Пројекти и планирања

У процесу унапређења рада судова, кроз повећање ефикасности, Врховни касациони је остварио сарадњу са различитим пројектима и међународним организацијама: Делегацијом Европске уније у Београду, Канцеларијом Савета Европе у Београду, УСАИД-ом, Светском банком кроз пројекат „Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ)“, Мисијом ОЕБС-а у Србији, Амбасадом САД (ОПДАТ).

САРАДЊА СА ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ

Нови пројекат „ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду“ финансира Европска унија (ИПА 2016) започео је у септембру 2018. године. Циљ пројекта је да допринесе унапређењу правосудног система и владавине права у Србији, у складу са захтевима за приступање Европској унији. Пројекат подржава јачање капацитета Врховног касационог суда (ВКС) и судова, усмерених на спречавање настанка и смањење броја старих предмета, увођење алтернативног решавања спорова (АРС) са фокусом на медијацију и даље уједначавање судске праксе.

Спровођење пројектних активности почело је у септембру 2018. године и трајаће 24 месеца. Укупни буџет пројекта је 1,5 милиона евра. Пројекат спроводи конзорцијум који предводи British Council.

Главни корисници пројекта су Врховни касациони суд, Високи савет судства, Министарство правде и Правосудна академија. Пројекат блиско сарађује са 4 апелациона суда, 25 виших судова, 66 основних судова, као и са центрима за медијацију и медијаторима.

Пројекат представља наставак веома успешне иницијативе ЕУ спроведене кроз пројекат Унапређење ефикасности правосуђа који је завршен 31. јула 2018. године.

Кључне области рада пројекта - смањење броја старих предмета, унапређење нормативног оквира за алтернативно решавање спорова, даљи развој дугорочног образовања у области алтернативног решавања спорова и усаглашавање судске праксе, укључујући и унапређење електронске базе судске праксе.

Очекивани резултати:

Активности пројекта осмишљене су с циљем да унапреде свеукупну ефикасност правосуђа, квалитет рада, приступ правди и транспарентност правосудног система у Републици Србији. Неки од најважнијих очекиваних резултата пројекта су:

 • Решено најмање 30% старих предмета (15% у свакој години спровођења пројекта) и предузете даље мере за решавање извршних предмета
 • У свим основним и вишим судовима остварен проценат савладавања прилива од најмање 100% (исти број примљених и решених предмета) у периоду од шест месеци, како би број старих предмета био смањен
 • У блиској сарадњи са Одсеком за информационе технологије и аналитику ВКС, статистичке методе обраде података у постојећем систему за аутоматизовану обраду података унапређене у складу са стандардима CEPEJ у циљу даљег смањења броја старих предмета
 • Унапређен нормативни оквир за АРС и повећани капацитети свих страна укључених у спровођење медијације и других метода АРС
 • Број судских предмета упућених на медијацију повећан за најмање 10% током трајања пројекта
 • Успостављене инфо службе и инфо пултова за АРС у најмање 10 основних и 5 виших судова
 • Стратегија за АРС развијена и усвојена од стране Националне радне групе за АРС
 • База судске праксе у употреби, механизми усклађивања судске праксе унапређени и обезбеђена њихова одрживост
 • Најмање 5,000 релевантних судских одлука, које су одабрала четири апелациона суда, унето у базу судске праксе и доступно свим судијама у основним и вишим судовима
 • Најмање 5,000 релевантних судских одлука које су одабрала четири апелациона суда, анонимизирано, унето у базу судске праксе и доступно свим грађанима.

Нови пројекат ЕУ пружио је подршку организацији Годишњег саветовања судија у Врњачкој Бањи у октобру 2018. године и представљен је на састанку председника Врховоног касационог суда са председницима судова. Овај вид подршке пружен је и 2019. године.

Пројекат “ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду“, има за циљ да пружи подршку пре свега судовима. У контексту решавања старих предмета и ефикаснијег спровођења годишњих програма решавања старих предмета пружена је подршка основним и вишим судовима у циљу унапређења годишњих Програма решавања старих предмета појединачних судова. Усвојена је нова методологија за израду ових Програма, донето Упутство за израду програма и спроведена обука у судовима. Резултат ових напора је да су свих 66 основних и 25 виших судова израдили своје Програме за 2019. годину у складу са новом методологијом.

У складу са мерама предвиђеним Измењеним јединственим програмом за решавање старих предмета настављене су активности које су допринеле смањењу броја старих предмета. Пројекат је учествовавао у организацији састанака и раду Радне групе за праћење примене Измењеног јединственог програма решавања старих предмета. Установљена су два нова извештаја за лакше праћење рада судова на смањењу броја старих предмета, као и извештај којим се обезбеђује праћење испуњености циљева које су судови поставили у својим појединачним програмима. Такође, израђена је Интерактивна мапа судова на вебсајту Врховног касационог суда која садржи податке о савладавању прилива и броју старих предмета за сваки појединачни основни и виши суд на месечном нивоу.

Ради побољшања процеса статистичког извештавања спроведена је анализа процеса извештавања према CEPEJ и дате су препоруке за унапређење овог процеса. Такође, експерти пројекта дали су свој допринос ради постизања уједначеног начина евидентирања предмета са елементом насиља у породици.

Ради унапређења медијације, у складу са Упутством за унапређење медијације у Републици Србији од 28. јуна 2017. године, пројектни тим је такође пружио техничку подршку инфо службама за медијацију у 26 судова (18 основних и 8 виших). Израђен је  Приручник за рад инфо служби за медијацију у судовима. Већина судова одредила је судије и сараднике за рад у инфо службама, док су поједини судови успоставили сарадњу са медијаторима и адвокатима доступним на њиховом подручју.

На основу последњег периодичног извештаја о раду пројекта “ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду” (март 2019 – август 2019), постигнути су следећи резултати:

 Компонента 1 – решавање старих предмета

 • Решено је преко 25.000 старих предмета уз подршку 10 помоћних радника које је пројекат ангажавао како би пружили помоћ извршним одељењима у три основна суда у Београду и Основном суду у Крагујевцу у циљу смањења броја старих предмета.
 • Израђене су кварталне и шестомесечне анализе резултата рада судова у вези са смањењем броја старих предмета.
 • Сви основни и виши судови су донели годишње Програме решавања старих предмета за 2019. годину који су усклађени са новом методологијом, након што су судови добили дописе у којима се захтевало да своје годишње Програме решавања старих предмета ускладе са новом методологијом коју су израдили експерти на пројекту, а у циљу уједначавања појединачних Програма судова и обезбеђивања јасних, уједначених и упоредивих података.
 • Ажуриран систем интерактивних мапа који омогућава праћење резултата рада судова на месечном нивоу је доступан на интернет страници Врховног касационог суда.
 • Током посете судовима спроведене су обуке на радном месту за додатних 45 виших и основних судова у вези са израдом и спровођењем програма за решавање старих предмета.
 • Спроведено је 18 једнодневних обука на тему управљање предметима за судије извршних, кривичних и парничних одељења; 540 судија је похађало обуке. 
 • Извршена је процена кључних статистичких података који се односе на рад судова и релевантне извештаје који се захтевају по CEPEJ стандардима.
 • Врховном касационом суду су дате препоруке за унапређење статистичког алата како би се унапредило извештавање у складу са CEPEJ стандардима.
 • Извршене су измене у АВП систему за управљање предметима како би се омогућило унифицирано завођење предмета насиља у породици.
 • Корисничко упутство за завођење предмета насиља у породици је израђено и достављено свим судовима у електронској форми.
 • Једнодневна обука о правилном завођењу предмета насиља у породици у АВП-у је спроведена за 90 полазника (административно особље суда) којима је Корисничко упутство за завођење предмета насиља у породици достављено и у штампаној форми.

Компонетна 2 - јачање примене медијацие

 • Пројекат је пружио подршку Радној групи Министарства правде за израду нацрта измена и допуна Закона о посредовању у решавању спорова и израду Нацрта Стратегије за унапређење примене медијације у Републици Србији са припадајућим Акционим планом.
 • Организована је дводневна радионица под називом “Ефикасан рад инфо служби за медијацију у судовима” на којој су учествовали судије и судијски помоћници из 21 пилот суда (укупно 41 учесник).
 • Након посета 25 пилот судова израђено је Упутство о начину рада Инфо служби за медијацију.
 • Четири округла стола „Стратешке смернице за унапређење примене медијације у Републици Србији” су одржана у седиштима апелационих судова у циљу представљања Стратегије за унапређење примене медијације. Округлим столовима су присутвовали судије, судијски помоћници, адвокати, медијатори, представници цивилног друштва, центара за социјални рад и удружења медијатора (укупно 164).
 • Територијална мапа медијатора према седиштима основних судова се редовно ажурира. 
 • Током посете судовима, спроведене су обуке и менторство заинтересованим судијама, судијским помоћницима и медијаторима у 25 пилот судова.

Компонента 3 – Уједначавање судске праксе

 • У свим апелационим судовима усвојен је једнообразни радни процес на основу Препорука о организацији одељења судске праксе и унапређење рада на одабиру, припреми и објављивању одлука релевантних судова у бази судске праксе. Радни процеси Редакцијских одбора мапирани су, оперативне процедуре израђене и радни процеси унапређени,  редовно се врши одабир, анонимизација и унос судских одлука у базу судске праксе.
 • Број одлука унетих у базу судске праксе се континуирано повећава: 2.718 анонимизираних одлука унето је у базу судске праксе, 11.599 интегралних одлука унето је у базу судске праксе, 434 интегралне одлуке Прекршајног апелационог суда су такође унете у базу судске праксе,  8207 анонимизираних одлука, 112 правних ставова, 33 билтена судске праксе и 17 пресуда Врховног касационог суда унето је у базу судске праксе. 
 • Пружена је подршка у организацији четири кварталне седнице судија грађанских и кривичних одељења апелационих судова. Одржана је једна заједничка седница апелационог суда са подручним вишим судовима.
 • На предлог судова извршене су одређене измене и унапређена је функционалност базе судске праксе, активности компоненте пројекта која се односи на уједначавање судске праксе проширене су на Прекршајни апелациони суд - организована је обука за 96 судија и судијских помоћника Прекршајног апелационог суда у Београду и три одељења Прекршајног апелационог суда у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу.

САВЕТ ЕВРОПЕ

Кроз заједнички трогодишњи програм Савета Европе и Европске Уније „Horiznotal Facility“ (2016–2019), даје се подршка различитим активностима које се односе на: спровођење правде, борбу против корупције, финансијски криминал и организовани криминал, борбу против дискримининације и заштиту права припадника рањивих група. Кроз овај програм Европска Унија и Савет Европе помажу корисницима у Југоисточној Европи и Турској да поступају у складу са стандардима СЕ и ЕУ acquis у процесу проширења.

У оквиру овог програма  спроведен је пројекат „Подршка ефикасним правним средствима и узајамној правној помоћи“ и између осталог, израђена Анализа потреба са препорукама у погледу системских/структурних кршења људских права, формирана је Радна група за утврђивање основних узрока одсуства ефикасних правних средстава у случајевима системских кршења људских права у чији рад је поред Врховног касационог суда укључено и Републичко јавно тужилаштво, Министарство правде, заступник РС пред Европским судом за људска права.

Током 2018. године настављена је сарадња са Саветом Европе у оквиру програма Савета Европе и Европске Уније „Horiznotal Facility”. Завршен је рад на публикацији – Критеријуми за оцену повреде права на суђење у разумном року, уз учешће судија и саветника Врховног касационог суда. Ова публикација је штампана уз подршку Савета Европе и дистрибуирана судовима. Такође је представљена на Годишњем саветовању судија у Врњачкој Бањи у октобру 2018. године.

У Београду је у оквиру поменутог програма Савета Европе и Европске Уније „Horiznotal Facility“, 3. априла 2018. године одржана конференција на којој су учествовали  председник и судије Врховног касационог суда, и председници судова у Србији. Конфереинција је била посвећена суђењу у разумном року. На Конференцији су говорили и представници Европског суда за људска права и Одељења за извршење пресуда Европског суда за људска права.

Уз подршку наведеног програма омогућено је учешће представника Врховног касационог суда на другом састанку  контакт особа у Мрежи врховних судова и Европског суда за људска права (Superior Courts’ Network) у Стразбуру 2018. и 2019. године.

Током 2018. године судови са подручја целе Србије, уз подршку Врховног касационог суда и Високог савета судства, су значајно допринели спровођењу истраживања о практичној примени Европске конвенције за заштиту људских права и упућивању на пресуде Европског суда за људска права од стране судија и судијских помоћника у судовима у Србији. Представници Врховног касационог суда, апелационих судова из Новог Сада, Крагујевца и Београда као и Управног суда су активно учествовали у дискусији поводом представљања резултата истраживања и пружили значајне смернице за спровођење сличних истраживања у будућности.

Судије Врховног касационог суда и судије Апелационог суда у Крагујевцу, Нишу, Београду и Привредног апелационог суда су активно учествовале у серији дискусија/округлих столова започетих на тему јачања (механизма) за извршење пресуда Европског суда за људска права, као и на тему обавеза судија и тужилаца које произилазе из конкретних пресуда Европског суда за људска права у односу на Србију.

Уз подршку поменутог пројекта, судије и судијски помоћници (око 142 учесника) прекршајних судова са мање од 6 година професионалног искуства су учестовали у обукама на тему права на правично суђење са посебним фокусом на израду образложене судске одлуке, међународне стандарде као и правилно цитирање пресуда Европског суда за људска права у одлукама домаћих судова.

Такође, подржана је студијска посета Европском суду за људска права. Три судије Врховног касационог суда (које су у програмском савету Правосудне академије) као и 10 судија основних и виших судова (који су чланови Националне мреже судија и тужилаца за примену стандарда Европског суда за људска права у Републици Србији, оформљене у оквиру Правосудне академије) је заједно са представницима тужилаштва и Правосудне академије учестовало у студијској посети Стразбуру где су између осталог имали прилике да прате седницу Великог већа у случају М.Н. и други против Белгије.

Од маја 2019. године започета је друга фаза  пројекта: “Јачање ефикасних правних средстава за спречавање кршења људских права у Србији” у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе “Horiznotal Facility за Западни Балкан и Турску II”.

Главни партнери пројекта су: Врховни касациони суд, Високи савет судства, Државно веће тужилаца, заступник Републике Србије пред Европских судом за људска права, Министарство правде, Министарство за европске интеграције, Правни факултет Универзитета у Београду, Правосудна академија, Републичко јавно тужилаштво и Уставни суд.

Пројекат има за циљ да допринесе спровођењу Споразума о придруживању са Европском унијом кроз подршку напорима Србије у правцу јачања демократије и владавине права, и развијању широког спектра мера за смањење броја представки Европском суду за људска права против Србије. Пројекат ће трајати 36 месеци, са укупним буџетом од 900 000 евра.

Циљеви и очекивани резултати

Основни циљ пројекта је јачање свеукупне заштите људских права у Србији у складу са европским стандардима. У остваривању циља, пројекат ће се фокусирати на следеће:

 • Јачање националних механизама за доследну примену Европске конвенције о људским правима и судске праксе Европског суда за људска права, као и националне судске праксе.
 • Подстицање примене европских стандарда људских права на националном нивоу, укључујући извршење пресуда Европског суда за људска права.

Методологија ће укључивати:

 • Јачање капацитета правних стручњака, укључујући судије, тужиоце, адвокате, судијске и тужилачке помоћнике, да примењују Европску конвенцију за људска права и јуриспруденцију Европског суда за људска права у циљу спречавања кршења људских права идентификованих од стране Европског суда за људска права.
 • Јачање одељења судске праксе у судовима свих инстанци у циљу оспособљавања да превентивно идентификују потенцијална кршења.
 • Обезбеђивање хоризонталног дијалога између судова у Србији о спорним правним питањима.

ВИШЕДОНАТОРСКИ ПОВЕРЕНИЧКИ ФОНД (МДТФ-ЈСС)

Током 2018. године МДТФ-ЈСС је подржавао Врховни касациони суд путем континуираног ангажовања једног консултанта на пословима уједначавања судкске праксе и повременог консултаната у другим областима. Уз подршку МТДФ је израђена публикација – Годишњи извештај о раду судова за 2017. годину, као и њен превод на енглески језик. МДТФ-ЈСС је 2018. године пружио подршку ВКС у организовању Годишњег саветовања судија, као и у обезбеђивању награда за најбоље судове. Овај вид подршке је настављен и током Годишњег саветовања судија 2019. године.

Током 2019. године МДТФ је подржао штампање Извештаја о раду судова у Републици Србији за период јануар-јун 2019 (300 примерака извештаја). Пројекат је пружио подршку  раду  Радне групе за праћење спровођења Измењеног јединственог програма за решавање старих предмета и посету представника Радне групе у седам виших и основних судова ради надгледања спровођења Измењеног јединственог програма за решавање старих предмета.

