Рев 3675/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев 3675/2022
12.05.2022. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић и Иване Рађеновић, чланова већа, у парници тужиоца ДОО ''Екоградња-пројект С.Г.'' из Ковина, кога у ревизијском поступку заступа Никола Мађинца, адвокат из ..., против тужене Републике Србије, Министарство правде, коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Пожаревцу, ради дискриминације, одлучујући о ревизији тужиоца изјављеној против решења Апелационог суда у Београду Гж 6709/21 од 16.12.2021. године, у седници одржаној 12.05.2022. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ, као недозвољена, ревизија тужиоца изјављена против решења Апелационог суда у Београду Гж 6709/21 од 16.12.2021. године.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Смедереву П 2291/18 од 27.07.2021. године одбијен је захтев тужиоца за издавање потврде извршности решења Вишег суда у Смедереву П 2291/18 од 03.01.2019. године.

Решењем Апелационог суда у Београду Гж 6709/21 од 16.12.2021. године, ставом првим изреке, одбијене су жалбе тужиоца од 06.08.2021. године и 11.10.2021. године и потврђено првостепено решење. Ставом другим изреке, захтев тужиоца за накнаду трошкова другостепеног поступка је одбијен.

Против правноснажног другостепеног решења тужилац је благовремено изјавио ревизију због битних повреда одредаба парничног поступка, прекорачења тужбеног захтева, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права.

Испитујући дозвољеност ревизије применом члана 410. став 2. тачка 5, у вези члана 420. став 1. Закона о парничном поступку - ЗПП (''Службени гласник РС'' бр. 72/11...18/20), Врховни касациони суд је нашао да ревизија није дозвољена.

Одредбом члана 420. став 1. ЗПП, прописано је да странке могу да изјаве ревизију против решења другостепеног суда којом је поступак правноснажно окончан.

При том, поступак у смислу наведене одредбе треба разумети према његовој садржини, коју одређује одредба члана 1. Закона о парничном поступку – као поступак у коме се поступа и одлучује у споровима из породичних, радних, привредних, имовинско- правних и других грађанско-правних односа, осим спорова за које је посебним законом прописана друга врста поступка. У поступку поводом предлога за издавање потврде правноснажности, односно извршности, чија је садржина одређена Законом о извршном поступку, парнични суд само цени испуњеност процесних услова у погледу правноснажности, односно извршности одлуке која је предмет тог спора. Стога се у погледу права на изјављивање ревизије, правноснажно решење којим је одлучено о предлогу за издавање потврде извршности, не може сматрати решењем из члана 420. став 1. Закона о парничном поступку, па против таквог решења ревизија није дозвољена.

На основу изнетог, применом члана 413. ЗПП, одлучено је као у изреци.

Председник већа - судија

Звездана Лутовац,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић