Рев 2876/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев 2876/2022
06.04.2022. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из ..., чији пуномоћник Саша Чупић, адвокат из ..., против туженог ББ из ..., чији је пуномоћник Драган Ранђеловић, адвокат из ..., ради утврђења права својине и чинидбе, одлучујући о ревизији тужиоца изјављеној против пресуде Апелационог суда у Нишу Гж 322/21 од 02.02.2021. године, у седници одржаној 06.04.2022. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ ревизија тужиоца изјављена против пресуде Апелационог суда у Нишу Гж 322/21 од 02.02.2021. године, као недозвољена.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Прокупљу П 329/2020 од 05.10.2020. године, ставом првим изреке, одбијен је тужбени захтев да се утврди да је тужилац власник трактора ИМТ, како је наведено, и да тужени призна и трпи да надлежни орган изврши промену власништва са имена туженог на име тужиоца, изврши регистрација трактора на име тужиоца и о томе изда потврда. Ставом другим изреке, обавезан је тужилац да туженом на име трошкова поступка исплати износ од 75.651,00 динар.

Пресудом Апелационог суда у Нишу Гж 322/21 од 02.02.2021. године, одбијена је жалба тужиоца и потврђена првостепена пресуда.

Против правноснажне пресуде донете у другом степену тужилац је благовремено изјавио ревизију, због битне повреде одредаба парничног поступка и погрешне примене материјалног права.

Врховни касациони суд је испитао дозвољеност ревизије у смислу члана 410.став 2. Закона о парничном поступку – ЗПП (''Службени гласник РС'', бр. 72/11 ... 18/20) и оценио да ревизија није дозвољена.

Према одредби члана 403. став 3. ЗПП, ревизија није дозвољена у имовинскоправним споровима ако вредност предмета спора побијаног дела не прелази динарску противвредност од 40.000 евра по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења тужбе.

У тужби ради утврђења права својине на покретној ствари и чинидбе, поднетој суду 29.11.2017. године, утврђена вредност предмета спора је 3.950 евра, колико износи и вредност предмета спора која се ревизијом побија.

Имајући у виду да је предмет парнице спор имовинско-правне природе, то се дозвољеност ревизије цени према вредности предмета спора која не прелази динарску противвредност 40.000 евра по средњем курсу НБС на дан подношења тужбе.

Из наведених разлога, применом члана 413. ЗПП, Врховни касациони суд је одлучио као у изреци.

Председник већа - судија

Добрила Страјина, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић