Рев 2160/2020 3.11.1.4

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев 2160/2020
14.04.2022. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у ванпарничном предмету предлагача АА из ..., ББ из ... и ВВ из ..., које заступа Светлана Ковачевић Јелисавчић, адвокат из ..., против противника предлагача Града Чачка, чији је законски заступник Градско правобранилаштво и АД „Стјеник“ Чачак, кога заступа Небојша Илић, адвокат из ..., уз учешће умешача на страни противника предлагача Предузећа "Ратко Митровић“ из Чачка, ради накнаде за експроприсане непокретности, одлучујући о ревизији противника предлагача Града Чачка, изјављеној против решења Вишег суда у Чачку Гж 466/19 од 25.10.2019. године, у седници већа одржаној дана 14.04.2022. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ ревизија противника предлагача Града Чачка, ПРЕИНАЧУЈУ решења Вишег суда у Чачку Гж 466/19 од 25.10.2019. године и Основног суда у Чачку Р1 105/16 од 20.10.2016. године (исправљено решењем истог суда од 05.12.2017. године) у ставу другом и трећем изреке у односу на противника предлагача Град Чачак и ОДБИЈА као неоснован захтев предлагача АА из ..., ББ из ... и ВВ из ..., да се противник предлагача Град Чачак као солидарни дужник обавеже на исплату износа од 13.451.806,68 динара са законском затезном каматом од дана доношења решења до исплате и исплати трошкове поступка предлагачима као солидарним повериоцима.

ОБАВЕЗУЈУ СЕ предлагачи да противнику предлагача Граду Чачку исплате трошкове ванпарничног поступка у износу од 156.000,00 динара, у року од 15 дана од дана пријема решења.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Основног суда у Чачку Р1 105/16 до 20.10.2016. године исправљеним решењем истог суда од 05.12.2017. године одређена је накнада за непокретности експрописане решењем о експропријацији СО Чачак – Општинског секретаријата за урбанизам, стамбене и комуналне делатности бр. 46-88/77-10 од 01.06.1979. године, ранијих власника ВВ и сада пок. ГГ и то на име накнаде за експроприсано земљиште ½ идеалног дела кп ... КО ... у износу од 3.938.274,18 динара и на име накнаде за експроприсану ½ идеалне зграде постојеће на кп.бр. ... КО ... у износу од 9.513.532,50 динара. Истим решењем су обавезани противници предлагача као солидарни дужници да предлагачима АА и ББ као правним следбеницима сада пок. ГГ и ВВ, као солидарним повериоцима на име накнаде за експроприсане непокретности солидарно исплате износ од 13.451.806,68 динара са законском затезном каматом од дана доношења решења па до коначне исплате. Противници предлагача су обавезани да предлагачима као солидарним повериоцима на име трошкова поступка солидарно исплате износ од 1.321.500,00 динара.

Решењем Вишег суда у Чачку Гж 466/19 од 25.10.2019. године одбијене су жалбе противника предлагача и потврђено наведено решење.

Против правноснажног решења донетог у другом степену благовремено је изјавио ревизију противник предлагача Град Чачак због погрешне примене материјалног права.

Врховни касациони суд је испитао побијану одлуку на основу члана 408. у вези члана 420. став 6. и 506. став 2. Закона о парничном поступку и члана 30. став 2. Закона о ванпарничном поступку и налази да је ревизија основана.

У спроведеном поступку није учињена битна повреда одредаба поступка из члана 374. став 2. тачка 2. Закона о парничном поступку на коју Врховни касациони суд у поступку по ревизији води рачуна по службеној дужности.

Према утврђеном чињеничном стању решењем Општинског секретаријата за урбанизам, стамбене и комуналне делатности Општине Чачак бр. 46-88/78-10 од 01.06.1979. године извршена је потпуна експропријација непокретности постојећих на кп.бр. ... КО ... (раније кп.бр. ...) власништво ВВ са ¼ дела, ГГ са ¼ дела, стамбеног предузећа Чачак са ¼ дела и РО „Стјеник“ Чачак са ¼ дела, све у корист Општине Чачак за потребе РО „Инкес Стјеник“ Чачак, ради изградње робне куће П+3 у Чачку. Истим решењем извршен је и административни пренос права коришћења на грађевинском земљишту у друштвеној својини означеном као кп.бр. ... КО ... у површини од 457 м2 са досадашњих корисника ВВ, ГГ, Стамбеног предузећа Чачак и РО „Стјеник“ свих са по ¼ дела у корист Општине Чачак за потребе РО „Инекс Стјеник“ Чачак ради изградње робне куће у Чачку и одређено да ће се питање накнаде решити у посебном поступку. Правни следбеници сада пок. ГГ су предлагачи АА и ББ. Споразум о накнади за експрописане непокретности вођен пред општинском управом није постигнут.

Налазећи да је Општина Чачак примарни корисник експропријације а „Инекс Стјеник“ Чачак, чији је правни следбеник „Стјеник“ АД Чачак, крајњи корисник експропријације, противници предлагача су обавезани на исплату накнаде за експроприсану непокретност и изузето земљиште применом члана 8. Закона о експропријацији важећег у време потпуне експропријације, члана 42, 43. и 72. сада вежећег Закона о експропријацији, члана 46. Закона о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта и члана 84. Закона о планирању и изградњи.

По оцени Врховног касационог суда, одбијањем приговора недостатка пасивне легитимације Општине Чачак, побијаном одлуком је погрешно примењено материјално право, услед чега су у односу на овог противника предлагача нижестепена решења преиначена и захтев одбијен као неоснован.

Према члану 8. Закона о експропријацији („Сл. гласник СРС“ бр. 47/77, 27/78), важећег у време експропријације и изузимања спорног земљишта, експропријација се могла вршити у корист друштвено-политичке заједнице, организације удруженог рада, самоуправне интересне заједнице, месне заједнице, друштвено-политичке организације, законом одређене друштвене организације и друге самоуправне организације и заједнице. (став 1.) У градовима и насељима градског карактера експропријација се врши у корист општине а за потребе друштвених правних лица из става 1. овог члана (став 2.). Према члану 11. став 3. истог закона накнаду за експроприсану непокретност плаћа корисник експропријације. Чланом 31. став 1. тачка 2. је прописано да се уз предлог за експропријацију подноси потврда СДК издата у смислу Закона о изградњи инвестиционих објеката, да предлагач експропријације односно друштвено правно лице за чије потребе се врши експропријација има обезбеђена средства потребна за плаћање накнаде за експроприсану непокретност. Према члану 72. члан 2. сада важећег Закона о експропријацији („Сл. гласник РС“ бр. 53/95...55/13-УС) прописано је да ће се поступак одређивања накнаде за експроприсану непокретност, у коме до дана ступања на снагу овог закона није закључен споразум о накнади, односно није донета правноснажна судска одлука, окончати по одредбама овог закона.

Према цитираним прописима и чињеничном стању из овог поступка произилази да је сагласно раније важећим прописима и постојећим друштвено политичким односима општина у градовима увек била учесник експропријације а некад и крајњи корисник. У овом случају Општина Чачак је била носилац и учесник али не и крајњи корисник експропријације и изузимања земљишта, јавни интерес је препознат у изградњи робне куће на спорној локацији али је РО „Инекс Стјеник“ била корисник експропријације и сагласно законској обавези обезбедила и документовала средства потребна за реализацију експропријације. Са изложеног учешће општине у наведеној процедури, према околностима конкретног случаја не представља законски основ за солидарно обавезивање општине на исплату накнаде уз већ обавезаног правног следбеника крајњег корисника услед чега је због основаности приговора недостатка пасивне легитимације захтев за солидарну исплату накнаде у односу на Општину Чачак одбијен као неоснован. Сагласно сада важећем Закону о експропријацији, који се примењује у поступку одређивања накнаде, јер до дана ступања на снагу овог закона накнада за експропријацију непокретности није одређена, дужник ове обавезе је правни следбеник крајњег корисника АД „Стјеник“ који није подносилац ревизије и у односу на кога је захтев усвојен, непобијаним делом другостепеног решења.

Са изнетих разлога одлучено је као у изреци решења на основу члана 414. став 1. у вези члана 420. став 6. Закона о парничном поступку и члана 30. став 2. Закона о ванпарничном поступку.

Сагласно успеху у поступку предлагачи су обавезени да накнаде противнику предлагача Граду Чачак трошкове поступка у висини накнаде за састав жалбе и ревизије у износима од по 78.000,00 динара, у укупном износу од 156.000,00 динара на основу члана 153, 154. и 165. Закона о парничном поступку.

Председник већа-судија

Слађана Накић Момировић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић