Рев 3690/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев 3690/2022
13.04.2022. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца АА из ..., чији је пуномоћник Срђан Ивковић, адвокат из ..., против тужене ББ из ..., чији је пуномоћник Бојан Рајковић, адвокат из ..., ради поништаја уговора, одлучујући о ревизији тужиоца изјављеној против пресуде Апелационог суда у Нишу Гж 140/22 од 13.01.2022. године, у седници од 13.04.2022. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољена ревизија тужилаца изјављена против пресуде Апелационог суда у Нишу Гж 140/22 од 13.01.2022. године.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Пироту П 2875/21 од 25.10.2021. године ставом првим изреке одбијен је као неоснован тужбени захтев тужиоца за поништај уговора о доживотном издржавању закљученог између сада пок. ВВ из ... као примаоца издржавања и тужене као даваоца издржавања, овереног од стране јавног бележника дана 27.01.2017. године, што би тужена била у обавези да призна и трпи. Ставом другим изреке одбијен је као неоснован тужбени захтев тужиоца да се утврди да су двособан стан у Пироту описан изреком и покретне ствари наведене овим делом изреке, као и новац на рачунима банака власништво сада пок. ВВ из ..., и чине њену заоставштину, што би тужена била у обавези да призна и трпи. Ставом трећим изреке одбијен је захтев тужиоца за накнаду трошкова парничног поступка. Ставом четвртим изреке тужилац је обавезан да туженој накнади трошкове парничног поступка у износу од 168.450,00 динара.

Пресудом Апелационог суда у Нишу Гж 140/22 од 13.01.2022. године, одбијена је као неоснована жалба тужиоца и потврђена првостепена пресуда.

Против другостепене пресуде, тужилац је благовремено изјавио ревизију због погрешне примене материјалног права.

Врховни касациони суд је испитао дозвољеност изјављене ревизије у смислу члана 410. став 2. важећег Закона о парничном поступку – ЗПП и утврдио да ревизија тужиоца није дозвољена.

Тужба у овој парници поднета је 09.01.2018. године, а вреност предмета спора је 50.000,00 динара, што је унето и у увод првостепене и другостепне пресуде.

С обзиром да наведена вредност предмета спора очигледно не прелази динарску противвредност од 40.000 евра, као ревизијског цензуса из члана 403. став 3. ЗПП, то ревизија није дозвољена.

Из наведених разлога, Врховни касациони суд је одлучио као у изреци, на основу члана 413. ЗПП.

Председник већа – судија

Јасминка Станојевић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић