Рев 1669/2020 3.19.3.1.3

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев 1669/2020
07.04.2022. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Весне Субић, председника већа, Јелице Бојанић Кекез и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца АА из ..., чији је пуномоћник Владимир Терзић, адвокат из ..., против туженог ББ из ..., чији је пуномоћник Драги Којић, адвокат из ..., ради утврђења недопуштености извршења, одлучујући о ревизији туженог изјављеној против пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж 4038/19 од 17.10.2019. године, у седници већа одржаној дана 07.04.2022. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ ревизија туженог, па СЕ УКИДА пресуда Апелационог суда у Новом Саду Гж 4038/19 од 17.10.2019. године и предмет ВРАЋА другостепеном суду на поновно одлучивање о жалби тужиоца.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Шапцу П 3877/2016 од 16.07.2019. године, ставом првим изреке, усвојен је тужбени захтев, па је утврђено да није допуштено извршење на непокретности - објекту бр. ..., товилиште, означено под тачком 1.4. закључка о другој јавној продаји јавног извршитеља Зорана Ђукића из ... од 05.09.2016. године, у предмету И 79/16 (судска ознака И 2491/15) што је тужени дужан да призна и трпи правне последице оваквог утврђења. Ставом другим изреке, одбијен је, као неоснован, тужбени захтев да се утврди да су покретне ствари - опрема у хладњачи (коморе, централни расхладни систем, компресори и вентили, монометри испаривачке јединице) означени под тачком 1.3. закључка о другој јавној продаји јавног извршитеља Зорана Ђукића из ... од 05.09.2016. године у предмету И 79/16 (судска ознака И 24921/15) својина тужиоца и да на истим није допуштено извршење, као и да се обавеже тужени да призна и трпи правне последице овог извршења. Ставом трећим изреке, одлучено је да свака странка сноси своје трошкове поступка.

Пресудом Апелационог суда у Новом Саду Гж 4038/19 од 17.10.2019. године, усвојена је жалба тужиоца, па је првостепена пресуда преиначена у побијаном одбијајућем делу и делу одлуке о трошковима поступка, тако што је усвојен тужбени захтев и утврђено да су покретне ствари - опрема у хладњачи (коморе, централни расхладни систем, компресори и вентили, монометри испаривачке јединице) означени под тачком 1.3. закључка о другој јавној продаји јавног извршитеља Зорана Ђукића из ... од 05.09.2016. године у предмету И 79/16 (судска ознака И 24921/15) својина тужиоца и да на истим није допуштено извршење, па је обавезан тужени да призна и трпи правне последице овог извршења. Обавезан је тужени да тужиоцу накнади трошкове парничног поступка у износу од 99.800,00 динара, са законском затезном каматом од извршности пресуде до исплате, као и трошкове жалбеног поступка у износу од 13.900,00 динара.

Против правноснажне пресуде донете у другом степену, тужени је благовремено изјавио ревизију, из свих законских разлога.

Испитујући побијану пресуду у смислу члана 408. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/2011….18/2020, у даљем тексту: ЗПП), Врховни касациони суд је оценио да је ревизија туженог основана.

У поступку није учињена битна повреда одредаба парничног поступка из члана 374. став 2. тачка 2. ЗПП на коју ревизијски суд пази по службеној дужности.

Према утврђеном чињеничном стању, Основном суду у Шапцу у предмету И 2491/15 тужени као извршни поверилац је 11.12.2015. године поднео предлог за извршење против извршног дужника ... „ВВ“ д.о.о. ..., на основу правноснажне и извршне пресуде Основног суда у Шапцу П1 48/15 од 17.07.2015. године (правноснажне 22.10.2015. године) ради наплате потраживања у укупном износу од 2.296.865,82 динара. Предложено извршење пленидбом новчаних средстава извршног дужника је одређено решењем о извршењу истог суда И 2491/15 од 15.12.2015. године и трошкови извршног поступка одређени у износу од 80.084,00 динара. Тужени, као извршни поверилац је 19.02.2016. године, уз добијање изјаве о имовини, предложио промену средства извршења као и да се предмет уступи на поступање јавном извршитељу Зорану Ђукићу из ..., након чега је решењем Основног суда у Шапцу И 2491/15 од 25.03.2016. године обустављен поступак спровођења извршења пред судом.

Закључком јавног извршитеља Зорана Ђукића из ... И 79/16 од 13.05.2016. године одређено је спровођење извршења одређеног решењем Основног суда у Шапцу од 15.12.2015. године, тако што ће се у надлежној Служби за катастар непокретности у Шапцу извршити забележба решења о извршењу, а потом и утврђења вредности непокретности, њена продаја и намирење извршног повериоца од износа добијеног продајом непокретности извршног дужника и то к.п. бр. ... површине 0.16.23 ха, уписане у ЛН ... КО ..., у власништву извршног дужника са уделом од 1/1. Након тога је закључком истог јавног извршитеља од 17.04.2016. године одређено да се извршење спроводи пописом, проценом и пленидбом дужникових покретних ствари које се затекну у његовој државини у седишту предузећа или на другој локацији.

Дана 12.08.2016. године заказана је прва јавна продаја путем усменог и јавног надметања за 02.09.2016. године, да би тог дана у записнику било констатовано да нема заинтересованих лица за продају и да прва јавна продаја није успела, па је друга заказана за 30.09.2016. године. Јавни извршитељ је донео закључак о другој јавној продаји пописаних ствари 05.09.2016. године, а између осталих као предмет те продаје под тачком 1.3. назначена опрема у хладњачи (коморе, централни расхладни систем, компресори и вентили, манометри испаривачке јединице), а под тачком 1.4. објекат бр. 2, товилиште. У записнику са јавне продаје је констатовано да је пуномоћник трећег лица АА, овде тужиоца, предложио да се са лицитације скине опрема у хладњачи из тачке 1.3. и тачке 1.4. товилиште, а пуномоћник извршног повериоца је предложио да се са продаје скине и тачка 1.5., односно к.п. ... у КО ..., јер се ради о парцели на којој се налазе објекти товилиште и хладњача. На другој јавној продаји продате су шиваће машине, али за опрему у хладњачи и товилиште није било заинтересованих лица, тако да друга јавна продаја није успела, одустало се од продаје кат.парцеле ... у КО ..., а накнадно ће се одлучити закључком да ли обновити другу јавну продају или понудити извршном повериоцу да преузме покретне и непокретне ствари које су биле предмет продаје.

Према утврђеним чињеницама, дана 06.04.2015. године од стране Јавног бележника Ненада Вујића из ... под бројем ОПУ 574-2015 оверен је уговор о купопродаји закључен између ... „ВВ“ д.о.о. ... као продавца и АА из ... као купца. Предмет тог уговора је к.п. бр. ... КО ..., њива 2. класе површине 0,61 м2, њива 2. класе површине 15,62 м2. Анексом уговора солемнизованог од стране Јавног бележника Ненада Вујића ОПУ 660-2015 од 20.04.2015. године исправљена је укупна површина предметне парцеле. Решењем Одељења за урбанизам Градске управе Града Шапца од 25.06.2015. године инвеститору АА из ... издата је грађевинска дозвола за изграђени објекат - хладњачу са надстрешницом, спратности П, нето површине 391,87 м2, бруто површине 420 м2, на кат.парц. ... КО ..., економски објекат - смештај пољопривредних машина, спратности П, димензије нето површине 492,12 м2, бруто површине 511 м2, на кат.парц. ... и ... КО ..., економског објекта - смештај сточне хране, спратности П, нето површине 603,24 м2, бруто површине 625, 60 м2, комору – хладњачу спратности П, нето површине 34 м2, бруто површине 40 м2, на кат.парц. бр. ... КО ..., а према пројекту изведеном од стране „ГГ“ из ..., одговорни пројекат пројектанта дипл.инжењера грађевинарства ДД, a издата je и употребна дозвола за наведени објекат инвеститору. Решењем РГЗ СКН Шабац од 05.10.2016. године дозвољено је у КО ... снимање објекта из ЛН бр. ... и ..., наведеног власника ... „ВВ“ д.о.о. ..., тако да ново стање гласи: власник АА са уделом у поседу 1/1, на кат.парц. ... у КО ... и објекта и зграде - део бр. ..., површине у габариту 606 м2, изграђене на к.п. бр. ... и упис права својине на згради бр. ..., површине 40 м2, изграђенe на к.п. бр. ..., уз забележбу објекта бр. ... и бр. ... који се налазе делимично на обе парцеле, а одбијен је захтев АА за упис права својине на к.п. бр. ... КО ... .

Катастарска парцела бр. ... КО ... води се као земљиште под зградом- објектом бр. ..., површине 0.06.06 ха, земљиште под делом зграде површине 0.00.20 ха, земљиште под зградом - објектом бр. 3, површине 0.00.40 ха и њива 2.класе, површине 0.68.15 ха, објекат бр. ... и бр. ... воде се на име АА 1/1. У погледу објекта бр. ... извршена је забележба. Он се једним делом налази на к.п. бр. ... у површини 620 м2, а другим делом на к.п. бр. ... мљиште под зградом-објектом бр. ..., површине 0.04.20 ха, земљиште под зградом-објектом бр. ... и површине 0.04.97 ха, земљиште под делом зграде 0.00.14 ха, њива 2.класе површине 0.00.41 ха и воћњак 2.класе површине 0.06.51 ха, а као титулар права приватне својине на земљишту са уделом од 1/1 наведено је ... „ВВ“ д.о.о. ..., док је као власник оба објекта како објекта бр. ..., хладњаче са надстрешницом, тако и објекта бр. ..., дела економског објекта за смештај пољопривредних машина, уписан АА из ..., са истом забележбом као у претходном листу непокретности.

Код чињенице да је грађевинска и употребна дозвола за објекат бр. ..., товилиште означено под тачком 1.4. закључка о другој јавној продаји јавног извршитеља Зорана Ђукића издата 25.06.2015. године, дакле пре доношења и правноснажности пресуде која је извршна исправа у извршном поступку, а да је укњижба извршена 05.10.2016. године, након покретања извршног поступка, првостепени суд је извео закључак да је извршење на овом објекту недопуштено, због чега је у овом делу усвојио постављени тужбени захтев за утврђење недопуштености извршења.

Тужбени захтев за утврђење да су покретне ствари - опрема у хладњачи (коморе, централни расхладни систем, компресори и вентили, монометри испаривачке јединице) означене под тачком 1.3. закључка о другој јавној продаји јавног извршитеља Зорана Ђукића из ... од 05.09.2016. године у предмету И 79/16 својина тужиоца и да на њима није допуштено извршење, првостепени суд је одбио као неоснован, јер тужилац, према правилима о терету доказивања, није доказао тврдњу да је наведене покретне ствари купио од Предузећа „ЂЂ“ (из извода стања и промета средстава овог предузећа утврђено је да су покретне ствари које су предмет извршења купљене и плаћене од стране пољоприврдног газдинства ЕЕ, а не од стране тужиоца) нити да су те ствари припале њему у својину након развода брака и поделе заједничке имовине са бившом супругом ЕЕ, а по основу пресуде П2 384716 од 27.07.2016. године (наведене покретне ствари нису биле премет расправљања у поступку утврђивања брачне тековине). Поред наведеног, по оцени првостепеног суда тужилац није доказао да су покретне ствари - опрема у хладњачи припадак непокретности - хладњаче на којој је тужилац уписан као власник и да самим тим, није доказао да због неодвојивости припатка од главне ствари без оштећења, на покретним стварима не може бити спроведено извршење.

Одлучујући о жалби тужиоца, другостепени суд је преиначио првостепену пресуду у одбијајућем делу и тужбени захтев за утврђење недопуштености извршења на покретним стварима усвојио, јер је, према чињеницама утврђеним у првостепеном поступку закључио да су спорне покретне ствари- опрема у хладњачи (коморе, централни расхладни систем, компресори и вентили, монометри испаривачке јединице) искоришћене за опремање хладњаче која је у власништву тужиоца, да су на тај начин постале саставни и неодвојиви део хладњаче, да се не могу посматрати одвојено од ње, јер су подређене њеном функционисању, те да би у случају њиховог издвајања, хладњача била сведена само на испражњену непокретност, без икакве употребне вредности и функције поводом које је изграђена. Стога је оценио да се својински режим хладњаче протеже и на покретне ствари неопходне за њено функционисање, услед чега је тужилац титулар права на покретним стварима које спречава извршење на њима, у смислу члана 50. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 31/11...139/14).

По оцени Врховног касационог суда, основано се ревизијом туженог указује да је у поступку пред другостепеним судом учињена битна повреда одредаба парничног поступка из члана 374. став 1. у вези чл. 383. став 3. ЗПП, као и да је погрешно примењено материјално право.

Припадак је непотпуно инкорпорисани (одвојиви) део ствари који се може одвојити без уништења или оштећења, као и оно што је физички самостално али функционaлно повезано са главном ствари и дели његову правну судбину. И један и други део могу бити такви да је употреба ствари без њих немогућа или битно отежана или да само олакшавају употребу ствари. Припадак ствари у правним односима дели правну судбину главне ствари ако припада истом власнику.

Првостепени суд је из утврђеног чињеничног стања извео закључак да тужилац није доказао да су покретне ствари - опрема у хладњачи припадак непокретности- хладњаче, на којој је тужилац уписан као власник и да самим тим није доказао да због неодвојивости припатка од главне ствари без оштећења, на покретним стварима не може бити спроведено извршење.

Другостепени суд је, без отварања главне расправе, оценио изведене доказе и утврдио другачије чињенично стање од оног које је утврдио првостепени суд, тако што је извео закључак да су покретне ствари – опрема у хладњачи припадак, односно саставни и неодвојиви део хладњаче, да се не могу посматрати одвојено од ње, јер су подређене њеном функционисању, сходно чему се својински режим хладњаче протеже и на покретне ствари неопходне за њено функционисање и на тим разлозима засновао своју одлуку. На тај начин је у поступку пред другостепеним судом учињена битна повреда одредаба парничног поступка из члана 374. став 1. у вези чл. 383. став 3. ЗПП, због чега је другостепена пресуда морала бити укинута.

Другостепени суд није с пажњом ценио битне чињенице о којима података у спису има и садржину првостепене пресуде. Првостепени суд у образложењу пресуде констатује да је у извршном поступку изведен доказ вештачењем преко судских вештака Јована Вилчека, машинског инжењера, на околност прегледа и процене тржишне вредности опреме у хладњачи и судског вештака Борисава Диздаревића инжењера грађевине, на околност процене тржишне вредности плаца и објекта на плацу-хладњаче, да из налаза и мишљења вештака произлази да централна расхладна јединица- агрегат са испаривачем у преткомори и три коморе чине јединствени систем, тако да се оне не могу проценити и продавати појединачно, јер немају појединачну функцију, али да се вештаци нису изјашњавали о томе да ли је опрема у хладњачи припадак саме хладњаче и као таква неодвојива од главне ствари те да у правном промету дели њену судбину.

За правилну одлуку о постављеном тужбеном захтеву, којим се тражи утврђење недопустивости извршења на покретним стварима, било је потребно извести доказ читањем налаза вештака и по потреби саслушањем вештака који је дао процену вредности опреме на тржишту без трошкова демонтаже, превоза и монтаже, како би се на несумљив начин утврдило да ли опрема хладњаче, којa je предмет извршног поступка, представља припадак хладњаче или се од објекта-хладњаче може одвијити и користити без уништења или оштећења, а што је у поступку пропуштено да се расправи.

Имајући у виду да је побијана пресуда захваћена битном повредом поступка и да по спорном питању одвојивости опреме од објекта насловљеног као „хладњача”, закључак другостепеног суда није заснован на чињеницама, а ради се о питању битном за примену материјалног права, то је и због погрешне примене материјалног права, Врховни касациони суд применом члана 416. став 2. ЗПП укинуо другостепену пресуду и предмет вратио том суду на поновно одлучивање о жалби тужиоца.

У поновном поступку другостепени суд ће узимањем у обзир свих околности од значаја за доношење одлуке о тужбеном захтеву, на које је указано овим решењем, правилном применом материјалног права о жалби тужиоца донети правилну и закониту одлуку.

Председник већа – судија

Весна Субић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић