Рев 3397/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев 3397/2022
06.04.2022. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужилаца АА из ..., ББ из ..., ВВ из ..., ГГ из ..., ДД из ..., ЂЂ из ... и ЕЕ из ..., чији је заједнички пуномоћник Величко Мићовић, адвокат из ... и умешача на страни тужилаца ЖЖ из ..., против тужених ЗЗ из ... и ИИ из ..., чији је пуномоћник Милија Јевтовић, адвокат из ..., ради чинидбе, одлучујући о ревизији туженог ИИ, изјављеној против пресуде Вишег суда у Ужицу Гж 1128/21 од 23.12.2021. године, у седници од 06.04.2022. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Основном суду у Ужицу враћа се предмет тог суда П 193/11, преко Вишег суда у Ужицу, на допуну поступка.

О б р а з л о ж е њ е

Предмет Основног суда у Ужицу П 193/11 достављен је Врховном касационом суду ради одлучивања о ревизији туженог ИИ изјављеној против пресуде Вишег суда у Ужицу Гж 1128/21 од 23.12.2021. године.

Врховни касациони суд је утврдио да нису испуњени законски услови за одлучивање о изјављеној ревизији.

Тужба у овој парници поднета је 10.02.2011. године, пре ступања на снагу важећег Закона о парничном поступку – ЗПП (01.02.2012. годин), па се на ревизијски поступак примењују одредбе ранијег ЗПП („Службени гласник РС“ 125/04, 111/09), осим у погледу ревизијског цензуса. Тужени је у ревизији као један од ревизијских разлога навео потребу уједначавања судске праксе, а према члану 395. ранијег ЗПП, апелациони суд даје оцену о изузетној дозвољености ревизије. Осим тога, одредбом члана 402. ст. 1. и 2. ранијег ЗПП прописано је да примерак благовремене, потпуне и дозвољене ревизије, заједно са преписом пресуде против које је ревизија изјављена, председник већа првостепеног суда доставља јавном тужиоцу надлежном за подизање захтева за заштиту законитости.

Како првостепени суд није доставио ревизију и побијану другостепену пресуду надлежном Републичком јавном тужиоцу, предмет се враћа првостепеном суду на допуну поступка у смислу члана 402. ранијег ЗПП, након чега предмет треба доставити Апелационом суду у Крагујевцу као надлежном за оцену изузетне дозвољености ревизије у смислу члана 395. ЗПП.

Из наведених разлога, Врховни касациони суд је одлучио као у изреци, на основу чл. 368. и 411. ЗПП.

Председник већа – судија

Јасминка Станојевић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић