Рев 3028/07

Република Србија
ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ
Рев 3028/07
27.11.2008. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни суд Србије у Београду, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Соње Бркић, Споменке Зарић, Слађане Накић – Момировић и Миломира Николића, чланова већа, у спору тужилаца АА, ББ и ВВ, које заступа АБ, адвокат, против туженог ГГ, кога заступа БА, адвокат, ради узнемиравања права власништва, одлучујући о ревизији туженог изјављеној против пресуде Окружног суда у Зрењанину Гж. бр. 216/07 од 26.7.2007. године, у седници одржаној 27.11.2008. године, донео је

П Р Е С У Д У

ОДБИЈА СЕ као неоснована ревизија туженог изјављена против пресуде Окружног суда у Зрењанину Гж. бр. 216/07 од 26.7.2007. године.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Општинског суда у Кикинди П. бр. 805/06 од 18.12.2006. године, усвојен је тужбени захтев и обавезан је тужени да са двокрилног прозора од кухиње стана тужилаца на првом спрату стамбене зграде аа, уклони постављену __, непрозирну плочу, као и да о свом трошку са мањег дела терасе који се налази до тог прозора уклони комплетан горњи део стаклене преграде који се налази наспрам тог кухињског простора, а којом преградом је ова тераса затворена, као и да тужиоцима на име трошкова парничног поступка исплати 169.500,00 динара са припадајућом каматом почев од 18.12.2006. године.

Окружни суд у Зрењанину је пресудом Гж. бр. 216/07 од 26.7.2007. године, одбио као неосновану жалбу и првостепену пресуду потврдио.

Против ове другостепене пресуде тужени је благовремено изјавио ревизију због битне повреде одредаба парничног поступка, и због погрешне примене материјалног права.

Врховни суд је испитао побијану пресуду на основу овлашћења из члана 399. ЗПП и нашао да ревизија туженог није основана.

У проведеном поступку није учињена битна повреда одредаба парничног поступка из члана 361. став 2. тачка 9. ЗПП, на коју Врховни суд пази по службеној дужности, а у ревизији се не указује на друге битне повреде овог закона, због којих се ревизија може изјавити.

У правноснажно окончаном поступку је утврђено да се прозор кухиње тужилаца налази на зиду некадашњег ходника претвореног у предсобље кроз који се улази у стан туженог. Испред прозора тужилаца постављена је непровидна плоча ширине 90 цм и висине 138цм из предсобља туженог, који на страни према споља има стаклену преграду која се састоји од доњег фиксног дела и горњег дела који се отвара. Стога, у кухињи тужиоца нема довољно светлости јер непровидна плоча ограничава пријем дневне светлости у тај простор, па би доток светлости и вентилација била боља, како је то утврђено на основу налаза и мишљења вештака, да испред прозора и горњег дела стаклене преграде наспрам прозора нема непровидне плоче.

Имајући у виду овако утврђено чињенично стање правилно је примењено материјално право.

Законом о основама својинско правних односа, чланом 4. и 5. прописано је да власник остварује своје право у складу са природом и наменом ствари, и да је власник непокретности дужан да се при коришћењу непокретности уздржава од радњи и да отклања узроке који потичу од његове непокретности, којима се отежава коришћење других непокретности преко мере која је уобичајена с обзиром на природу и намену непокретности и на месне прилике или којима се проузрокује знатнија штета. Сметање односно узнемиравање може да се састоји у ма којој радњи којом се власник омета у вршењу својинских овлашћења, с тим да та радња треба да има противправни карактер. Тужилац је повредио право на мирно уживање имовине тужилаца, јер је онемогућио коришћење ствари – имовине, у складу са уобичајеном наменом за те ствари. Правна заштита је стога тужиоцу пружена у складу са чланом 4. и 5. Закона о основама својинско-правних односа, па су наводи ревизије туженог о погрешној примени материјалног права неосновани.

То су разлози што је Врховни суд на основу одредбе члана 405. став 1. ЗПП, одлучио као у изреци.

Председник већа – судија

Снежана Андрејевић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Мирјана Војводић

СМ