Експерти пројекта пружају подршку у унапређењу статистичког извештавања (обука: „Идентификација трендова у сегменту савладавање прилива и препознавање критичних тачака у систему српских судова“). Такође подршка МДТФ консултаната током 2019. године обухвата усклађивање појединачних програма за решавање старих предмета са новим Упутством о изради појединачних програма, анализу Извештаја о раду судова, као и континурану подршку на уједначавање судске праксе и посебно, анализу праксе Европског суда за људска права.

Из средстава МДТФ подржано је учешће 5 саветника ВКС на 59. Годишњем саветовању организованом од стране Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу на Златибору, 19-21. септембра 2019. године.

УСАИД

УСАИД Пројекат владавине права спровео је више паралелних активности током 2018. године које су имале директног утицаја на ефикасност рада у судовима. У сарадњи са Министарством правде, Пројекат је пружио техничку и стручну помоћ у проширењу дијапазона информација и регистара који су судовима доступни путем интернета „на један клик“ кроз Правосудно-информациони систем (ПИС), те помогао промоцију овог електронског алата и пружио директну обуку корисницима у судовима. Кроз ПИС се може приступити подацима о власништву из листа непокретности (Републички геодетски завод), подацима из матичних књига рођених, умрлих и венчаних (Министарство за јавну управу и локалну самоуправу), казненој евиденцији (Министарство унутрашњих послова), подацима из Централног регистра обавезног социјалног осигурања, подацима о правним лицима, власничкој структури и уделу, седиштима правних лица, овлашћеним заступницима итд. (Агенције за привредне регистре), и другим. Омогућен је и приступ регистру рачуна физичких и правних лица Народне банке Србије. Све ово доприноси скраћењу судских и поступака извршења и мења размену службених дописа између судова и других институција која понекад траје и више месеци.

Пројекат је такође током 2018. године радио и на постизању консензуса међу свим заинтересованим странама – судови, Високи савет судства и Врховни касациони суд, Министарство правде, ЈП Пошта Србије – о потреби изналажења системског решења за проблем доставе судских писмена. Поред овога, Пројекат ради и на проналажењу јединственог решења којим би се аутоматизовао како процес обрачуна и обраде судских такси у судовима, тако и праћење њихове наплате које ће се следеће године уградити у АВП основних судова.

Пројекат је у сарадњи са Удружењем судијских и тужилачких помоћника, али и кроз консултације са партнерима из других професионалних удружења, судова, Високог савета судства и Министарства правде, формулисао платформу за унапређење положаја судијских помоћника у српском правосуђу, у светлу предстојећих измена Устава и сета правосудних закона. У креирању решења предложених у платформи учествовали су и сами судијски помоћници кроз непосредну размену са Пројектом током четири округла стола одржана у седиштима апелација у новембру 2018. године. Поред формулисања системског оквира за унапређење положаја судијсих помоћника, Пројекат је у сарадњи са Правосудном академијом и партнером, удружењем Алтерфакт, спровео и два циклуса обуке за око 200 судијских помоћника на тему израде првостепених одлука из грађанске материје.

Пројекат је 2018. године у више наврата подржао судове у приближавању резултата и значаја рада судова и судија медијима и грађанима. Поред подршке Врховном касационом суду у организацији представљања Извештаја о раду свих судова за 2017. годину у марту, Пројекат је радио са сва четири апелациона суда на унапређењу њихових годишњих извештаја који обухватају и резултате рада основних и виших судова са подручја апелације. Извештају су унапређени у погледу структуре и презентације, а представљени су и медијима и јаваности на четири конференције за штампу одржане у мају и јуну. Као наставак активности на унапређењу садржине и изгледа годишњих извештаја о раду судова како би се остварени резултати, као и проблеми са којима су се судови и судије сусрели у раду, на информативнији и пријемчивији начин представили како медијима тако и грађанима, Пројекат је у новембру 2018. године, у сарадњи са Мултидонаторским повереничким фондом Светске банке, организовао и једнодневну радионицу на тему како рад суда приближити грађанима.

Као резултат потребе да се настави са напорима које је Високи савет судства до сада улагао у унапређење транспарентности како свог рада тако и рада судова, Пројекат је пружио подршку у изради нове Комуникацоне стратегије за Високи савет судства и судове, за период 2018-2022. Стратегија има за циљ да покрене темељну и целовиту надградњу комуникационог система судства у Србији, уз формирање јединствене комуникационе политике која укључује уједначено поступање и правила понашања, од комуникације са медијима, преко усклађивања садржаја и изгледа интернет презентација судова, до доношења јединственог става о именовању професионалних портпарола и потреби континуираног унапређења комуникационих знања и вештина већ запослених портпарола.

Од априла 2018. године, када је формирана Радна група за израду амандмана на Закон о извршењу и обезбеђењу, Пројекат пружа како стручну тако и логистичку подршку овом процесу. Главни предлози измена за које се Пројекат залаже, а који се тичу превасходно скраћења трајања и смањења трошкова извршења те боље контроле и праћења рада извршитеља, усвојени су у процесу израде нацрта амандмана, чија се финализација очекује почетком наредне године.

Пројекат је у априлу 2018. године пружио подршку иницијативи Државног правобранилаштва да се кроз координацију свих релевантних актера – Врховног касационог суда, Високог савета судства, министарстава правде и финансија, те Правосудне академије и самог правобранилаштва, пронађе модел за ефикаснију примену института поравнања у случајевима повреде права на суђење у разумном року. Израђено је и у јулу 2018. године потписано Упутство за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року, које поједностављује поступак поравнања и омогућава да се сва поравнања извршавају из јединственог буџета – буџета Високог савета судства, што омогућава боље праћење потрошње у ову сврху, а самим тим и делотворност примене Упутства.

Подршка УСАИД пројекта „Владавина права“ раду на изменама Закона о извршењу и обезбеђењу је настављена током 2019. године. Пројекат је такође подржао и израду подзаконских аката, а од 1. октобра  2019. године пројекат је, у сарадњи са Правосудном академијом, започео спровођење обука за судије и јавне извршитеље у сврху припреме за примену новела Закона о извршењу и обезбеђењу чија примена почиње од јануара 2020. године. Управо у вези са будућом применом ових законских измена остварена је веома добра сарадња пројекта „Владавина права“ и ЕУ пројекта „Подршка Врховном касационом“ суду,  приликом израде Упутства за примену Закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу. Обједињени ефекат нових законских решења и практичних мера које ће бити предузете од суштинског је значаја за решавање проблема нерешених извршних предмета. Ово Упутство је представљено председницима свих судова на Годишњем саветовању судија у октобру 2019. године.

Када је реч о суђењу у разумном року пројекат „Владавина права“ је подстицао закључење вансудских поравнања у складу са Упутством за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року (699 вансудских поравнања склопљених од јула 2018. године), што је резултирало уштедом у буџету судова.

У контексту статистичког извештавања Пројекат „Владавина права“ је у сарадњи са Апелационим судовима и ове године помогао израду обједињених годишњих извештаја за апелационе и њихове подручне судове, а према методологији Врховног касационог суда.

Иницијатива за одговорну власт у Републици Србији (ГАИ) је четворогодишња иницијатива УСАИД-а. Општи циљ пројекта је јачање капацитета и повезаности кључних институција у Србији у циљу повећања степена одговорности на националном и локалном нивоу.

У оквиру једне од компонената пројекта ГАИ пружа подршку специјализованим судским одељењима за сузбијање корупције и помаже им у успостављању система за прикупљање јединствених статистичких података о корупцији, јасно правећи разлику између различитих врста кривичних дела, дужине трајања и исхода поступка. У оквиру ове компоненте, пројекат ће:

 1. Пружати подршку посебним судским одељењима и другим надлежним институцијама у примени Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције;
 2. Радити на развијању процедура и методологије за прикупљање, чување и обраду података и статистичко извештавање о предметима за кривична дела са коруптивним елементима;
 3. Радити на успостављању јединственог електронског регистра предмета за кривична дела са елементима корупције у циљу подршке размени информација између различитих институција које су ангажоване на вођењу истрага и процесуирању коруптивних кривичних дела.

Пројекат Иницијатива за одговорну власт у Републици Србији (ГАИ) пружио је подршку организацији Годишњег саветовања судија у Врњачкој Бањи у октобру 2018. године и представљен је на састанку председника Врховоног касационог суда са председницима судова.

Током 2019. године настављене су активности започете у претходном периоду.

 1. Објављен је Приручник за истраге и суђења кривичних дела корупције, у сарадњи са Правосудном академијом. Радном групом која је израдила публикацију је председавала судија Врховног касационог суда Биљана Синановић.
  Практикум пружа смернице и практична упутства за истрагу, кривично гоњење и суђење кривичних дела корупције, сходно одредбама Закона о организацији и надлежности државних органа у борби против организованог криминала, тероризма и корупције. Практикум треба да послужи и као материјал који ће се користити за осмишљавање будућих програма иницијалне обуке и усавршавања полазника Правосудне академије. У њему су објашњени начини на које се најзначајнији међународни стандарди за борбу против корупције могу применити на националном нивоу. Поред тога, разрађене су стратегије и алати који се користе прилком спровођења проактивних истрага у предметима финансијског криминала и корупције.
 2. Пројекат подржава Радну групу коју је крајем априла 2019. године основало Министарство правде - Радна група за припрему Електронског регистра коруптивних предмета. У раду Радне групе активно учествује представник Врховоног касационог суда.  
 3. Пројекат такође пружа подршку  Посебним одељењима за спречавање корупције виших судова у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, кроз периодичне састанке који се организују у циљу идентификовања спорних питања и предлагања решења, као и размене искустава са судијама апелационих судова, Врховоног касационог суда и колегама у региону на тему суђења за кривична дела корупције и финансијског криминала.
  Током Годишњег саветовања судија у октобру 2019. године одржан је округли сто о искуствима у примени Закона о борби против корупције (у оквиру ког је представљен и Практикум). Планиран је још један састанак судија Посебних одељења за спречавање корупције у последњем кварталу 2019. године.
 4. “Post Mortem” анализа коруптивних предмета коју спроводи 4Digits Consulting, уз стручну помоћ судије Врховоног касационог суда Биљане Синановић представљена је у децембру 2019. године.

Сарадња са Мисијом ОЕБС-a

У оквиру сарадње са Мисијом ОЕБС-a 2018. године основана је Радна Група за израду смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичниом и грађанском поступку. Ова активност представља једну од активности у оквиру пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ, који спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији а финансира Европска унија.

Током 2019. године завршене су Смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичниом и грађанском поступку. Смернице су представљене за време Годишњег саветовања у Врњачкој Бањи у октобру 2019. године. Смернице између осталог, разматрају питања као што су одређивање висине нематеријалне и/или материјалне штете,  указују на важност права жртве да буде информисана о својим правима, односно на обавезу јавног тужиоца и суда да у различитим фазама кривичног поступка информишу жртве о њиховим правима,  па и пруже помоћ у постављању имовинскоправног захтева и раде на обезбеђивању доказа за одлучивање о захтеву.

Такође, у оквиру сарадње Мисије ОЕБС-а и Врховног Касационог суда, у 2019. години организована су четири округла стола на тему “Однос суда и медија”.  Округли столови су организовани у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду са циљем да се судијама и новинарима омогући директна размена мишљења о томе како може да се унапреди међусобна сарадња.

Мисија ОЕБС-а је као и ранијих година помогла учешће 25 судијских помоћника на Годишњем саветовању судија у Врњачкој Бањи.

Такође, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а током 2019,  израђене су смернице  за правилну примену новог законодавног оквира у вези са поступањем према мигрантима - Закона о странцима, Закона о граничној контроли и Закона о азилу и привременој заштити. Током 2019. године, заједно са Удружењем судија прекршајних судова је одржано 6 обука у прекршајним судовима у Новом Саду, Суботици, Сремској Митровици, Пријепољу, Београду и Пироту. Обука је обухватила четири теме - прекршајни поступак према малолетним мигрантима, начело забране протеривања, мигранте као извршиоце прекршаја и споразум о признању прекршаја у поступцима против миграната.

Мисија ОЕБС-а је током 2019. године активно сарађивала са Управним судом кроз подршку  изградњи капацитета запослених у Управном суду путем учешћа на међународним и локалним експертским скуповима, као и подршку у организацији конференције поводом обележавања 150 година Управног правосуђа у Србији, одржане 28. новембра 2019. године у Београду.

Сарадња Врховног касационог суда и Канцеларије Турске агенције за међународну сарадњу и координацију (ТИКА) је усмерена на стварање бољих услова за рад судија и запослених, у судовима у Републици Србији. Канцеларија Турске агенције за међународну сарадњу и координацију (ТИКА) у Србији, је организовала и подржала посету високе делегације Републике Србије, коју је предводио председник Врховног касационог суда судија Драгомир Милојевић, Републици Турској, од 22. до 27. фебруара 2016. године. У јуну 2016. године Турска агенција за међународну сарадњу и координацију (ТИКА) донирала је рачунарску опрему Врховном касационом суду.