Радмила Драгичевић-Дичић, судија Врховног касационог суда

Радмила Драгичевић-Дичић, судија Врховног касационог суда

Радмила Драгичевић-Дичић, је рођена 1956. године. Држављанин је Републике Србије. Дипломирала је на Правном факултету у Београду 1980. године а правосудни испит положила 1982. године.

У Другом општинском суду у Београду била је судијски приправник од 1980. године до 1983. године, а затим стручни сарадник у истом суду од 1988. године. На функцији судије Другог општинског суда у Београду била је од 1988. године а судије Окружног суда у Београду од 1994. до 2003. године (током 2001. и 2002. године, поред редовне судијске активности – обављала и функцију заменика председника Окружног суда у Београду). Од маја 2003. године била је судија Посебног одељења за борбу против организованог криминала Окружног суда у Београду, од јануара 2010. године судија Посебног одељења за борбу против организованог криминала и председник одељења судске праксе Апелационог суда у Београду. Од јануара 2011. године председник и судија Одељења за ратне злочине и председник Одељења судске праксе Апелационог суда у Београду. Од 1. јануара 2010. године до априла 2013. године била је в.ф. председника Апелационог суда у Београду.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 01. јануара 2010. године.

Судија је у кривичној материји.

Поседује Сертификат о поседовању посебних знања из области права детета и преступништва младих и Сертификат Савета Европе о поседовању посебних знања из области људских права према Европској конвенцији за заштиту људских права и основних слобода.

Остале активности у области правосуђа: од јануара 2013. године члан Међународне комисије правника са седиштем у Женеви; 2010. и 2011. године представник Републике Србије и члан у радној групи за унапређивање међународног статуса црвених потерница која је формирана у оквиру Интерпола; од 2010. године члан Програмског савета Правосудне академије; до 2010. године члан и председникУправног одбора Правосудног центра; од 2010. године предавач Уједињених нација из области организованог криминала и трговине људима, у ком својству је узела учешће и на конференцијама и семинарима за судије и тужиоце у Киргистану и Узбегистану; од 2009. до 2010. године члан је две радне групе основане од стране Уједињених нација – Одељење за организовани криминал – UNDOC, које су сачиниле модел Закона Уједињених нација за борбу против кријумчарења људи, као и Практикум за судије и тужиоце за поступање у области борбе против трговине људима; од 2007. до 2013. године члан је више радних група у оквиру Министарства правде РС за израду и измену КЗ-а и ЗКП-а, као и члан радне групе за израду Закона о одузимању имовинске користи.

Предавач је на Правосудној академији за кривично право и кривично процесно право. Као предавач и члан радне групе за кривично право и људска права учествовала у изради различитих програма едукације за судије, тужиоце и стручне сараднике; Регистровани је предавач Савета Европе за област људских права – право на правично суђење; у том својству учествовала на више семинара у Србији и региону; Предавач јена семинарима из области организованог криминала и трговине људима, а у организацији Савета Европе, ОЕБС-а и Друштва судија Србије. Такође, учесник у изради више стратегија посвећених борби против организованог криминала и трговини људима.