Пројекти и планирања

У процесу унапређења рада судова, кроз повећање ефикасности, Врховни касациони је остварио сарадњу са различитим пројектима и међународним организацијама: Канцеларијом Савета Европе у Београду, Делегацијом Европске уније у Београду, Светском банком кроз пројекат „Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ)“, Мисијом ОЕБС-а у Србији и Канцеларијом Турске агенције за међународну сарадњу и координацију (ТИКА) у Србији.

У сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у Београду 2016. године Врховни касациони суд је био један од корисника пројекта „Правосуђе на темељима људских права“. Активности у којима је ВКС био подржан односиле су се на усаглашавања судске праксе, посебно са праксом Европског суда за људска права. Поред Врховног касационог суда корисници овог пројекта су били Уставни суд, Министарство правде, Привредни апелациони суд, Правосудна академија и правни факултети.

Циљ овог пројекта је био јачање заштите људских права у Републици Србији кроз ширу примену Европске конвенције за заштиту људских права и праксе Европског суда за људска права, у одлукама судова у Србији.

У том смислу одржано је неколико састанака судија и судијских помоћника ради усаглашавања судске праксе и посебно ради разматрања примене Европске конвенције за заштиту људских права како би се унапредила њена примена од стране судова у Србији. Такође су омогућене студијске посете судија Врховног касационог суда и судија апелационих судова Европском суду за људска права у Стразбуру.

Успешна сарадња је остварена посебно у погледу заштите права на суђење у разумном року пред редовним судовима. Уз подршку Савета Европе одржано је неколико састанака са судијама ради имплементације Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова (чл.8а-8в), и расправљања спорних питања у примени ових новела. Касније, после доношења Закона о заштити права на суђење у разумном року одржане су обуке за све судије које поступају у предметима заштите овог права. Овом је претходила израда и објављивање публикације Врховног касационог суда – Заштита права на суђење у разумном року 2015. године, а затим је уследило и измењено и допуњено издање публикације.

Уз подршку пројекта „Правосуђе на темељима људских права“ израђено је неколико публикација, а у припреми две публикације су учествале и судије Врховног касационог суда:  Водич за израду првостепених судских одлука из грађанске материје са освртом на навођење пресуда Европског суда за људска права (Љ. Милутиновић, С. Андрејевић) и  Квалитативна студија о утицају пресуда Европског суда за људска права на јуриспруденцију судова у Републици Србији (Љ. Милутиновић, И. Крстић, Б. Чучковић).

Кроз заједнички трогодишњи програм Савета Европе и Европске Уније „Horiznotal Facility“ (2016–2019), даје се подршка различитим активностима које се односе на: спровођење  правде, борбу против корупције, финансијски криминал и организовани криминал, борбу против дискримининације и заштиту права припадника рањивих група.

Кроз овај програм  Европска Унија и Савет Европе помажу корисницима у Југоисточној Европи и Турској да поступају у складу са стандардима СЕ и ЕУ acquis у процесу проширења. Конкретна техничка подршка ће се заснивати на закључцима и препорукама  надзорних механизама Савета Европе, у смислу потреба за унапређењем законског оквира и политика корисника ради усаглашавања са конвенцијама Савета Европе и другим стандардима.

У оквиру овог програма спроводи се пројекат „Подршка ефикасним правним средствима и узајамној правној помоћи“ и у оквиру овог пројекта израђена је Анализа потреба са препорукама у погледу системских/структурних кршења људских права, формирана је радна група за утврђивање основних узрока одсуства ефикасних правних средстава у  случајевима системских кршења људских права у чији рад је поред Врховног касационог суда укључено и Републичко јавно тужилаштво, Министарство правде, заступник РС пред Европским судом за људска права. Једна од тема којима се бави радна група је израда публикације о примени критеријма за дужину трајања поступка посебно са аспекта Европског суда за људска права.

Током 2017. године овај пројекат је подржао више тематских семинара о ефикасној примени Европске конвенције о људским правима: у априлу 2017. године одржан је семинар о примени члана 8. EKЉП и Хашке конвенције о грађанскоправним аспектима међународне  отмице деце,  у јуну 2017. године одржан је семинар о стандардима Савета Европе и заштити од насиља у породици (Чланови 2, 3, 8. и 14. ЕКЉП), у јулу 2017. године семинар о Заштити права на мирно уживање имовине у светлу праксе Европског суда за људска права и националних судова, у септембру 2017. године семинар о стандардима и пракси Европског суда за људска права у примени чл. 4 Протокола 7 уз ЕКЉП (примена начела non bis in idem).

Уз подршку пројекта одржан је Регионални округли сто највиших судова из Албаније, БиХ, Црне Горе, Македоније и Србије о функционисању одељења судске праксе и моделима за уједначавање судске праксе на коме су учествовале и судије Врховног касационог суда-Београд, јун 2017. Такође, овај пројекат је подржао учешће представника ВКС на првом састанку Мреже највиших националних судова (Superior Court Network) која функционише под окриљем Европског суда за људска права, у јуну 2017. године, као и учешће представника ВКС и Апелациног суда у Београду на регионалној конференцији Савета Европе о моделима уједначавања  судске праксе-Атина, септембар 2017.

Такође, уз подршку овог пројекта организована су четири састанка судија основних и виших судова посвећених уједначавању  судске праксе на територији апелационих судова у Новом Саду и Крагујевцу, као и два састанка судијских саветника и сарадника судова опште надлежности и републичких судова-март и децембар 2017.

Састанак председника и судија Врховног касационог суда са председницима свих судова у Републици Србији (одржан 29. августа 2017. године) који је био посвећен анализи  спорних правних питања у вези са применом Закона о заштити права на суђење у разумном року, такође је уживао подршку пројекта.

ВКС је организовао у сарадњи са овим пројектом СЕ предавање на тему “Европски троугао јурисдикција (Стразбур-Луксембург-национални судови)” за судије и судијске саветнике Врховног касационог суда, Управног суда и апелационих судова- 4. и 5. децембра 2017. године у Врховном касационом и у Апелационом суду у Београду.

У периоду од почетка 2016. године до краја 2017. године значајна подршка је добијена кроз Пројекат Европске Уније, „Унапређење ефикасности правосуђа“, који се финасирао из предприступних фондова ИПА 2012. Пројекат је реализовао конзорцијум који предводи British Council у сарадњи са Министарством правде Велике Британије, DMI Associates, Alternative Consulting, 4DIGITS Consulting  и Институтом "Михајло Пупин”.

Пројекат је обухватао разнородне активности и подршку не само Врховном касационом суду и судовима већ и Високом савету судства, Републичком јавном тужилаштву, Државном већу тужилаца, Министарству правде и Правосудној академији. Састоји се од  више компонената: решавање старих предмета, уједначавањем судске праксе, вредновање предмета по тежини, унпређење пословних процеса, управљање учинком, јачање интегритета података, јачање комуникационих вештина.

За судове су назначајније активности које се односе на решавање старих, посебно извршних предмета, и уједначавање судске праксе.

У спровођењу компоненте која се односи на решавање старих предмета тридесет пилот-судова широм Србије је добијало помоћ Пројекта. Урађене су препоруке за сваки од 30 судова и договорене конкретне активности са представницима сваког појединачног пилот-суда. Примећено је да је готово у сваком суду било потребно појачати капацитет извршних одељења. Више од 80 мера за унапређење процеса рада у судовима, предложених од стране пројекта, имплементирано у 30 пилот-судова.

Посебна административно-техничка помоћ у решавању старих извршних предмета пружена је Првом основном суду у Београду, основним судовима у Чачку, Крагујевцу, Краљеву, Нишу, Новом Пазару, Крушевцу, Смедереву и Врању. У сарадњи са Врховним касационим судом и три основна суда у Београду развијен је образац одлука за извршне предмете, а уз помоћ Министарства правде ови обрасци су уграђени у АВП софтвер у судовима. Све наведене активности су спроведене у сарадњи са Радном групом за праћење примене Измењеног Јединственог програма решавања старих предмета.

У свим пилот-судовима од 1.01.2016. године до 30.06.2017. године смањен је број старих извршних предмета. Од укупно 1.309.281 предмет у 30 пилот-судова решено је 819.337 предмета.

Уз подршку овог пројекта током друге половине 2017. године, организовано је пет округлих столова посвећених разматрању спорних правних питања у примени Закона о извршењу и обезбеђења. 24. новембра 2017. године одржана је завршна конференција – Изазови у примени новог Закона о извршењу и обезбеђењу, којој су велики допринос дале судије Врховног касационог суда. Истовремено ВКС је припремио публикацију „Правна схватања и закључци Врховног касационог суда у примени Закона о извршењу и обезбеђењу“ која је објављена уз подршку пројекта. 

Пројекат је пружио подршку и активностима усмереним на усаглашен рад судова и у том смислу је у сарадњи са апелационим судовима израђено Јединствено упутство о  организацији и раду одељења судске праксе и подржани бројни састанци судија посвећени уједначавању судске праксе. Такође је развијена јавна и интерна верзија унапређене базе судске праксе као и портал судске праксе, а почетак њене практичне примене се очекује током 2017. године. Ова база ће омогућити већу доступност праксе Врховног касационог суда, Управног суда и  апелационих судова. Подржана је организација више састанака судија посвећених уједначавању судске праксе.

Пројекат је израдио Методологију за вредновање предмета по тежини и имплементирао је у 20 пилот-судова. До краја јула 2017. године реализована су 42 програма обуке за 1010 судија и судијских помоћникау сарадњи са Правосудном академијом.

