Рев 1409/2020 3.12.11; 3.12.13

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев 1409/2020
31.03.2022. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из ..., Република ..., кога заступа Маја Мудринић, адвокат из ..., против тужених „Ringier Axel Springer“ д.о.о. Београд, ББ, ВВ и ГГ сви из ..., које заступа Душан Стојковић, адвокат из ..., ради накнаде штете, одлучујући о ревизији тужиоца изјављеној против пресуде Апелационог суда у Београду Гж3 12/17 од 25.01.2017. године, у седници већа одржаној дана 31.03.2022. године, донео је

П Р Е С У Д У

ДЕЛИМИЧНО СЕ усваја ревизија тужиоца, ДЕЛИМИЧНО СЕ ПРЕИНАЧУЈУ у односу на тужене ВВ и ГГ из ... пресуда Апелационог суда у Београду Гж3 12/17 од 25.01.2017. године у ставу првом изреке и пресуде Вишег суда у Београду П3 30/12 од 23.03.2016. године у ставу трећем, четвртом, шестом и деветом изреке и ОБАВЕЗУЈУ тужени ВВ и ГГ, обоје из ..., да солидарно са претходно већ обавезаним туженим ББ из ... исплате тужиоцу АА из ... на име накнаде нематеријалне штете 50.000,00 динара, за претрпљене душевне болове због повреде права на приватни живот са законском затезном каматом од 23.03.2016. године па до исплате, да предају тужиоцу све фотографске или видео записе, негативе и сваки други запис било које врсте у електронском и сваком другом облику, који садржи лик тужиоца или да исте униште или избришу у случају да њихова предаја није могућа и да о свом трошку објаве ову пресуду, без икаквог коментара и одлагања најкасније у другом наредном броју дневне штампе и online дневне штампе „Блиц“ и да солидарно са претходно већ обавезаним туженима „Ringier Axel Springer“ д.о.о. Београд и ББ из ... исплате износ од 150.000,00 динара на име накнаде за претрпљене душевне болове због повреде части и угледа са законском затезном каматом од 23.03.2016. године па до исплате, а све у року од 8 дана од дана пријема пресуде.

У преосталом делу ОДБИЈА СЕ као неоснована ревизија тужиоца против пресуде Апелационог суда у Београду Гж3 12/17 од 25.01.2017. године.

ОБАВЕЗУЈУ СЕ тужени ВВ и ГГ, обоје из ..., да солидарно на име трошкова парничног поступка исплате тужиоцу АА из ... износ од 130.500,00 динара, у року од 15 дана од дана пријема преписа пресуде.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду П3 30/12 од 23.03.2016. године, делимично је усвојен тужбени захтев и обавезани тужени „Ringier Axel Springer“ д.о.о. Београд и ББ да тужиоцу на име накнаде нематеријалне штете исплате за претрпљене душевне болове због повреде права на приватни живот износ од 50.000,00 динара са законском затезном каматом од 23.03.2016. године до исплате и за претрпљене душевне болове због повреде части и угледа износ од 250.000,00 динара са законском затезном каматом од 23.03.2016. године до исплате. (став први изреке) Истом пресудом одбијен је тужбени захтев којим је тужилац тражио да се обавежу наведени тужени да тужиоцу на име накнаде нематеријалне штете исплате за претрпљене душевне болове због повреде права на приватни живот преко досуђених 50.000,00 динара до тражених 1.000.000,00 динара, односно за 950.000,00 динара са каматом и за претрпљене душевне болове због повреде части и угледа преко досуђених 250.000,00 динара до тражених 1.000.000,00 динара, односно за 750.000,00 динара са законском затезном каматом. (став други изреке) Одбијен је тужбени захтев да се обавежу тужени ВВ и ГГ да тужиоцу на име накнаде нематеријалне штете солидарно исплате за претрпљене душевне болове због повреде права на приватни живот и болове због повреде части и угледа по 1.000.000,00 динара са каматом. (став трећи изреке) Одбијен је тужбени захтев којим је тужилац тражио да се обавежу тужени ББ, ВВ и ГГ да без одлагања предају све фотографске или видео записе, негативе и сваки други запис било које врсте у електронском и сваком другом облику, који садржи лик тужиоца или да исте униште или избришу у случају да њихова предаја није могућа. (став четврти изреке) Обавезан је тужени ББ да о свом трошку објави ову пресуду, без икаквог коментара и одлагања и то најкасније у другом наредном броју дневне штампе и online издању дневне штампе „Блиц“. (став пети изреке) Одбијен је исти тужбени захтев за објављивање пресуде у односу на тужене ВВ и ГГ. (став шести изреке) Одбијен је тужбени захтев којим је тужилац тражио да се обавеже тужени „Ringier Axel Springer“ д.о.о. Београд да тужиоцу на име дела добити остварене објављивањем фотографије тужиоца и информација у дневним новинама „Блиц“ у издању број ... од ...2011. године и број ... од ...2011. године исплати износ од 500.000,00 динара са законском затезном каматом од 23.03.2016. године. (став седми изреке) Обавезани су тужени „Ringier Axel Springer“ д.о.о. Београд и ББ да тужиоцу на име накнаде трошкова парничног поступка солидарно исплате 147.608,00 динара са законском затезном каматом на износ од 131.808,00 динара од 23.03.2016. године (став осми изреке) Обавезан је тужилац да туженима ВВ и ГГ на име накнаде трошкова парничног поступка исплати 101.250,00 динара. (став девети изреке)

Пресудом Апелационог суда у Београду Гж3 12/17 од 25.01.2017. године одбијене су жалбе тужиоца и тужених ББ и „Ringier Axel Springer“ д.о.о. Београд и потврђена првостепена пресуда у делу става првог којим је обавезан тужени ББ да тужиоцу на име накнаде нематеријалне штете исплати за претрпљене душевне болове због повреде права на приватни живот износ од 50.000,00 динара са законском затезном каматом од 23.03.2016. године до исплате, у делу којим су обавезани тужени „Ringier Axel Springer“ д.о.о. Београд и ББ да тужиоцу на име душевних болова због повреде части и угледа исплате солидарно износ од 150.000,00 динара са законском затезном каматом од 23.03.2016. године до исплате, у делу става другог изреке који се односи на накнаду за претрпљене душевне болове због повреде части и угледа и у погледу накнаде за душевне болове због повреде права на приватни живот у односу на туженог ББ, као и у делу става четвртог изреке који се односи на тужене ВВ и ГГ, те у ставу трећем, петом, шестом, седмом и деветом изреке. Истом пресудом у ставу другом изреке, преиначена је првостепена пресуда у преосталом делу става првог изреке и одбијен као неоснован тужбени захтев којим је тужилац тражио да му тужени солидарно за претрпљене душевне болове због повреде части и угледа исплате износ преко досуђеног износа од 150.000,00 динара до тражених 250.000,00 динара а за износ од 100.000,00 динара са законском затезном каматом. Другостепеном пресудом у трећем ставу изреке, укинута је одлука Вишег суда у преосталом делу става првог и другог изреке који се односи на исплату накнаде за претрпљене душевне болове због повреде права на приватни живот у односу на туженог „Ringier Axel Springer“ д.о.о. Београд, као и у преосталом делу става четвртог изреке који се односи на туженог ББ и у осмом изреке и у том делу предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење. Ставом четвртим изреке, укинуто је допунско решење Вишег суда у Београду П3 30/12 од 30.09.2016. године којим је одбијен захтев тужиоца за накнаду трошкова поступка преко досуђеног износа.

Против правноснажне пресуде донете у другом степену благовремено је изјавио ревизију тужилац, због битних повреда одредаба парничног поступка и погрешне примене материјалног права.

Тужени су поднели одговор на ревизију.

Врховни касациони суд је испитао побијану пресуду на основу члана 408. Закона о парничном поступку и налази да је ревизија тужиоца делимично основана.

У спроведеном поступку нема битне повреде одредаба парничног поступка из члана 374. став 2. тачка 2. Закона о парничном поступку на коју Врховни касациони суд у поступку по ревизији води рачуна по службеној дужности. Нису учињене ни битне повреде поступка пред другостепеним судом из члана 374. став 1. истог Закона које би биле од утицаја на доношење законите и правилне пресуде.

Према утврђеном чињеничном стању у дневном лицу „Блиц“ у издању од ...2011. године на насловној страни је обављен наслов „...“ са наднасловом „...“ уз слику ... и тужиоца испод чије слике стоји текст: „... ... ...“. У истом броју на 16. и 17. страни објављен је чланак под насловом „...“ са наднасловом „...“. Испод наслова у даљем тексту се између осталог наводи: „... ... ... ... Продаја етажа од око 140 квадрата наложена је правноснажним решењем Првог основног суда иако је кућа под хипотеком, која је летос уписана као гаранција да ће ... уплатити у буџет још 1.000.000 евра које је незаконито присвојила од продаје ... ... „...“... Портпарол Првог основног суда у Београду судија Гордана Вуковић је изјавила да је АА предлог за извршење поднео на основу правноснажне пресуде бившег Другог општинског суда у Београду... према сазнањима „Блица“, АА из ..., у рату се представљао као ... Био је члан Комисије за размену цивила на релацији ..., а потом је основао и своју Агенцију за размену којој је дао име „...“. Упућени извори тврде да у то време, иако је био ... није имао паравојну јединицу у ..., али се у својим акцијама ослањао на помоћ полиције, док се војска Републике Српске, односно Источно-босански корпус ВРС којим је командовао генерал ... видно дистанцирала од АА и његових акција“. Испод наслова приказана је фотографија ..., лево од виле фотографија тужиоца уз наслов „...“ и објављен текст испод главног наслова са поднасловом „...“ у коме се наводи следеће: „... често је помињано име АА, кога су многи сведоци посебно на суђењу ... именовали као „особу блиску ... од кога је добио и чин мајора ...“, али и човека који је „организовао прогон ... из ...“... као и да је и сам ... оптуживао да је „реч о криминалцу из ...“ и то по ономе што је он знао, „...“. АА је у новембру 2005. године ухапшен у ... због сумње да је починио ратни злочин против цивилног становништва, а после непуних месец дана пуштен је из притвора“. У дневним новинама „Блиц“ од ....2011. године на насловној страни објављена је најава чланка са 16. стране и то у средишњем делу под насловом „...“ са поднасловом „...“, објављена је фотографија ..., а поред ње и фотографија тужиоца испод које се налази текст следеће садржине: „... ... ... ... ...“. На 16. и 17. страни наведеног броја у рубрици „Хроника“ објављен је чланак са наднасловом „Блиц открива како ...“ и насловом „...“. Испод наслова са стране налази се фотографија тужиоца на којој пише: „...“. Осим његовог односа са ... у овом чланку су изнете и следеће информације: „АА је током рата у БиХ био члан ... ... ... Бошњаци га сматрају „симболом ...“. АА се међутим представљао као ... ... Њега је Тужилаштво БиХ 2005. године осумњичило за ратне злочине и месец дана је провео у притвору у Сарајеву, а након тога су се у јавности могле чути приче да се нагодио са Тужилаштвом БиХ у својству сведока сарадника. Даље се у тексту наводи, да је тужилац постао и вођа дела београдских „...“. Такође се наводи да је ..., председник Удружења ... „...“ из ... навео да се добро зна одакле АА новац који је посудио ... - сав новац је отет од Бошњака.“ У предметном чланку се наводи да је овде тужилац водио „акцију етничког чишћења у ... ... била је то невиђена пљачка и тада је одузета људима огромна количина новца“. Даље је наведено, да је Фонд за хуманитарно право из Београда у публикацији „Под лупом“ навео да су две групе муслимана против своје воље одведени из Бијељине 1993. године преко територије која је била под контролом Срба. На 17. страни објављена је између осталог фотографија тужиоца на којој носи црне наочаре (идентична фотографија из листа „...“ од октобра 1994. године). Такође је утврђено да су на интернет издању „Блица“ објављени наведени текстови штампаног издања.

Пресудом Вишег суда у Београду П3 93/17 од 07.04.2017. године, потврђеном пресудом Апелационог суда у Београду Гж 3289/17 од 03.04.2018. године одбијен је према туженом Ringier Axel Springer DOO тужбени захтев за накнаду нематеријалне штете због повреде права на приватни живот у износу од 1.000.000,00 динара са каматом, усвојен тужбени захтев и обавезан тужени ББ на предају фотографија или видео записа, негатива и других записа било које врсте у електронском и сваком другом облику који садржи лик тужиоца или да исте уништи или избрише у случају да њихова предаја није могућа и обавезани тужени Ringier Axel Springer DOO и ББ на накнаду трошкова поступка у износу од 271.720,00 динара.

На утврђено чињенично стање побијаном одлуком је оцењено да су информације у спорним чланцима о тужиоцу као криминалцу, организатору прогона Муслимана, пљачкашу који је одводио људе због чега је хапшен и против њега подношене кривичне пријаве, који је наставио са криминалним активностима ковањем са ... плана у покушају преваре државе, непроверене, увредљиве и неистините, којима се вређа претпоставка невиности, чиме је тужиоцу проузрокована нематеријална штета повредом угледа и части. Такође вишеструким понављањем података о висини потраживања тужиоца из судског спора према ... и навођењем износа судских трошкова, што представља информације из приватног живота тужиоца, без оправданог интереса јавности за објављивање прецизних података на ову околност, тужиоцу је нанета штета за претрпљене душевне болове због повреде права на приватни живот. Применом члана 43, 45. и 80. Закона о јавном информисању и члана 200. Закона о облигационим односима, тужиоцу је досуђена накнада нематеријалне штете и обавезан главни и одговорни уредник ББ на накнаду штете за повреду права на приватни живот, оснивач часописа и главни уредник на накнаду штете због повреде угледа и части тужиоца, а применом члана 90. Закона о јавном информисању одговорни уредник је обавезан на објављивање пресуде.

Ревизијом тужиоца се неосновано оспорава побијана одлука истицањем да је досуђеним износима неадекватно одмерена накнада нематеријалне штете. Према околностима конкретног случаја износ од 50.000,00 динара одмерен за душевне болове због повреде права на приватни живот и износ од 150.000,00 динара за повреду части и угледа представља правичну накнаду, адекватну значају повређеног добра и циљу коме накнада нематеријалне штете служи. Досуђењем већих износа били би превазиђени критеријуми правичне накнаде.

Побијаном одлуком је правилно примењено материјално право одбијањем тужбеног захтева да се оснивач јавног гласила обавеже на накнаду на име добити остварене објављивањем фотографије тужиоца и спорних информација.

Према члану 46. став 2. Закона о јавном информисању, ако је објављеном информацијом неовлашћено употребљен лични запис или податак из приватног живота, повређени може од оснивача јавног гласила тужбом захтевати део добити остварене објављивањем, сразмерно томе колико је употреба његовог личног записа или података из приватног живота допринела остварењу добити. Полазећи од садржине недопуштене информације из приватног живота тужиоца, која је обављена о имовном стању и висини потраживања према ..., без сагласности тужиоца, правилно је нижестепеним одлукама оцењено да имајући у виду друге информације и личности из спорних издања и све остале околности конкретног случаја да тужилац није доказао да је управо због објављивања наведеног дошло до повећања добити туженог оснивача. Стога супротно наводима ревизије нема законских услова за одмеравање накнаде по овом основу ни слободом оценом у смислу члана 232. Закона о парничном поступку.

Оцењујући правилност побијане одлуке у делу којим је одбијен тужбени захтев према туженима ВВ и ГГ, Врховни касациони суд налази да је на правилно утврђено чињенично стање побијаном одлуком погрешно примењено материјално право одбијањем тужбеног захтева услед недостатка пасивне легитимације.

Према члану 26. Закона о јавном информисању у сваком јавном гласилу обавезно се објављује импресум и скраћени импресум. Под импресумом се, у смислу овог закона, подразумева скуп основних података о јавном гласилу. Чланом 27. став 1. истог закона је регулисано да импресум јавног гласила обавезно садржи: назив јавног гласила, фирму и седиште оснивача и лична имена одговорног уредника јавног гласила и одговорних уредника за поједина издања, рубрике односно програмске целине. Према импресуму штампаних у спорним издањима часописа „Блиц“ оснивач и издавач часописа је тужени „Ringier Axel Springer“ д.о.о. Београд, главни уредник ББ, заменик главног уредника и уредник online ВВ и хронике ГГ. Према члану 30. став 2. и 3. Закона о јавном информисању главни уредник јавног гласила има својство одговорног уредника тог јавног гласила. Јавно гласило може имати и одговорног уредника за поједино издање, рубрику, односно програмску целину. Одговорни уредник за поједино издање, рубрику, односно програмску целину одговара за садржај који уређује. Из наведеног произлази да је главни уредник јавног гласила увек одговаран за објављивање информације супротне наведеном закону, с тим да у случају када јавно гласило има именоване и уреднике за поједина издања, рубрику, односно програмску целину и наведена лица су одговорна солидарно са главним уредником за законитост објављене информације. У овом случају спорне информације су објављене у програмској целини,у рубрици „Хроника“ часописа „Блиц“ чији је уредник био тужени ВВ, а оба издања часописа са спорним чланцима су објављена у оквиру online издања „Блица“ чији је уредник тужени ГГ. Стога по оцени овог суда постоји одговорност наведених тужених да солидарно са туженим ББ и оснивачем часописа накнаде нематеријалну штету проузроковану тужиоцу објављивањем недопуштених информација са разлога и у износима претходно наведеним применом цитираног члана 30, 43. 45. и 80. Закона о јавном информисању и члана 200. Закона о облигационим односима.

На основу члана 90. Закона о јавном информисању одређена је и солидарна обавеза за објављивање пресуде и за предају записа због објављивања фотографија без сагласности тужиоца применом члана 46. став 1. тачка 2. Закона о јавном информисању. Наиме, погрешан је закључак о дозвољености објављивања фотографије тужиоца без његове сагласности услед чињенице да је иста фотографија већ објављена у другом листу.

Са изнетих разлога, одлучено је као у изреци пресуде у ставу првом на основу члана 416. став 1. и ставу 2. применом члана 414. став 1. Закона о парничном поступку.

Одлука о трошковима парничног поступка донета је применом члана 153, 154, 163. став 1. и 165. Закона о парничном поступку. Тужиоцу су сразмерно успеху у поступку и садржини захтева за трошкове спора досуђени трошкови за састав ревизије од стране адвоката у износу од 33.000,00 динара и у висини судске таксе за ревизију 97.500,00 динара, у укупном износу од 130.500,00 динара.

Председник већа – судија

Слађана Накић Момировић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић