Рев 3709/08

Република Србија
ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ
Рев 3709/08
08.04.2009. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни суд Србије у Београду, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јасминке Станојевић, Весне Поповић, Мирјане Грубић и Љиљане Ивковић-Јовановић, чланова већа, у парници тужиље АА, коју заступа пуномоћник АБ, адвокат, против тужених ББ и ВВ, коју заступа пуномоћник БА, адвокат, ради поништаја брака, одлучујући о ревизији тужиоца, изјављеној против пресуде Окружног суда у Лесковцу Гж. бр. 2624/08 од 16.09.2008. године, у седници одржаној 08.04.2009. године, донео је

П Р Е С У Д У

ОДБИЈА СЕ као неоснована ревизија тужиоца изјављена против пресуде Окружног суда у Лесковцу Гж. бр. 2624/08 од 16.09.2008. године.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Општинског суда у Лебану П. 800/06 од 08.04.2008. године, ставом првим изреке одбијен је тужбени захтев да се према туженима утврди да је ништав брак закључен између сада пок. ПП1 и сада пок.ПП2, закључен __.1999. године пред надлежном матичном службом Општине аа и уписан у МКВ које се води за матично подручје аа под текућим бројем __ за 1999. годину, а због заблуде сада пок. ПП1 о битним особинама сада пок. ПП2 и што брак није закључен у циљу заједнице живота. Другим ставом изреке одбијен је евенутални тужбени захтев тужиље којим је тражила да се према туженима утврди да је сада пок. ПП1 имао у време смрти право на поништај брака закључен са сада пок. ПП2 дана __.1999. године. Последњим ставом изреке обавезан је тужилац да туженој ВВ на име трошкова парничног поступка исплати износ од 29.500,00 динара.

Пресудом Окружног суда у Лесковцу Гж. бр. 2624/08 од 16.09.2008. године, одбијена је као неоснована жалба пуномоћника тужиоца и првостепена пресуда је потврђена.

Против правноснажне пресуде донесене у другом степену тужилац је благовремено изјавио ревизију, због битне повреде одредаба парничног поступка и погрешне примене материјалног права.

Испитујући побијану пресуду у смислу члана 399. ЗПП-а, Врховни суд је нашао да је ревизија неоснована.

У поступку нема битне повреде из члана 361. став 2. тачка 9. ЗПП-а, на коју овај суд пази по службеној дужности, а ни повреде из тачке 12. ЗПП-а, на коју се указује у ревизији, јер побијана пресуда садржи разлоге о свим одлучним чињеницама сагласно утврђеном чињеничном стању и изведеним доказима. Такође нису основани наводи ревизије о повреди поступка пред другостепеним судом који је оценио све наводе жалбе који су били од значаја за одлуку о овој правној ствари.

Према утврђеном чињеничном стању правни претходници странака, сада пок. ПП1 и сада пок. ПП2 закључили су први брак __. године. Тај брак је разведен правноснажном пресудом П. 43/99 од 08.06.1999. године, због озбиљно и трајно поремећених брачних односа. Због јасно изражене намере бивших супружника да обнове брачну заједницу, то је и учињено __.1999. године закључењем другог брака. Закључењу тог брака претходило је закључење уговора о поклону Ов. бр. 506/99 од 05.10.1999. године, чији мотив је био споразум будућих супружника да сада пок. ПП2 буде обезбеђена у погледу коришћења непокретне имовине чији је власник био пок. ПП1. Дана __. године ПП2 је преминула од тешке болести од које је боловала и у време закључења спорног брака, али те околности, односно постојање болести јој није било познато, као ни сада пок. ПП2, њеном супругу. Сада пок. ПП2а боловала је од злоћудног туморског ___ са метастазама, дакле већ у поодмаклој фази, а ради се о обољењу односно процесу који има успорен раст. Први пут се у вези тегоба које су се појавиле јавила лекару јануара месеца 2000. године, а лечење почиње 14.04.2000. године.

Полазећи од напред утврђеног чињеничног стања, а примењујући одредбе члана 77. став 2. и члана 78. Закона о браку и породичним односима који је важио у време заључења брака, као и у време подношења тужбе, побијаном пресудом је одбијен тужбени захтев за утврђење ништавости поменутог брака односно за утврђење основа за поништај брака.

Меродавно право за оцену основаности тужбеног захтева у овој парници су одредбе Породичног закона („Службени гласник РС“, број 18/05), на чију примену упућују одредбе члана 357. овог Закона, према коме судски поступак покренут по одредбама Закона о браку и породичним односима наставиће се према одредбама овог Закона, осим ако је до дана почетка примене овог закона донета првостепена одлука, као и у случају ако таква одлука буде укинута после почетка примене овог Закона.

Према одредби члана 32. Породичног закона брак је ништав ако није склопљен ради остваривања заједнице живота супружника, али ни такав брак се неће поништити ако је заједница живота супружника накнадно успостављена. Као и раније важећи, Породични закон установљава заблуду као узрок рушљивости брака. Тако према члану 39. брак је рушљив када је на његово склапање супружник пристао у заблуди о личности другог супружника или о некој његовој битној особини, а заблуда о некој битној особини постоји када се ради о таквој особини због које супружник који је у заблуди не би склопио брак да је за њу знао. Ове, а ни друге одредбе Породичног закона, за разлику од претходног, не дефинише које су то битне особине једног брачног друга које би другог брачног друга одвратиле од ступања у брак, али то може бити трајна, опасна и тешка болест, како је то дефинисао раније важећи ЗБПОС.

Без обзира што се суд у побијаној пресуди позвао на одредбе раније важећег Закона, у поступку који је претходио доношењу пресуде утврђене су све битне чињенице и околности од значаја за одлуку у овој парници. Пре свега, утврђено је да сада пок. ПП2 у време закључења брака није знала за постојање болести од које је умрла, те самим тим није могла ни довести у заблуду свог супружника у погледу тих околности. Основани су наводи ревизије да стручни тим Завода за судску медицину у __ се није изјаснио о томе да ли је у време закључења брака сада пок. ПП2 имала здравствене тегобе или пак сазнања или сумњу да болује од злоћудног туморског процеса, али је чињеница, коју је утврдио првостепени суд да се пок. ПП2 због здравствених тегоба први пут јавила лекару јануара 2000. године, више месеци по закључењу брака. Осим тога, на основу налаза и мишљења вештака је утврђено да се ради о подмуклој болести са дуготрајним процесом, због чега је тешко одредити када је сама болест настала или када су се први симптоми могли појавити. Оно што је битно је чињеница да је сад пок. ПП2 до првих сазнања о евентуалној болести могла доћи тек када се јавила лекару, од када је почело и њено лечење. Осим тога, иако се ради о тешкој болети, она је излечива, уколико се благовремено открије и отпочне са лечењем. У конкретном случају, када се пок. ПП2 обратила лекару, болест је већ била у одмаклој фази, те је мало вероватно да је за своју болест знала много раније, да се због тога није јављала лекару и лечила и на крају да то није саопштила свом супружнику. Такође је утврђено да је брак сада пок. супружника склопљен ради остваривања заједнице живота, а не ради остварења других законом недозвољених циљева, тако да нема основа ни за утврђење ништавости брака у смислу члана 32. Породичног закона. Супротно наводима ревизије, материјално обезбеђење тужиља је остварила закључењем уговора о поклону пре склапања брака, из чега се може закључити да ни то није био циљ склапања брака.

Из напред изнетих разлога, а применом члана 405. ЗПП-а, одлучено је као у изреци.

Председник већа-судија,

Предраг Трифуновић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Мирјана Војводић

ЈД