Пројекат је предузео низ активности посвећених примени медијације у Републици Србији, што је Врховни касациони суд подржао.

У оквиру подршке из ИПА 2012 Врховном касационом суду и судовима у Републици Србији  је додељена помоћ у виду ИКТ опреме.

Такође у оквиру пројекта ЕУ „Подршка Правосудној академији“ (ИПА 2013) судијама и саветницима Врховног суда је било омогућено да унапреде своја знања о праву Европске Уније: о начелима поделе власти у Европској Унији, различитим изворима права ЕУ (њиховом статусу и хијерархијском односу, као и правним механизмима који обезбеђују делотворност права ЕУ), доктрини директног дејства и супрематије, организацији и надлежности судова ЕУ, као и различитим поступцима пред судовима ЕУ, а нарочито о поступку одлучивања о претходном питању.

Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ)           

Током 2017. године Вишедонаторски поверенички фонд наставио је да пружа подршку Врховном касационом суду, пре свега кроз подршку Радној групи за праћење Измењеног јединственог програма решавања старих предмета у Републици Србији, а у том смислу је остварена сарадња и са пројектом „Унапређење ефикасности правосуђа“. Уз флексибилан приступ, настављене су активности јачања капацитета Врховног касационог суда у области уједначавања судске праксе кроз допринос анализи најзаначајних спорних правних питања из домаће судске праксе, те праћење и превођење праксе Европског суда за људска права, Суда правде Европске Уније, као и упоредне праксе судова у региону чије одлуке могу бити од значаја за праксу Врховног касационог суда. У ту сврху одржана су и два радна састанка судијских саветника и судијских помоћника одељења судске праксе ВКС, апелационих, виших судова и судова републичког ранга, са фокусом на праксу оба европска суда (ЕСЉП и Суда ЕУ) и њихов међусобни однос.

Такође, у претходном периоду спроведене су различите радионице и обуке ради јачања капацитета у погледу статистичког извештавања, унапређења примене информационе технологије, техника управљања и ПР вештина. Уз подршку МДТФ-а, омогућено је учешће представника ВКС на обукама у Европској правосудној академији (ЕРА) у Триру (Немачка) из области европског радног права, заштите личних података и трговинског права ЕУ, као и на тему односа кривичног законодавства и европских интеграција на Златибору. Посебно је значајна подршка новом формату извештаја Врховног касационог суда који доприноси јаснијем сагледавању рада судова и транспарентоности.

МДТФ континуирано пружа подршку Врховном касационом суду у организовању Годишњег саветовања судија.

Уз подршку овог пројекта такође је реализована студијска посета судија Врховног касационог суда Суду правде Европске Уније новембра 2017. године.

Мисија ОЕБС-а у Србији пружа подршку Врховном касационом суду у спровођењу активности које се односе на уједначавање судске праксе у Републици Србији. У складу са тим, у 2016. години у Новом Саду одржане су две заједничке седнице апелационих судова, на којима се расправљало о спорним правним питањима, 18. марта за грађанска одељења и 25. марта за кривична одељења. Поред тога, Мисија ОЕБС-а сарађивала је са Врховним касационим судом и у погледу анонимизације судских пресуда тако што је подржала рад Радне групе која је израдила смернице које ће моћи да користе сви судови у Србији, како би се обезбедило да анонимизација судских одлука буде уједначена и с тим у вези подржано је више округлих столова.

Такође Мисија ОЕБС-a у Републици Србији, подржала је састанак председника врховних судова источне и централне Европе, који је одржан у јуну 2016. године. У сарадњи са ОЕБС-ом Врховни касациони суд је организовао  29. новембра 2016. године конференцију посвећену уставним реформама:  „У сусрет изменама Устава: уставни положај судства“.

Мисија ОЕБС-а, Амбасада Сједињених Америчких Држава у Србији и Врховни касациони суд покренули су серију радних састанака који имају за циљ да се унапреди вештина писања кривичних пресуда тако да пресуде буду разумљивије за грађане. Овај рад је окончан израдом Приручника за писање кривичних пресуда који је представљен на Годишњем саветовању судија у Врњачкој Бањи у октобру 2017. године. Такође, Мисија ОЕБС-а континуирано подржава учешће 25 судијиских помоћника на Годишњем саветовању судија.

Сарадња Врховног касационог суда и Канцеларије Турске агенције за међународну сарадњу и координацију (ТИКА) је усмерена на стварање бољих услова за рад судија и запослених, у судовима у Републици Србији. Канцеларија Турске агенције за међународну сарадњу и координацију (ТИКА) у Србији, је организовала и подржала посету високе делегације Републике Србије, коју је предводио председник Врховног касационог суда судија Драгомир Милојевић, Републици Турској, од 22. до 27. фебруара 2016. године.