у организацији две седнице судија грађанских и кривичних одељења апелационих судова (друге планиране седнице се нису могле одржати због околности изазваних пандемијом).

 

МДТФ (Вишедонаторски поверенички фонд)

МДТФ (Вишедонаторски поверенички фонд), којим управља Светска Банка, пружа подршку активностима Врховног касационог суда на хармонизацији судске праксе и евалуацији и праћењу рада судова на старим предметима и ефикасности рада, почев од априла 2015. године. Ове активности обухватају подршку организацији Годишњег саветовања судија Републике Србије «Судијски дани» у Врњачкој Бањи, те подршку учешћу судија и судијских помоћника на различитим стручним скуповима, обукама (Европска правосудна академија у Триру), те студијским посетама (Суду Европске Уније). Подршка укључује и учешће у радним групама, допринос изради публикација са схватањима, ставовима и закључцима Врховног касационог суда, те активностима Редакције за уређење и вођење Базе судске праксе.

МДТФ-ЈСС (Вишедонаторски поверенички фонд - Подршка сектору правосуђа) подржава План активности Врховног касационог суда ради уједначавања судске праксе кроз једног консултанта, задуженог за праћење упоредне судске праксе, који присуствује заједничким седницама судова, са циљем разматрања спорних правних питања насталих у судској пракси. Такође, један консултант је ангажован на евалуацији и праћењу рада судова опште надлежности у погледу свеобухватне ефикасности у раду као и у решавању старих предмета,  у складу са Измењеним јединственим програмом за решавање старих предмета у Републици Србији, али и појединачним програмима које судови доносе. Поред тога, МДТФ-ЈСС кроз рад овог консултанта помаже у изради и публикацији годишњег и шестомесечног извештаја Врховног касационог суда и давању препорука за унапређење рада на старим предметима.

У склопу Годишњег саветовања судија Републике Србије, МДТФ подржава доделу награда и признања судовима који су показали најбоље резултате на подручју Републике Србије, на пољу доприноса ефикасности судства, по узору на Кристалну призму Савета Европе.

Више о другим пројектним активностима