Пројекти и планирања

У процесу унапређења рада судова, кроз повећање ефикасности, Врховни касациони је остварио сарадњу са различитим пројектима и међународним организацијама: Канцеларијом Савета Европе у Београду, Делегацијом Европске уније у Београду,  Светском банком кроз пројекат „Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ)“, USAID Пројектом владавине права, Мисијом ОЕБС-а у Србији и Канцеларијом Турске агенције за међународну сарадњу и координацију (ТИКА) у Србији.

У сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у Београду 2016. године Врховни касациони суд је био један од корисника пројекта „Правосуђе на темељима људских права“. Активности у којима је ВКС био подржан односиле су се на усаглашавања судске праксе, посебно са праксом Европског суда за људска права. Поред Врховног касационог суда корисници овог пројекта су били Уставни суд, Министарство правде, Привредни апелациони суд, Правосудна академија и правни факултети. Циљ овог пројекта је био јачање заштите људских права у Републици Србији кроз ширу примену Европске конвенције за заштиту људских права и праксе Европског суда за људска права, у одлукама судова у Србији.

У том смислу одржано је неколико састанака судија и судијских помоћника ради усаглашавања судске праксе и посебно ради разматрања примене Европске конвенције за заштиту људских права како би се унапредила њена примена од стране судова у Србији. Такође су омогућене студијске посете судија Врховног касационог суда и судија апелационих судова Европском суду за људска права у Стразбуру.

Успешна сарадња је остварена посебно у погледу заштите права на суђење у разумном року пред редовним судовима. Уз подршку Савета Европе одржано је неколико састанака са судијама ради имплементације Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова (чл.8а-8в), и расправљања спорних питања у примени ових новела. Касније, после доношења Закона о заштити права на суђење у разумном року одржане су обуке за све судије које поступају у предметима заштите овог права. Овом је претходила израда и објављивање публикације Врховног касационог суда – Заштита права на суђење у разумном року 2015. године, а затим је уследило и измењено и допуњено издање публикације.

Уз подршку пројекта „Правосуђе на темељима људских права“ израђено је неколико публикација, а у припреми две публикације су учествале и судије Врховног касационог суда:  Водич за израду првостепених судских одлука из грађанске материје са освртом на навођење пресуда Европског суда за људска права (Љ. Милутиновић, С. Андрејевић) и  Kвалитативна студија о утицају пресуда Европског суда за људска права на јуриспруденцију судова у Републици Србији (Љ. Милутиновић, И. Kрстић, Б. Чучковић).

Кроз заједнички трогодишњи програм Савета Европе и Европске Уније „Horiznotal Facility“ (2016–2019), даје се подршка различитим активностима које се односе на: спровођење  правде, борбу против корупције, финансијски криминал и организовани криминал, борбу против дискримининације и заштиту права припадника рањивих група.

Кроз овај програм  Европска Унија и Савет Европе помажу корисницима у Југоисточној Европи и Турској да поступају у складу са стандардима СЕ и ЕУ ацqуис у процесу проширења. Конкретна техничка подршка ће се заснивати на закључцима и препорукама  надзорних механизама Савета Европе, у смислу потреба за унапређењем законског оквира и политика корисника ради усаглашавања са конвенцијама Савета Европе и другим стандардима.

У оквиру овог програма спроводи се пројекат „Подршка ефикасним правним средствима и узајамној правној помоћи“ и у оквиру овог пројекта израђена је Анализа потреба са препорукама у погледу системских/структурних кршења људских права, формирана је радна група за утврђивање основних узрока одсуства ефикасних правних средстава у  случајевима системских кршења људских права у чији рад је поред Врховног касационог суда укључено и Републичко јавно тужилаштво, Министарство правде, заступник РС пред Европским судом за људска права. Једна од тема којима се бави радна група је израда публикације о примени критеријма за дужину трајања поступка посебно са аспекта Европског суда за људска права.

Током 2017. године овај пројекат је подржао више тематских семинара о ефикасној примени Европске конвенције о људским правима: у априлу 2017. године одржан је семинар о примени члана 8. ЕKЉП и Хашке конвенције о грађанскоправним аспектима међународне  отмице деце,  у јуну 2017. године одржан је семинар о стандардима Савета Европе и заштити од насиља у породици (Чланови 2, 3, 8. и 14. ЕKЉП), у јулу 2017. године семинар о Заштити права на мирно уживање имовине у светлу праксе Европског суда за људска права и националних судова, у септембру 2017. године семинар о стандардима и пракси Европског суда за људска права у примени чл. 4 Протокола 7 уз ЕKЉП (примена начела нон бис ин идем).

Уз подршку пројекта одржан је Регионални округли сто највиших судова из Албаније, БиХ, Црне Горе, Македоније и Србије о функционисању одељења судске праксе и моделима за уједначавање судске праксе на коме су учествовале и судије Врховног касационог суда-Београд, јун 2017. Такође, овај пројекат је подржао учешће представника ВКС на првом састанку Мреже највиших националних судова (Супериор Цоурт Нетwорк) која функционише под окриљем Европског суда за људска права, у јуну 2017. године, као и учешће представника ВКС и Апелациног суда у Београду на регионалној конференцији Савета Европе о моделима уједначавања  судске праксе-Атина, септембар 2017.

Такође, уз подршку овог пројекта организована су четири састанка судија основних и виших судова посвећених уједначавању  судске праксе на територији апелационих судова у Новом Саду и Крагујевцу, као и два састанка судијских саветника и сарадника судова опште надлежности и републичких судова-март и децембар 2017.

Састанак председника и судија Врховног касационог суда са председницима свих судова у Републици Србији (одржан 29. августа 2017. године) који је био посвећен анализи  спорних правних питања у вези са применом Закона о заштити права на суђење у разумном року, такође је уживао подршку пројекта.

ВКС је организовао у сарадњи са овим пројектом СЕ предавање на тему “Европски троугао јурисдикција (Стразбур-Луксембург-национални судови)” за судије и судијске саветнике Врховног касационог суда, Управног суда и апелационих судова- 4. и 5. децембра 2017. године у Врховном касационом и у Апелационом суду у Београду.

Током 2018. године настављена је сарадња са Саветом Европе у оквиру програма Савета Европе и Европске Уније „Horiznotal Facility”. Завршен је рад на публикацији – Критеријуми за оцену повреде права на суђење у разумном року, уз учешће судија и саветника Врховоног касационог суда. Ова публикација је штампана уз подршку Савета Европе и дистрибуирана судовима, и представљена је на Годишњем саветовању судија у Врњачкој Бањи  у октобру 2018. године.

У Београду је у оквиру поменутог програма Савета Европе и Европске Уније „Horiznotal Facility“,  3. априла 2018. године одржана конференција на којој су учествовали председник и судије Врховног касационог суда и председници судова  у Србији. Конфереинција је била посвећена  суђењу у разумном року. На конференцији су говорили и представници Европског суда за људска права и Одељења за извршење пресуда Европског суда за људска права.

Уз подршку наведеног програма омогућено је учешће представника Врховног касационог суда на другом састанку контакт особа у Мрежи врховних судова и Европског суда за људска права (Superior Courts’ Network) у Стразбуру у јуну 2018. године.

САРАДЊА СА ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ

У периоду од почетка 2016. године до краја 2017. године значајна подршка је добијена кроз Пројекат Европске Уније, „Унапређење ефикасности правосуђа“, који се финасирао из предприступних фондова ИПА 2012. Пројекат је реализовао конзорцијум који предводи British Council у сарадњи са Министарством правде Велике Британије, DMI Associates, Alternative Consulting, 4DIGITS Consulting и Институтом "Михајло Пупин”.

Пројекат је обухватао разнородне активности и подршку не само Врховном касационом суду и судовима већ и Високом савету судства, Републичком јавном тужилаштву, Државном већу тужилаца, Министарству правде и Правосудној академији. Састоји се од  више компонената: решавање старих предмета, уједначавањем судске праксе, вредновање предмета по тежини, унпређење пословних процеса, управљање учинком, јачање интегритета података, јачање комуникационих вештина.

За судове су назначајније активности које се односе на решавање старих, посебно извршних предмета, и уједначавање судске праксе.

У спровођењу компоненте која се односи на решавање старих предмета тридесет пилот-судова широм Србије је добијало помоћ Пројекта. Урађене су препоруке за сваки од 30 судова и договорене конкретне активности са представницима сваког појединачног пилот-суда. Примећено је да је готово у сваком суду било потребно појачати капацитет извршних одељења. Више од 80 мера за унапређење процеса рада у судовима, предложених од стране пројекта, имплементирано у 30 пилот-судова.

Посебна административно-техничка помоћ у решавању старих извршних предмета пружена је Првом основном суду у Београду, основним судовима у Чачку, Крагујевцу, Краљеву, Нишу, Новом Пазару, Крушевцу, Смедереву и Врању. У сарадњи са Врховним касационим судом и три основна суда у Београду развијен је образац одлука за извршне предмете, а уз помоћ Министарства правде ови обрасци су уграђени у АВП софтвер у судовима. Све наведене активности су спроведене у сарадњи са Радном групом за праћење примене Измењеног Јединственог програма решавања старих предмета.

У свим пилот-судовима од 1.01.2016. године до 30.06.2017. године смањен је број старих извршних предмета. Од укупно 1.309.281 предмет у 30 пилот-судова решено је 819.337 предмета.

Уз подршку овог пројекта током друге половине 2017. године, организовано је пет округлих столова посвећених разматрању спорних правних питања у примени Закона о извршењу и обезбеђења. 24. новембра 2017. године одржана је завршна конференција – Изазови у примени новог Закона о извршењу и обезбеђењу, којој су велики допринос дале судије Врховног касационог суда. Истовремено ВКС је припремио публикацију „Правна схватања и закључци Врховног касационог суда у примени Закона о извршењу и обезбеђењу“ која је објављена уз подршку пројекта.

Пројекат је пружио подршку и активностима усмереним на усаглашен рад судова и у том смислу је у сарадњи са апелационим судовима израђено Јединствено упутство о  организацији и раду одељења судске праксе и подржани бројни састанци судија посвећени уједначавању судске праксе. Такође је развијена јавна и интерна верзија унапређене базе судске праксе као и портал судске праксе, а почетак њене практичне примене се очекује током 2017. године. Ова база ће омогућити већу доступност праксе Врховног касационог суда, Управног суда и  апелационих судова. Подржана је организација више састанака судија посвећених уједначавању судске праксе.Пројекат је израдио Методологију за вредновање предмета по тежини и имплементирао је у 20 пилот-судова.

До краја јула 2017. године реализована су 42 програма обуке за 1010 судија и судијских помоћника у сарадњи са Правосудном академијом.

Пројекат је предузео низ активности посвећених примени медијације у Републици Србији, што је Врховни касациони суд подржао.

У оквиру подршке из ИПА 2012 Врховном касационом суду и судовима у Републици Србији  је додељена помоћ у виду ИКТ опреме.Такође у оквиру пројекта ЕУ „Подршка Правосудној академији“ (ИПА 2013) судијама и саветницима Врховног суда је било омогућено да унапреде своја знања о праву Европске Уније: о начелима поделе власти у Европској Унији, различитим изворима права ЕУ (њиховом статусу и хијерархијском односу, као и правним механизмима који обезбеђују делотворност права ЕУ), доктрини директног дејства и супрематије, организацији и надлежности судова ЕУ, као и различитим поступцима пред судовима ЕУ, а нарочито о поступку одлучивања о претходном питању.

У првој половини 2018. године у одређеним сегментима, настављена је подршка пројекта  Европске Уније, „Унапређење ефикасности правосуђа “.

Нови пројекат ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду финансира Европска унија (ИПА 2016) започео је у септембру 2018. године. Циљ пројекта је да допринесе унапређењу правосудног система и владавине права у Србији, у складу са захтевима за приступање Европској унији. Пројекат ће подржати јачање капацитета Врховног касационог суда (ВКС) и судова, усмерених на спречавање настанка и смањење броја старих предмета, увођење алтернативног решавања спорова (АРС) са фокусом на медијацију и даље уједначавање судске праксе.

Спровођење пројектних активности почело је у септембру 2018. године и трајаће 24 месеца. Укупни буџет пројекта је 1,5 милиона евра.

Главни корисници пројекта су Врховни касациони суд, Високи савет судства, Министарство правде и Правосудна академија. Пројекат ће блиско сарађивати са 4 апелациона суда, 25 виших судова, 66 основних судова, као и са центрима за медијацију и медијаторима.

Пројекат представља наставак веома успешне иницијативе ЕУ спроведене кроз пројекат Унапређење ефикасности правосуђа који је завршен 31. јула 2018. године.

Пројекат спроводи конзорцијум који предводи British Council.

Кључне области рада пројекта:

 • Смањење броја старих предмета

 • Унапређење нормативног оквира за АРС

 • Даљи развој дугорочног образовања у области АРС

 • Усаглашавање судске праксе, укључујући и унапређење електронске базе судске праксе.

Очекивани резултати:

Активности пројекта осмишљене су с циљем да унапреде свеукупну ефикасност правосуђа, квалитет рада, приступ правди и транспарентност правосудног система у Републици Србији. Неки од најважнијих очекиваних резултата пројекта су:

 • Решено најмање 30% старих предмета (15% у свакој години спровођења пројекта) и предузете даље мере за решавање извршних предмета

 • У свим основним и вишим судовима остварен проценат савладавања прилива од најмање 100% (исти број примљених и решених предмета) у периоду од шест месеци, како би број старих предмета био смањен

 • У блиској сарадњи са одсеком за информационе технологије и аналитику ВКС, статистичке методе обраде података у постојећем систему за аутоматизовану обраду података унапређене у складу са стандардима ЦЕПЕЈу циљу даљег смањења броја старих предмета

 • Унапређен нормативни оквир за АРС и повећани капацитети свих страна укључених у спровођење медијације и других метода АРС

 • Број судских предмета упућених на медијацију повећан за најмање 10% током трајања пројекта

 • Успостављене инфо службе и инфо пултови за АРС у најмање 10 основних и 5 виших судова

 • Стратегија за АРС развијена и усвојена од стране Националне радне групе за АРС

 • База судске праксе у употреби, механизми усклађивања судске праксе унапређени и обезбеђена њихова одрживост

 • Најмање 5,000 релевантних судских одлука, које су одабрала четири апелациона суда, унето у базу судске праксе и доступно свим судијама у основним и вишим судовима

 • Најмање 5,000 релевантних судских одлука које су одабрала четири апелациона суда, анонимизирано, унето у базу судске праксе и доступно свим грађанима.

Нови пројекат ЕУ пружио је подршку организацији Годишњег саветовања судија у Врњачкој Бањи у октобру 2018. године и представљен је на састанку са председницима судова.

Мултидонаторски поверенички фонд (МДТФ)     

Током 2017. године Вишедонаторски поверенички фонд наставио је да пружа подршку Врховном касационом суду, пре свега кроз подршку Радној групи за праћење Измењеног јединственог програма решавања старих предмета у Републици Србији, а у том смислу је остварена сарадња и са пројектом „Унапређење ефикасности правосуђа“. Уз флексибилан приступ, настављене су активности јачања капацитета Врховног касационог суда у области уједначавања судске праксе кроз допринос анализи најзаначајних спорних правних питања из домаће судске праксе, те праћење и превођење праксе Европског суда за људска права, Суда правде Европске Уније, као и упоредне праксе судова у региону чије одлуке могу бити од значаја за праксу Врховног касационог суда. У ту сврху одржана су и два радна састанка судијских саветника и судијских помоћника одељења судске праксе ВKС, апелационих, виших судова и судова републичког ранга, са фокусом на праксу оба европска суда (ЕСЉП и Суда ЕУ) и њихов међусобни однос.

Такође, у претходном периоду спроведене су различите радионице и обуке ради јачања капацитета у погледу статистичког извештавања, унапређења примене информационе технологије, техника управљања и ПР вештина. Уз подршку МДТФ-а, омогућено је учешће представника ВКС на обукама у Европској правосудној академији (ЕРА) у Триру (Немачка) из области европског радног права, заштите личних података и трговинског права ЕУ, као и на тему односа кривичног законодавства и европских интеграција на Златибору. Посебно је значајна подршка новом формату извештаја Врховног касационог суда који доприноси јаснијем сагледавању рада судова и транспарентоности.

МДТФ континуирано пружа подршку Врховном касационом суду у организовању Годишњег саветовања судија. Уз подршку овог пројекта такође је реализована студијска посета судија Врховног касационог суда Суду правде Европске Уније новембра 2017. године.

Током 2018. године МТДФ је подржавао Врховни касациони суд путем континуираног ангажовања једног консултанта на пословима уједначавања судкске праксе и повременог консултаната у другим областима.  Уз подршку МТДФ је израђена публикација – Годишњи извештај о раду судова за 2017. годину, као и њен превод на енглески језик. МТДФ је и 2018. године године пружио подршку Врховном касационом суду у организовању Годишњег саветовања судија, као и у обезбеђивању награда за најбоље судове.

Сарадња са USAID 

USAID Пројекат владавине права спровео је више паралелних активности у 2018. години које су имале директног утицаја на ефикасност рада у судовима. У сарадњи са Министарством правде, Пројекат је пружио техничку и стручну помоћ у проширењу дијапазона информација и регистара који су судовима доступни путем интернета “на један клик” кроз Правосудно-информациони систем (ПИС), те помогао промоцију овог електронског алата и пружио директну обуку корисницима у судовима. Кроз ПИС се може приступити подацима о власништву из листа непокретности (Републички геодетски завод), подацима из матичних књига рођених, умрлих и венчаних (Министарство за јавну управу и локалну самоуправу), казненој евиденцији (Министарство унутрашњих послова), подацима из Централног регистра обавезног социјалног осигурања, подацима о правним лицима, власничкој структури и уделу, седиштима правних лица, овлашћеним заступницима итд. (Агенције за привредне регистре), и другим. Од скора, омогућен је и приступ регистру рачуна физичких и правних лица Народне банке Србије. Све ово доприноси скраћењу судских и поступака извршења и мења размену службених дописа између судова и других институција која понекад траје и више месеци.

Пројекат је у сарадњи са Удружењем судијских и тужилачких помоћника, али и кроз консултације са партнерима из других професионалних удружења, судова, Високог савета судства и Министарства правде, формулисао платформу за унапређење положаја судијских помоћника у српском правосуђу, у светлу предстојећих измена Устава и сета правосудних закона. У креирању решења предложених у платформи учествовали су и сами судијски помоћници кроз непосредну размену са Пројектом током четири округла стола одржана у седиштима апелација у новембру 2018. године.

Поред формулисања системског оквира за унапређење положаја судијсих помоћника, Пројекат је у сарадњи са Правосудном академијом, спровео и два циклуса обуке за око 200 судијских помоћника на тему израде првостепених одлука из грађанске материје.

Пројекат је 2018. године у више наврата подржао судове у приближавању резултата и значаја рада судова и судија медијима и грађанима. Поред подршке Врховном касационом суду у организацији представљања Извештаја о раду свих судова за 2017-у годину у марту 2018. године, Пројекат је радио са сва четири апелациона суда на унапређењу њихових годишњих извештаја који обухватају и резултате рада основних и виших судова са подручја апелације. Извештају су унапређени у погледу структуре и презентације, а представљени су и медијима и јаваности на четири конференције за штампу одржане у мају и јуну 2018. године.

Такође, Пројекат је пружио подршку у изради нове комуникацоне стратегије за Високи савет судства и судове, за период 2018-2022. Стратегија има за циљ да покрене темељну и целовиту надградњу комуникационог система судства у Србији, уз формирање јединствене комуникационе политике која укључује уједначено поступање и правила понашања, од комуникације са медијима, преко усклађивања садржаја и изгледа интернет презентација судова, до доношења јединственог става о именовању професионалних портпарола и потреби континуираног унапређења комуникационих знања и вештина већ запослених портпарола.

Пројекат је у априлу 2018. године пружио подршку иницијативи Државног правобранилаштва да се кроз координацију свих релевантних актера – Врховног касационог суда, Високог савета судства, министарстава правде и финансија, те Правосудне академије и самог правобранилаштва, пронађе модел за ефикаснију примену института поравнања у случајевима повреде права на суђење у разумном року. Израђено је и у јулу 2018. године потписано Упутство за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року, које поједностављује поступак поравнања и омогућава да се сва поравнања извршавају из јединственог буџета – буџета Високог савета судства, што омогућава боље праћење потрошње у ову сврху, а самим тим и делотворност примене Упутства.

УСАИД Пројекат Владавине права пружио је подршку организацији Годишњег саветовања судија у Врњачкој Бањи у октобру 2018. године и представљен је на састанку са председницима судова.

Иницијатива за одговорну власт у Републици Србији (ГАИ) је четворогодишња иницијатива УСАИД-а. У оквиру једне од компонената пројекта ГАИ пружа подршку специјализованим судским одељењима за сузбијање корупције и помаже им у успостављању система за прикупљање јединствених статистичких података о корупцији, јасно правећи разлику између различитих врста кривичних дела, дужине трајања и исхода поступка. У оквиру ове компоненте, пројекат ће:

1. Пружати подршку посебним судским одељењима и другим надлежним институцијама у примени Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције;

2. Радити на развијању процедура и методологије за прикупљање, чување и обраду података и статистичко извештавање о предметима за кривична дела са коруптивним елементима;

3. Радити на успостављању јединственог електронског регистра предмета за кривична дела са елементима корупције у циљу подршке размени информација између различитих институција које су ангажоване на вођењу истрага и процесуирању коруптивних кривичних дела.

Пројекат  Иницијатива за одговорну власт у Републици Србији (ГАИ)пружио је подршку организацији Годишњег саветовања судија у Врњачкој Бањи у октобру 2018. године и представљен је на састанку са председницима судова.

Сарадња са Мисијом ОЕБС-a

У оквиру сарадње са Мисијом ОЕБС-a основана је Радна Група за израду смерница за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичниом и грађанском поступку. Ова активност представља једну од активности у оквиру пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србијиˮ, који спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији а финансира Европска унија.

Циљ формирања Радне групе, је израда смерница и препорука за ефикаснију примену важећих законских норми у поступцима накнаде штете жртвама тешких кривичних дела уз поштовање међународних стандарда из те области и израда могућих препорука за измену законског оквира. Нацрт текста препорука је израђен, а коначни текст се очекује у наредном периоду. Раније активности

Сарадња Врховног касационог суда и Канцеларије Турске агенције за међународну сарадњу и координацију (ТИКА) је усмерена на стварање бољих услова за рад судија и запослених, у судовима у Републици Србији. Канцеларија Турске агенције за међународну сарадњу и координацију (ТИКА) у Србији, је организовала и подржала посету високе делегације Републике Србије, коју је предводио председник Врховног касационог суда судија Драгомир Милојевић, Републици Турској, од 22. до 27. фебруара 2016. године. У јуну 2016. године Турска агенција за међународну сарадњу и координацију (ТИКА) донирала је рачунарску опрему Врховном касационом суду.